ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

THIRD PARTY LOGISTICS

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

THIRD PARTY LOGISTICS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«THIRD PARTY LOGISTICS»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Δραστηριότητας
1.3 Εγχώριο και Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Υπηρεσιών 3PL
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Third Party Logistics
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα
4.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
4.2 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας
4.3 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων
4.4 Μερίδια Αγοράς
5. Αποτελέσματα Έρευνας Υπηρεσιών 3PL σε Επιχειρήσεις
5.1 Αποτελέσματα της Έρευνας σε Επιχειρήσεις που Χρησιμοποιούν Υπηρεσίες 3PL
5.2 Αποτελέσματα της Έρευνας σε Επιχειρήσεις που δεν Χρησιμοποιούν Υπηρεσίες 3PL
6. Διεθνείς Τάσεις των Επιχειρήσεων ως προς τις Υπηρεσίες 3PL
7. Συμπεράσματα & Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP AE
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL (2002-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Π3.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Π3.5 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2005-2006)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου (2005-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1998-2007)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς (2006)
Πίνακας 6.1 Outsourced υπηρεσίες Logistics (2006)
Πίνακας 6.2 Τομείς Βελτίωσης των εταιρειών 3PL (2006)
Πίνακας 6.3 Κύριοι λόγοι μη χρήσης υπηρεσιών 3PL παγκοσμίως (2006)