ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Επιλεγμένα Προϊόντα Π.Ο.Π
1.5 Βιολογικά Προϊόντα Ελιάς
1.6 Το Καθεστώς Ενίσχυσης των Επιτραπέζιων Ελιών
2. Η Ζήτηση Επιτραπέζιων Ελιών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Επιτραπέζιων Ελιών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ (2008)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Επιτραπέζιων Ελιών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας «Ειδών Διατροφής»
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας «Ειδών Διατροφής»
3.8 Παρουσίαση Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιτραπέζιων Ελιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Επιτραπέζιων Ελιών – Μερίδια Επιχειρήσεων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Εγχώρια Κατανάλωση Επιτραπέζιων Ελιών
Μερίδια αγοράς Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
5.1 Παγκόσμια Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
5.2 Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικής ελιάς (1994-2007)
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Πίνακας 2.2 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή για τις ελιές (2005-2010)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελιών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2008)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ελιών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2008)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις άλλης επεξεργασίας και συντήρησης φρούτων και λαχανικών ανά νομική μορφή (2006)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2006-2010)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών βάσει καθαρών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών βάσει καθαρών κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) (2010-2009)
Πίνακας 3.12 Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών επιτραπέζιων ελιών
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ελαιουργικών προϊόντων ανά μέσο ενημέρωσης (2006-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ελαίων και φυτικών λιπών ανά κατηγορία (2009-2010)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ελαιουργικών προϊόντων ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας - τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας - τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας - τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας - τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2006-2010)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας - τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2006-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας –τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2006-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας –τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2006-2010)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επεξεργασίας –τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2006-2010)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (2001/02-2009/10)
Πίνακας 4.2 Μερίδια επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών στο σύνολο της παραγωγής (2009/10)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών (2005-2010)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2005-2010)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές παρασκευασμένων – διατηρημένων ελιών (2005-2010)
Πίνακας 4.6 Εμπορικό ισοζύγιο ελιών (2005-2010)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2001/02-2009/10)
Πίνακας 4.8 Αξία εγχώριας αγοράς επιτραπέζιων ελιών (2008/09-2009/10)
Πίνακας 4.9 Μερίδια εγχώριας αγοράς (2009/10)
Π4.1 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2005-2010)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών “για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού” (2008-2010)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών παρασκευασμένων – διατηρημένων (2008-2010)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού λοιπών ελιών (2008-2010)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2003/04-2010/11)
Πίνακας 5.2 Κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών στη Γαλλία (2003/04-2009/10)
Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (2003/04-2010/11)
Π5.2 Παγκόσμια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2003/04-2010/11)
Π5.3 Κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2003/04-2010/11)