ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

Στον κλάδο των επιτραπέζιων ελιών δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες ασχολούνται με την επεξεργασία ή και τυποποίηση ελιών. Η πλειονότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων έχει έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Παράλληλα, στον κλάδο δραστηριοποιούνται αρκετοί συνεταιρισμοί οι οποίοι συγκεντρώνουν τα προϊόντα των μελών τους και στη συνέχεια τα εμπορεύονται ή τα διαθέτουν στην αγορά κατόπιν επεξεργασίας ή / και τυποποίησης αυτών.
Η εγχώρια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών παρουσιάζει διακυμάνσεις ετησίως, εκτιμάται δε αυξήθηκε κατά 26% το 2010/11, ενώ την επόμενη ελαιοκομική περίοδο (2011/12) εκτιμάται μείωση της εγχώριας παραγωγής.
Το μεγαλύτερο μέρος των επεξεργασμένων / τυποποιημένων επιτραπέζιων ελιών διατίθεται στο εξωτερικό (σε χύμα ή τυποποιημένη μορφή). Οι ποσότητες εισαγωγής ελιών κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα.
Το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 25% την περίοδο 2010/11, έναντι της περιόδου 2009/10. Αντίθετα, την περίοδο 2011/12 εκτιμάται ότι η κατανάλωση παρουσίασε πτωτικές τάσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων που καταναλώνονται στην εγχώρια αγορά διατίθεται σε χύμα μορφή.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Επιλεγμένα Προϊόντα Π.Ο.Π.
1.5 Βιολογικά Προϊόντα Ελιάς
1.6 Το Καθεστώς Ενίσχυσης των Επιτραπέζιων Ελιών
2. Η Ζήτηση Επιτραπέζιων Ελιών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Επιτραπέζιων Ελιών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ (2008-2010)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Επιτραπέζιων Ελιών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας «Ειδών Διατροφής»
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας «Ειδών Διατροφής»
3.8 Παρουσίαση Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιτραπέζιων Ελιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Επιτραπέζιων Ελιών – Μερίδια Επιχειρήσεων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Εγχώρια Κατανάλωση Επιτραπέζιων Ελιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
5.1 Παγκόσμια Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
5.2 Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικής ελιάς (2000-2010)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή για τις ελιές (2005-2011)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελιών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2008-2010)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ελιών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2008-2010)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις άλλης επεξεργασίας και συντήρησης φρούτων και λαχανικών ανά νομική μορφή (2006-2007)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2007-2011)
Πίνακας 3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας & τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας & τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας & τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας & τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας & τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών επεξεργασίας & τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2010-2011)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών επεξεργασίας & τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2010-2011)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών επεξεργασίας & τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2010-2011)
Πίνακας 3.12 ANOLIVE AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.13 BRETAS ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.14 FARMHOUSE AEBE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.15 IDEAL ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΧΙΜΟΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.16 INTERCOMM FOODS AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 OLIVELLAS AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 PELOPAC ABEE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 ΔΕΑΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. Η. ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ι. ΑΦΟΙ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 ΚΕΝΤΡΗΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.24 ΚΟΡΔΑΤΟΣ Ι. ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ OLYMP AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.26 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΧΕΝΙΑ ΑΒΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.27 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.28 ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΓΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.29 ΤΡΙΨΑΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.30 ΤΡΟΦΙΚΟ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.31 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΦΟΙ ROYAL ABBEE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.32 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου κατά το 2011/10 (επί συνόλου δείγματος 33 εταιρειών)
Πίνακας 3.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.34 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.35 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.36 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2012)
Πίνακας 3.37 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Πίνακας 3.38 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2012)
Πίνακας 3.39 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) (2011-2012)
Πίνακας 3.40 Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών επιτραπέζιων ελιών
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ελαιουργικών προϊόντων ανά μέσο ενημέρωσης (2007-2011)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ελαίων και φυτικών λιπών ανά κατηγορία (2010-2011)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ελαιουργικών προϊόντων ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (2001/02-2011/12)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2010/11)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών (2005-2011)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2005-2011)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές παρασκευασμένων – διατηρημένων ελιών (2005-2011)
Πίνακας 4.6 Εμπορικό ισοζύγιο ελιών (2005-2011)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2001/02-2011/12)
Πίνακας 4.8 Αξία εγχώριας αγοράς επιτραπέζιων ελιών (2008/09-2010/11)
Πίνακας 4.9 Μερίδια εγχώριας αγοράς επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2010/11)
Π4.1 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2005-2011)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών «για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού» (2010-2011)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών παρασκευασμένων - διατηρημένων (2010-2011)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού λοιπών ελιών (2010-2011)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2004/05-2011/12)
Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (2004/05-2011/12)
Π5.2 Παγκόσμια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2004/05-2011/12)
Π5.3 Κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2004/05-2011/12)