ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Αύγουστος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Στον κλάδο των super markets και cash & carry δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός εταιρειών, οι μεγαλύτερες των οποίων ελέγχουν γνωστές και εδραιωμένες αλυσίδες καταστημάτων. Ο αριθμός των συνολικών καταστημάτων super markets στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 4.057 το 2010. Το 53,3% αυτών αντιστοιχεί σε καταστήματα που ανήκουν σε αλυσίδες super markets.
Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου των super markets και cash & carry, έπειτα από διαχρονική αύξηση, παρουσίασαν φθίνουσα πορεία τη διετία 2010-2011 (με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 2,5%). Ειδικότερα, το 2010 το ποσοστό μείωσης ήταν 1,4% ενώ το 2011 ανήλθε στο 3,5%. Η μείωση εκτιμάται ότι συνεχίστηκε (με αυξητικό ρυθμό) και το 2012.
Το μερίδιο συμμετοχής των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στις συνολικές πωλήσεις ορισμένων από τις μεγαλύτερες αλυσίδες του κλάδου διαμορφώθηκε (κατά μέσο όρο) στο 20,6% το 2011.
Η διαμόρφωση ευέλικτης τιμολογιακής πολιτικής, η ανάπτυξη περισσότερων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, η μείωση του λειτουργικού κόστους και ο εξορθολογισμός (ή και επέκταση) του δικτύου καταστημάτων θεωρούνται οι κυριότεροι τομείς στους οποίους οι εγχώριες επιχειρήσεις super markets εστιάζουν τις στρατηγικές τους κινήσεις, στο πλαίσιο και του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων.
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Στοιχεία για τον Κλάδο των Super Markets
1.4 Καταστήματα «Discount»
1.5 Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών και Πληθωρισμός
Σύντομη Επισκόπηση του 2011
Πληθωρισμός
Συνολική Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών για Τρόφιμα και Ποτά
Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας για το 2012 (έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος)
1.6 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΛ.ΣΤΑΤ.-2009)
1.7 Έρευνα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Καταναλωτική Συμπεριφορά στον κλάδο των S/Μ και για τα Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (2012)
Αγοραστικές συνήθειες των Καταναλωτών
Προτίμηση στα Ελληνικά προϊόντα
Αντιδράσεις στην οικονομική κρίση
Κριτήρια Επιλογής των Προϊόντων και των Καταστημάτων
Στροφή στα Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
1.8 Νομοθετικό Πλαίσιο Ίδρυσης Καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου
2. Στοιχεία Εμπορικής Πολιτικής
2.1 Πολιτική Τιμών
2.2 Συνθήκες και Όροι Συνεργασίας με τους Προμηθευτές
2.3 Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Super Markets
3.1 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων
3.2 Διάρθρωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Οργανωμένων Τμημάτων Πώλησης
3.3 Αριθμός Καταστημάτων Επιχειρήσεων Super Markets
3.4 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων Super Markets
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6.1 Συνολικές Πωλήσεις
3.6.2 Μέσες Πωλήσεις ανά Κατάστημα
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου – Συναλλακτική Συμπεριφορά
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ-Πολυκαταστήματα”
3.7.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Super Markets
3.7.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα”
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Super Markets και Cash & Carry
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.9 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
3.10 Όμιλοι Κοινών Αγορών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Super Markets
4.1 Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς των Σούπερ Μάρκετ και Cash & Carry
4.2 Μερίδια Αγοράς και Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
4.3 Η διείσδυση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας σε ορισμένες αλυσίδες του κλάδου
4.4 Μέσες Πωλήσεις ανά Τετραγωνικό Μέτρο Χώρου Πώλησης Ορισμένων Επιχειρήσεων του Κλάδου (2010-2011)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συνθήκες Ανταγωνισμού
5.1 Στρατηγικές Κινήσεις
Μέθοδος Franchising
Convenience Stores
5.2 Εξαγορές Συγχωνεύσεις
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
6.1 Η Παγκόσμια Αγορά των Super Markets
Κορυφαίες Λιανεμπορικές Επιχειρήσεις Παγκοσμίως
Μέγεθος Αγοράς στις 10 μεγαλύτερες χώρες παγκοσμίως
6.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά των Super Markets
Κορυφαίες Λιανεμπορικές Επιχειρήσεις στην Ευρώπη
Μέγεθος Αγοράς στις 10 μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης
6.3 O όμιλος Carrefour
6.4 O όμιλος Delhaize Group
6.5 Η Λιανική Αγορά Ειδών Παντοπωλείου σε Επιμέρους Χώρες
Αυστρία
Αυστραλία
Βέλγιο – Ολλανδία-Λουξεμβούργο (Benelux)
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ρουμανία
Ρωσία
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Εταιρειών του Κλάδου και Ομίλων Κοινών Αγορών
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών Του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
•Benchmarking Επιχειρήσεων Super Markets (σε ηλεκτρονική μορφή)
Πίνακας 1.1 Δείκτες όγκου λιανικού εμπορίου (κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο σε σταθερές τιμές, 2006-Φεβρουάριος 2012)
Πίνακας 1.2 Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο (2007-Απρίλιος 2012)
Πίνακας 1.3 Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2008-Μάρτιος 2012)
Πίνακας 1.4 Συνολική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών για τρόφιμα και ποτά (2000-2010)
Πίνακας 1.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2009)
Πίνακας 1.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2009)
Πίνακας 1.7 Μέση δαπάνη νοικοκυριών ανά επίσκεψη (2011-2012)
Πίνακας 1.8 Μέση μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών ανά τύπο καταστημάτων (2011)
