ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

THIRD PARTY LOGISTICS

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

THIRD PARTY LOGISTICS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«THΙRD PARTY LOGISTICS 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Δραστηριότητας
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Γενικά
1.3.2 Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Υπηρεσιών 3PL
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Third Party Logistics
3.1 Η Δομή του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα
4.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
4.2 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας
4.3 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων
4.4 Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στο Κλάδο
5. Αποτελέσματα Έρευνας Υπηρεσιών 3PL σε Επιχειρήσεις
5.1 Αποτελέσματα της Έρευνας σε Επιχειρήσεις που Χρησιμοποιούν Υπηρεσίες 3PL
5.2 Αποτελέσματα της Έρευνας σε Επιχειρήσεις που δεν Χρησιμοποιούν Υπηρεσίες 3PL
6. Διεθνείς Τάσεις ως προς τις Υπηρεσίες 3PL
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Εταιρειών Third Party Logistics (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL (2004-2008)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων 3PL (2004-2008)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων 3PL (2004-2008)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων 3PL (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων 3PL (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων 3PL (2004-2008)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων 3PL (2007-2008)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων 3PL (2007-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων 3PL (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1998-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς (2008)
Πίνακας 4.3 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 5.1 Σύνθεση Δείγματος Έρευνας TNS-ICAP (2009)
Πίνακας 6.1 Outsourced υπηρεσίες Logistics (2008)
Πίνακας 6.2 Προβλήματα με τον παροχέα 3PL (2008)
Πίνακας 6.3 Κύριοι λόγοι μη χρήσης υπηρεσιών 3PL (2007)
Πίνακας 6.4 Outsourcing IT-Based υπηρεσιών(2008)
Πίνακας 6.5 Οφέλη χρήσης ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics (2008)
Πίνακας 6.6 Λόγοι μη χρήσης ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics (2008)