ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

THIRD PARTY LOGISTICS

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

THIRD PARTY LOGISTICS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΗIRD PARTY LOGISTICS»
Σύνοψη
Περιγραφή
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Δραστηριότητας
1.3 Εγχώριο και Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
2 Παράγοντες Επηρεασμού της Ζήτησης για Υπηρεσίες 3PL
■ Ανάθεση της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Τρίτους (outsourcing)
■ Αύξηση της Σημασίας και της Πολυπλοκότητας των Δικτύων Διανομής
■ Εξέλιξη της Τεχνολογίας στον Κλάδο
■ Πρόσθετοι Παράγοντες
3. Προσφορά
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος
3.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
3.4 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Oμαδοποιημένος Iσολογισμός Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα
4.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
4.2 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών 3PL κατά Είδος Υπηρεσίας
4.3 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών 3PL κατά κατηγορία προϊόντων
4.4 Μερίδια Αγοράς και Βαθμός Συγκέντρωσης
5. Αποτελέσματα Έρευνας Υπηρεσιών 3PL σε Επιχειρήσεις
5.1 Αποτελέσματα της Έρευνας σε Επιχειρήσεις που Χρησιμοποιούν Υπηρεσίες 3PL
5.2 Αποτελέσματα της Έρευνας σε Επιχειρήσεις που δεν Χρησιμοποιούν Υπηρεσίες 3PL
6. Τάσεις των Επιχειρήσεων ως προς τις Υπηρεσίες 3PL σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ
7. Προβλήματα, Τάσεις και Προοπτική - Συμπεράσματα
7.1 Προβλήματα – Προτάσεις φορέων – Παρεμβάσεις από την Πολιτεία
7.2 Τάσεις και Εξελίξεις
7.3 Συμπεράσματα και Προοπτική
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
Πίνακες
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL (2000-2005)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2000-2004)
Π3.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2000-2004)
Π3.3 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2000-2004)
Π3.4 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2000-2004)
Π3.5 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2003-2004)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2003-2004)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2003-2004)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1998-2005)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς (2005)
Πίνακας 6.1 Χρήση υπηρεσιών 3PL
Πίνακας 6.2 Λόγοι μη χρήσης υπηρεσιών 3PL