ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Το σύνολο των θέσεων ελλιμενισμού σκαφών όλων των κατηγοριών που έχουν
χωροθετηθεί σε πανελλαδικό επίπεδο (δεν περιλαμβάνονται θέσεις
ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής σε εμπορικά λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια
και λιμενίσκους ναυταθλητικών ομίλων), ανέρχεται σε 19.269 θέσεις οι
οποίες αντιστοιχούν σε 128 λιμένες. Ωστόσο, 55 είναι στον αριθμό οι εν
λειτουργία λιμένες (μαρίνες), το δε σύνολο των θέσεων ελλιμενισμού σε
αυτούς ανέρχεται σε 10.015. Κατά κατηγορία, οι τουριστικοί λιμένες
συγκεντρώνουν το 80,7% του συνόλου των εν λειτουργία θέσεων και
ακολουθούν τα αγκυροβόλια / καταφύγια με 17,3%.
Το μέγεθος της αγοράς των ελληνικών τουριστικών λιμένων (δηλαδή τα
τέλη ελλιμενισμού που καταβάλει κάθε σκάφος που δένει σε κάποια θέση
ενός τουριστικού λιμένα) παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,6% την
περίοδο 2005-2009. Ειδικότερα, το 2009/2008 το ποσοστό αύξησης
διαμορφώθηκε σε 2,3% έναντι 4,5% το 2008/2007. Το 68% των εν
λειτουργία θέσεων ελλιμενισμού αντιστοιχεί σε 10 μαρίνες.
Σε μια οργανωμένη μαρίνα πέραν των θέσεων ελλιμενισμού, παρέχεται
πλήθος άλλων υπηρεσιών όπως: χώρος διαχείμασης και parking σκαφών,
ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, ταχυδρομικές υπηρεσίες, φύλαξη αποσκευών,
εστιατόριο και εμπορικά καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.
Επίσης, σε μια μαρίνα είναι δυνατόν να παρέχεται ένα ευρύ φάσμα
τεχνικών υπηρεσιών όπως καθαρισμοί σκαφών, επισκευές και συντηρήσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ιστορική Εξέλιξη
1.4 Θαλάσσιος Τουρισμός – Όροι και Ορισμοί
1.5 Το Εθνικό Λιμενικό Σύστημα
1.6 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1.7 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Υπηρεσιών Τουριστικών Λιμένων
2.1 Αφίξεις και Προέλευση Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Η Εγχώρια Αγορά Σκαφών Αναψυχής
2.3 Η Εγχώρια Αγορά του Επαγγελματικού Yachting
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Τουριστικών Λιμένων
3.1 Υφιστάμενη και υπό Κατασκευή Υποδομή
3.2 Συνολικές Επενδύσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής
3.3 Στοιχεία Εταιρειών Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Μαρίνων
3.3.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.3.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6 Τιμολογιακή Πολιτική
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. H Αγορά Τουριστικών Λιμένων
4.1 Μέγεθος Αγοράς Τουριστικών Λιμένων
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων – Δείκτης Συγκέντρωσης
5. O Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ευρώπη – Λιμενική Υποδομή
5.1 Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος της Κρουαζιέρας
5.2 Μαρίνες και Αγκυροβόλια στην Ευρώπη
5.3 Η Ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού στην Ευρώπη
5.4 Η Διεθνής Αγορά των Yachts Πολυτελείας
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών - Συνεργατών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2004-2009)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2009)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2004-2009)
Πίνακας 2.4 Καταχωρήσεις σκαφών στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (2004-2009)
Πίνακας 2.5 Εγχώρια Αγορά Σκαφών Αναψυχής (2004-2008)
Πίνακας 2.6 Εγχώρια Αγορά Επαγγελματικού Yachting (2006-2009)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά μέσο μεταφοράς και σταθμό εισόδου (2008-2009)
Π2.2 Καταχωρήσεις σκαφών στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών όλης της χώρας ανά κατηγορία (2007-2009)
Πίνακας 3.1 Πλήθος τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα (2005 & 2008)
Πίνακας 3.2 Επενδύσεις ειδικής τουριστικής υποδομής ν.3299/04 (Μάιος 2005-Αύγουστος 2009)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης μαρίνων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2005-2009)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2009-2008)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Π3.1 Μαρίνες σε λειτουργία στην Ελλάδα
Π3.2 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.3 Δείκτες κερδοφορίας (2005-2009)
Π3.4 Δείκτες αποδοτικότητας (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες ρευστότητας (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες δραστηριότητας (2005-2009)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών (2008-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς τουριστικών λιμένων (2005-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2009)
Πίνακας 4.3 Συντελεστής συγκέντρωσης (2009)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμιες παραγγελίες super yachts (2004-2008)
Πίνακας 5.2 Παραγγελίες super yachts στην Ιταλία (2004-2008)
Πίνακας 5.3 Οι 10 πρώτες χώρες -κατασκευαστές super yachts παγκοσμίως (2008)
Π5.1 Μαρίνες και αγκυροβόλια στην Ευρώπη (2006)
Π5.2 Παγκόσμιες παραγγελίες super yachts ανά μήκος σκάφους (2003-2006)