ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3 Βιολογικά Προϊόντα
1.4 Το καθεστώς Ενίσχυσης των Επιτραπέζιων Ελιών
2. Η Ζήτηση Επιτραπέζιων Ελιών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Επιτραπέζιων Ελιών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/05
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Επιτραπέζιων Ελιών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας-Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.6 Παρουσίαση Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιτραπέζιων Ελιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Επιτραπέζιων Ελιών – Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών
4.2.2 Εξαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών
4.3 Εγχώρια Κατανάλωση Επιτραπέζιων Ελιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
5.1 Η Παγκόσμια Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
5.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικής ελιάς (1994-2005)
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2006)
Πίνακας 2.2 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών εκροών βρώσιμων ελιών (2001-2006)
Πίνακας 2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ελιών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και κατά τρόπο κτήσης
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2010-2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών για ελιές κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας-τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας –τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2001-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών επιτραπέζιων ελιών
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ελαιουργικών προϊόντων ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ελαίων και φυτικών λιπών (2005-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ελαιουργικών προϊόντων (2005-2006)
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2001-2005)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2001-2005)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2001-2005)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2001-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (1996/97-2006/07)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής (2005/06)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών (2002-2006)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2002-2006)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών (2002-2006)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (1996/97-2006/07)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς (2005/06)
Π4.1 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών ανά κύριο προϊόν (2002-2006)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού (2004-2006)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών παρασκευασμένων – διατηρημένων (2004-2006)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού λοιπών ελιών (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (1997/98-2006/07)
Πίνακας 5.2 Κυριότερες παραγωγικές χώρες επιτραπέζιων ελιών (2003/04-2006/07)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (1997/98-2006/07)
Πίνακας 5.4 Κυριότερες καταναλώτριες χώρες επιτραπέζιων ελιών (2003/04-2006/07)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή επιτραπέζιων ελιών στην ΕΕ (2000/01-2006/07)
Πίνακας 5.6 Κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών στην ΕΕ (2000/01-2006/07)