ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Θαλάσσιος Τουρισμός – Όροι και Ορισμοί
1.4 Το Εθνικό Λιμενικό Σύστημα
1.5 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Υπηρεσιών Τουριστικών Λιμένων
2.1 Θαλάσσιες Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Κατάπλοι Θαλαμηγών Σκαφών στην Ελλάδα
2.3 Εγχώρια Αγορά Σκαφών Αναψυχής
Παραρτημα Κεφαλαιου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Τουριστικών Λιμένων
3.1 Υφιστάμενη και υπό Κατασκευή Υποδομή
3.2 Επενδύσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής
3.3 Στοιχεία Εταιρειών του Κλάδου
3.3.1 Παρουσίαση Εταιρειών Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Μαρίνων
3.3.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.4 Τιμολογιακή Πολιτική
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Τουριστικών Λιμένων
4.1 Μέγεθος Αγοράς Τουριστικών Λιμένων
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου – Δείκτης Συγκέντρωσης
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Κρουαζιέρας – Λιμενική Υποδομή
5.1 Ο Διεθνής και ο Ευρωπαϊκός Κλάδος της Κρουαζιέρας
5.2 Μαρίνες και Αγκυροβόλια στην Ευρώπη
5.3 Η Ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού στη Μεσόγειο
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών - Συνεργατών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα - Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Εκμετάλλευσης Τουριστικών Λιμένων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Θαλάσσιες αφίξεις αλλοδαπών τουριστών (2000-2007)
Πίνακας 2.2 Θαλάσσιες αφίξεις αλλοδαπών τουριστών μέσω θάλασσας κατά λιμένα
(2004-2007)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών μέσω κρουαζιέρων (2000-2007)
Πίνακας 2.4 Κατάπλοι θαλαμηγών σκαφών στους ελληνικούς λιμένες (1997-2001)
Πίνακας 2.5 Κατάπλοι θαλαμηγών σκαφών στους ελληνικούς λιμένες κατά σημαία (1997-2001)
Πίνακας 2.6 Καταχωρήσεις σκαφών μέχρι 10μ. στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (2004-2007)
Πίνακας 2.7 Εγχώρια αγορά σκαφών αναψυχής (2000-2007)
Π2.1 Κατάπλοι θαλαμηγών σκαφών κατά λιμένα (1998-2001)
Π2.2 Κατάπλοι ξένων θαλαμηγών σκαφών στους ελληνικούς λιμένες κατά σημαία (1998-2001)
Πίνακας 3.1 Πλήθος τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα (2005 & 2008)
Πίνακας 3.2 Επενδύσεις εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής υπαγχθείσες στους νόμους 2601/98 & 3299/04
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2003-2008)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1Α Μαρίνες σε λειτουργία
Π3.1Β Μαρίνες σε λειτουργία
Π3.2 Μαρίνες υπό κατασκευή
Π3.3 Καταφύγια - αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών που πρόκειται να κατασκευαστούν μέσω του Ε.Σ.Π.Α.
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς τουριστικών λιμένων (2005-2008)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2008)
Πίνακας 4.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στον κλάδο
Πίνακας 5.1 Ο Ευρωπαϊκός κλάδος κρουαζιέρας (2006)
Πίνακας 5.2 Μαρίνες και αγκυροβόλια στην Ευρώπη (2006)