ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Πρώτες Ύλες Στρωματοποιίας
1.5 Δείκτες Βιομηχανίας του Κλάδου Κατασκευής Στρωμάτων
2. Η Ζήτηση Στρωμάτων
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2.1 Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2.2 Οικοδομική Δραστηριότητα
2.2.3 Ξενοδοχειακές Μονάδες – Θεραπευτήρια
2.2.4 Στοιχεία Αγοράς Επίπλων Οικιακής Χρήσης
2.2.5 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2008)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Στρωμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Στρωμάτων
3.3 Δίκτυα Διανομής Στρωμάτων
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Στρωμάτων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Στρωμάτων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Στρωμάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων βάσει κερδοφορίας
3.8 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Στρωμάτων
3.9 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Στρωμάτων
3.10 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.11 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.11.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου της Στρωματοποιίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Στρωμάτων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Στρωμάτων (ΕΛ.ΣΤΑΤ)
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Στρωμάτων
4.2.1 Εισαγωγές Στρωμάτων
4.2.2 Εξαγωγές Στρωμάτων
4.2.3 Δείκτης Aνταγωνιστικότητας (Balassa)
4.3 Εγχώρια Αγορά Στρωμάτων
4.3.1 Εγχώρια Παραγωγή – Μέγεθος Αγοράς
4.3.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Στρωμάτων στην Ε.Ε.
5.1 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Κατασκευής Στρωμάτων στην Ευρώπη
5.2 Στοιχεία Παραγωγής Στρωμάτων στην Ευρώπη
5.3 Εξωτερικό Εμπόριο Στρωμάτων στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
 Benchmarking Εταιρειών Παραγωγής Στρωμάτων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Αναθεωρημένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου Κατασκευής Στρωμάτων (2000-2010)
Πίνακας 1.2 Δείκτης κύκλου εργασιών στον κλάδο Κατασκευής Στρωμάτων (2005-2010)
Πίνακας 1.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία Κατασκευής Στρωμάτων (2000-2010)
Πίνακας 2.1 Αριθμός Γεννήσεων στην Ελλάδα
Πίνακας 2.2 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (1990-2009)
Πίνακας 2.3 Διάρθρωση πρωτοεγγραφέντων φοιτητών (2006/07-2008/09)
Πίνακας 2.4 Αριθμός νέων κατοικιών (2004-2010)
Πίνακας 2.5 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2005-2010)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2001-2010)
Πίνακας 2.7 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2010)
Πίνακας 2.8 Αφίξεις / κλίνη (1960-2009)
Π2.1 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού (2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλιακή ομάδα (2010-2050)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2003-2009)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2003-2009)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2003-2009)
Π2.6 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Νοέμβριος 2010/2009)
Π2.7 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιοχή (2007-2009)
Π2.8 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2001-2008)
Π2.9 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2008)
Π2.10 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2008)
Π2.11 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά ομάδες ηλικιών του υπεύθυνου του νοικοκυριού (2008)
Π2.12 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού (2008)
Π2.13 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2008)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών παραγωγής στρωμάτων (2005-2010)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων των επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων (2010)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων βάσει καθαρών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση ορισμένων επιχειρήσεων εισαγωγής στρωμάτων
