ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

THIRD PARTY LOGISTICS

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

THIRD PARTY LOGISTICS

Στον κλάδο των υπηρεσιών Third Party Logistics (ή 3PL - διαχείριση
εμπορευμάτων τρίτων) δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων,
οι οποίες είτε είναι (δια)μεταφορικές εταιρείες που παράλληλα παρέχουν
και υπηρεσίες 3PL, είτε αμιγείς επιχειρήσεις παροχής των εξεταζόμενων
υπηρεσιών. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο των logistics γίνεται ολοένα και
πιο έντονος τα τελευταία χρόνια, λόγω και της αύξησης του αριθμού των
εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.
Η συνολική εγχώρια αγορά των υπηρεσιών 3PL (σε αξία) παρουσίασε
διαχρονική άνοδο την περίοδο 1998-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής
18,6%. Ωστόσο, το 2009 η συνολική αξία της αγοράς μειώθηκε κατά 6,1%,
τάση η οποία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2010 με αντίστοιχο
ρυθμό.
Κατά το 2009, οι υπηρεσίες αποθήκευσης κατέλαβαν το 56,1% της
συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3PL, ακολουθούμενες από τις
υπηρεσίες διανομής οι οποίες απέσπασαν μερίδιο 27,7%. Οι υπηρεσίες
λογισμικής υποστήριξης κάλυψαν το 11,7% της συνολικής αξίας, ενώ οι
υπηρεσίες περαιτέρω αποσυσκευασίας - ανασυσκευασίας - ετικετοποίησης
κάλυψαν ποσοστό 3,8%.
Όσον αφορά την κατανομή της αγοράς ανά ευρύτερη κατηγορία προϊόντων
για το 2009, στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία των τροφίμων και
ποτών με ποσοστό 32,1%, και στη δεύτερη η κατηγορία των βιομηχανικών
προϊόντων και πρώτων υλών με μερίδιο 16,7%. Ακολουθούν οι ηλεκτρικές
συσκευές (9,6%), τα οχήματα και ανταλλακτικά (9,2%), τα έπιπλα και ο
οικιακός εξοπλισμός (7%), τα ηλεκτρονικά είδη και αναλώσιμα (6,8%), τα
είδη ένδυσης και υπόδησης (6,2%) κ.ά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«THIRD PARTY LOGISTICS 2010»
Σύνοψη
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή Δραστηριότητας
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1 Γενικά
1.4.2 Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Υπηρεσιών 3PL
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Third Party Logistics
3.1 Η Δομή του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα
4.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
4.2 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας
4.3 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων
4.4 Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
5. Αποτελέσματα Έρευνας Υπηρεσιών 3PL σε Επιχειρήσεις
5.1 Αποτελέσματα της Έρευνας σε Επιχειρήσεις που Χρησιμοποιούν Υπηρεσίες 3PL
5.2 Αποτελέσματα της Έρευνας σε Επιχειρήσεις που δεν Χρησιμοποιούν Υπηρεσίες 3PL
6. Διεθνείς Τάσεις ως προς τις Υπηρεσίες 3PL
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Third Party Logistics (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 3PL (2005-2009)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Αποθηκεύσεις (2010)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Υπηρεσίες Μεταφορών (2010)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Αποθηκεύσεις (2010-2009)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Υπηρεσίες Μεταφορών (2010-2009)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2005-2009)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2005-2009)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2005-2009)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2008-2009)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2008-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1998-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια Αγοράς Υπηρεσιών 3PL (2009)
Πίνακας 4.3 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 5.1 Σύνθεση Δείγματος Έρευνας TNS-ICAP (2009)
Πίνακας 6.1 Παγκόσμιες Πωλήσεις Υπηρεσιών 3PL ανά Περιοχή (2009)
Πίνακας 6.2 Τα "Μετρήσιμα" Πλεονεκτήματα από τη Χρήση Υπηρεσιών 3PL
Πίνακας 6.3 Outsourced υπηρεσίες Logistics (2010)
Πίνακας 6.4 Οι Υπηρεσίες που Παρέχουν οι Επιχειρήσεις 3PL σε Όλες τις Περιοχές
Πίνακας 6.5 Κύριοι λόγοι μη χρήσης υπηρεσιών 3PL