ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3 Βιολογικά Προϊόντα
1.4 Το Kαθεστώς Ενίσχυσης των Επιτραπέζιων Ελιών
2. Η Ζήτηση Επιτραπέζιων Ελιών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Επιτραπέζιων Ελιών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/05
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Επιτραπέζιων Ελιών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.6 Παρουσίαση Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιτραπέζιων Ελιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Επιτραπέζιων Ελιών – Μερίδια Επιχειρήσεων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.3 Εγχώρια Κατανάλωση Επιτραπέζιων Ελιών
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
5.1 Παγκόσμια Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
5.2 Η Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών στην Ε.Ε.
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικής ελιάς (1994-2007)
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2008)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή επιτραπέζιων ελιών (2003-2008)
Πίνακας 2.3 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών εκροών βρώσιμων ελιών (2003-2008)
Πίνακας 2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ελιών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και κατά τρόπο κτήσης
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών για ελιές κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας-τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2004-2008)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών επιτραπέζιων ελιών
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ελαιουργικών προϊόντων ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ελαίων και φυτικών λιπών ανά κατηγορία (2007-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ελαιουργικών προϊόντων ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2004-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών βάσει Δ.Σ.Ε. (2001/02-2008/09)
Πίνακας 4.2 Μερίδια επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών στο σύνολο της παραγωγής (2008/09)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών (2004-2008)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2004-2008)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών (2004-2008)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2001/02-2008/09)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς (2008/09)
Π4.1 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2004-2008)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού (2006-2008)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών παρασκευασμένων – διατηρημένων (2006-2008)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού λοιπών ελιών (2006-2008)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (2003/04-2008/09)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2003/04-2008/09)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2003/04-2008/09)
Πίνακας 5.4 Κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2003/04-2008/09)