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις ορισμένων επιχειρήσεων εισαγωγής στρωμάτων (2005-2010)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Στρωματοποιίας (2010-2009)
Π3.1 Κατανομή (βάσει νομικής μορφής) και συνολικός κύκλος εργασιών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την Κατασκευή Στρωμάτων (ΕΛ.ΣΤΑΤ.-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη στρωμάτων ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2010)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη στρωμάτων ανά εμπορικό σήμα και διαφημιστικό μέσο (2009-2010)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων (2006-2010)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων (2006-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων (2009-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων (2009-2010)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή στρωμάτων ανά κατηγορία (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2000-2009)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη της αξίας των εισαγομένων στρωμάτων ανά κατηγορία (2006-2009)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη της αξίας των εξαγομένων στρωμάτων ανά κατηγορία (2006-2009)
Πίνακας 4.4 Εμπορικό ισοζύγιο στρωμάτων ανά κατηγορία (2006-2009) 106
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των στρωμάτων βάσει του δείκτη Balassa (2006-2009)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά στρωμάτων βάσει ποσότητας (2008-2010)
Πίνακας 4.7 Μέγεθος εγχώριας αγοράς στρωμάτων σε αξία (2008-2010)
Πίνακας 4.8 Εκτιμώμενα μερίδια επιχειρήσεων βάσει ποσότητας (2010)
Πίνακας 4.9 Εκτιμώμενα μερίδια επιχειρήσεων βάσει αξίας (2010)
Π4.1 Εισαγωγές στρωμάτων (επενδυμένα ή μη) από κυψελώδες καουτσούκ και κυψελώδεις πλαστικές ύλες ανά χώρα προέλευσης (2006-2009)
Π4.2 Εισαγωγές στρωμάτων από μεταλλικά ελατήρια και άλλες ύλες ανά χώρα προέλευσης (2006-2009)
Π4.3 Εξαγωγές στρωμάτων (επενδυμένα ή μη) από κυψελώδες καουτσούκ και κυψελώδεις πλαστικές ύλες ανά χώρα προορισμού (2006-2009)
Π4.4 Εξαγωγές στρωμάτων από μεταλλικά ελατήρια και άλλες ύλες ανά χώρα προορισμού (2006-2009)
Πίνακας 5.1 Διαρθρωτικά Στοιχεία και Οικονομικά Μεγέθη του κλάδου Κατασκευής Στρωμάτων στην Ε.Ε.-27 (2004-2007)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη της συνολικής παραγωγής στρωμάτων στην Ε.Ε. -27 βάσει ποσότητας, ανά κατηγορία (2006-2009)
Πίνακας 5.3 Εξέλιξη της συνολικής παραγωγής στρωμάτων στην Ε.Ε. -27 βάσει αξίας, ανά κατηγορία (2006-2009)
Πίνακας 5.4 Εξωτερικό εμπόριο στρωμάτων της Ε.Ε.-27 με Τρίτες Χώρες ανά κατηγορία στρωμάτων (2006-2009)
Π5.1 Παραγωγή στρωμάτων από κυψελώδες καουτσούκ (επενδυμένα ή μη) ανά ευρωπαϊκή χώρα (2006-2009)
Π5.2 Παραγωγή στρωμάτων από κυψελώδεις πλαστικές ύλες (επενδυμένα ή μη) ανά ευρωπαϊκή χώρα (2006-2009)
Π5.3 Παραγωγή στρωμάτων από μεταλλικά ελατήρια ανά ευρωπαϊκή χώρα (2006-2009)
Π5.4 Παραγωγή στρωμάτων από άλλες ύλες (εκτός από καουτσούκ, πλαστικές ύλες και μεταλλικά ελατήρια) ανά ευρωπαϊκή χώρα (2006-2009)
Π5.5 Συνολική Αξία εισαγωγών-εξαγωγών στρωμάτων των χωρών της Ε.Ε. ανά κατηγορία (2006-2009)
Π5.6 Εξέλιξη αξίας εισαγωγών – εξαγωγών στρωμάτων από κυψελώδες καουτσούκ (επενδυμένα ή μη) σε χώρες της Ευρώπης (2006-2009)
Π5.7 Εξέλιξη αξίας εισαγωγών –εξαγωγών στρωμάτων από κυψελώδεις πλαστικές ύλες (επενδυμένα ή μη) σε χώρες της Ευρώπης (2006-2009)
Π5.8 Εξέλιξη αξίας εισαγωγών – εξαγωγών στρωμάτων από μεταλλικά ελατήρια σε χώρες της Ευρώπης (2006-2009)
Π5.9 Εξέλιξη αξίας εισαγωγών – εξαγωγών στρωμάτων από άλλες ύλες (εκτός από καουτσούκ, πλαστικές ύλες και μεταλλικά ελατήρια) σε χώρες της Ευρώπης (2006-2009)