ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

Στον τομέα των επιτραπέζιων ελιών δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός
επιχειρήσεων. Ανάλογα δε με τη δραστηριότητά τους, διακρίνονται σε:
επιχειρήσεις επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών, επιχειρήσεις τυποποίησης
ελιών και σε επιχειρήσεις που ασχολούνται και με τις δύο
δραστηριότητες. Επιπλέον, ο κλάδος περιλαμβάνει εταιρείες που
ασχολούνται αποκλειστικά με το χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελιών. Οι
περισσότερες επιχειρήσεις πραγματοποιούν αξιόλογες εξαγωγές,
διαθέτοντας το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων τους σε αγορές του
εξωτερικού (σε χύμα ή τυποποιημένη μορφή).Παράλληλα, στον κλάδο
δραστηριοποιούνται αρκετοί συνεταιρισμοί (ή και ενώσεις αυτών) οι
οποίοι συγκεντρώνουν τα προϊόντα των μελών τους και στη συνέχεια τα
εμπορεύονται ή τα διαθέτουν στην αγορά κατόπιν επεξεργασίας ή / και
τυποποίησης αυτών.
Το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής επιτραπέζιων ελιών παρουσιάζει
διακυμάνσεις ετησίως, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές
συνθήκες που επικρατούν. Την περίοδο 2008/09 εκτιμάται ότι η παραγωγή
αυξήθηκε περίπου 10%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Οι ποσότητες εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων κυμαίνονται σε ιδιαίτερα
χαμηλά επίπεδα. Το μεγαλύτερο μέρος των επιτραπέζιων ελιών που
καταναλώνονται στην ελληνική αγορά διατίθεται σε χύμα μορφή. Ωστόσο,
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των
τυποποιημένων επιτραπέζιων ελιών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
¨ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3Βιολογικά Προϊόντα
1.4Το καθεστώς Ενίσχυσης των Επιτραπέζιων Ελιών
2.Η Ζήτηση Επιτραπέζιων Ελιών
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Επιτραπέζιων Ελιών
2.2Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/05
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά των Επιτραπέζιων Ελιών
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Διαφημιστική Δαπάνη
3.3Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.4Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.5Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.6Παρουσίαση Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιτραπέζιων Ελιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
4.1Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Επιτραπέζιων Ελιών – Μερίδια Παραγωγής
4.2Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1Εισαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών
4.2.2Εξαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών
4.3Εγχώρια Κατανάλωση Επιτραπέζιων Ελιών
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια αγοράς (2006/07)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Διεθνής Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
5.1Παγκόσμια Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
5.2Ευρωπαϊκή Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
6.Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικής ελιάς (1994-2005)
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2007)
Πίνακας 2.2 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών εκροών βρώσιμων ελιών (2001-2007)
Πίνακας 2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ελιών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και κατά τρόπο κτήσης
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών για ελιές κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας-τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2003-2007)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών επιτραπέζιων ελιών
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ελαιουργικών προϊόντων ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ελαίων και φυτικών λιπών ανά κατηγορία (2006-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ελαιουργικών προϊόντων ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (2001/02-2007/08)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής (2006/07)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών (2003-2007)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2003-2007)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών (2003-2007)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2001/02-2007/08)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς (2006/07)
Π4.1 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών ανά κύριο προϊόν (2003-2007)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού (2005-2007)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών παρασκευασμένων – διατηρημένων (2005-2007)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού λοιπών ελιών (2005-2007)
Πίνακας 5.1 Κυριότερες παραγωγικές χώρες επιτραπέζιων ελιών (2003/04-2007/08)
Πίνακας 5.2 Κυριότερες καταναλώτριες χώρες επιτραπέζιων ελιών (2003/04-2007/08)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή επιτραπέζιων ελιών στην ΕΕ (2003/04-2007/08)
Πίνακας 5.4 Κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών στην ΕΕ (2003/04-2007/08)