Πίνακας 1.9 Ποσοστό προαποφασισμένων καταναλωτών σχετικά με τα είδη και τις μάρκες των αγαθών (2012)
Πίνακας 1.10 Πρόθεση αγοράς προϊόντων private label ανά κατηγορία (2011-2012)
Πίνακας 3.1 Χωροταξική κατανομή των καταστημάτων super markets (2008-2010)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του αριθμού των καταστημάτων super markets στην Ελλάδα (2005-2010)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη αλυσίδων κατά ομάδα ανά αριθμό καταστημάτων (2007-2010)
Πίνακας 3.4 Χωροταξική κατανομή των καταστημάτων cash & carry στην Ελλάδα (2010)
Πίνακας 3.5 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων super markets στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου, 2004-2012)
Πίνακας 3.6 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων super markets
Πίνακας 3.7 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης των super markets ανά διαφημιστικό μέσο (2007-2011)
Πίνακας 3.8 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης super markets και cash & carry
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εταιρειών super markets και cash & carry (2007-2011)
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις (μέσες) ανά κατάστημα εταιρειών super markets και cash & carry (2010-2011)
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.12 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα” (2011)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Super Markets (2011-2010)
Πίνακας 3.15 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα” (2011-2010)
Πίνακας 3.16 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2007 – 2011)
Πίνακας 3.17 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2007 – 2011)
Πίνακας 3.18 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2007 – 2011)
Πίνακας 3.19 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2007 – 2011)
Πίνακας 3.20 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2007 – 2011)
Πίνακας 3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2010 – 2011)
Πίνακας 3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2010 – 2011)
Πίνακας 3.23 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2010 – 2011)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΝΤΕ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DIA HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΝΑ CASH & CARRY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΝ. ΜΕΛΩΝ ΙΝ.ΚΑ Π.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BAZAAR Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΑΡΙΣΑ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.44 Αριθμός Εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2011/10)
Πίνακας 3.45 Κατάταξη επιχειρήσεων super markets και cash & carry βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.46 Κατάταξη επιχειρήσεων super markets και cash & carry βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.47 Κατάταξη επιχειρήσεων super markets και cash & carry βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.48 Όμιλοι κοινών αγορών
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη super markets ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.2 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς super markets και cash & carry (1992-2012)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών super markets και cash & carry (2010-2011)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς ομίλων του κλάδου (2010-2011)
Πίνακας 4.4 Δείκτης συγκέντρωσης εταιρειών S/M (2011)
Πίνακας 4.5 Συμμετοχή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στις συνολικές πωλήσεις ορισμένων αλυσίδων του κλάδου (2011)
Πίνακας 4.6 Παρουσίαση μέσων πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο συνολικού χώρου πώλησης ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου (2011)
Πίνακας 4.7 Παρουσίαση μέσων πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο συνολικού χώρου πώλησης ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου (2010)
Π4.1 Τα 50 κορυφαία εμπορικά σήματα στον κλάδο των super markets βάσει πωλήσεων (2010)
Πίνακας 5.1 Εξαγορές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις επιχειρήσεων super markets και Cash & Carry
Πίνακας 6.1 Συνολικές πωλήσεις και αριθμός καταστημάτων των 25 μεγαλύτερων λιανέμπορων ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (2010-2011)
Πίνακας 6.2 Αριθμός χωρών ανά ήπειρο/γεωγραφική περιοχή στις οποίες έχουν παρουσία επιλεγμένες λιανεμπορικές επιχειρήσεις ειδών παντοπωλείου (2010)
Πίνακας 6.3 Μέγεθος αγοράς ειδών παντοπωλείου στις 10 μεγαλύτερες χώρες παγκοσμίως (2011, 2015)
Πίνακας 6.4 Οι 10 κορυφαίες λιανεμπορικές επιχειρήσεις ειδών παντοπωλείου στην Ευρώπη (2006, 2011, 2016)
Πίνακας 6.5 Μέγεθος αγοράς ειδών παντοπωλείου στις 10 μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης (2008, 2011)
Πίνακας 6.6 Οικονομικά μεγέθη του ομίλου Carrefour (2010-2011)
Πίνακας 6.7 Δίκτυο καταστημάτων του ομίλου Carrefour ανά χώρα και ανά τύπο καταστήματος (2011)
Πίνακας 6.8 Οικονομικά μεγέθη και καταστήματα του ομίλου Delhaize Group (2009-2011)
Πίνακας 6.9 Οικονομικά μεγέθη για την λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στην Αυστρία (2008-2012)
Πίνακας 6.10 Πωλήσεις, μερίδια αγοράς και αριθμός καταστημάτων των κορυφαίων λιανεμπορικών επιχειρήσεων ειδών παντοπωλείου στην Αυστρία (2011)
Πίνακας 6.11 Οικονομικά Μεγέθη για την αγορά ειδών παντοπωλείου στην Αυστραλία (2010)
Πίνακας 6.12 Πωλήσεις, μερίδια αγοράς και αριθμός καταστημάτων των κορυφαίων λιανεμπορικών επιχειρήσεων ειδών παντοπωλείου στην Αυστραλία (2010)
Πίνακας 6.13 Μερίδια αγοράς των κορυφαίων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης τροφίμων σε Ολλανδία και Βέλγιο (2011)
Πίνακας 6.14 Συμμετοχή των διαφόρων τύπων καταστημάτων στη συνολική λιανική αγορά τροφίμων της Γερμανίας (2005, 2010)
Πίνακας 6.15 Διάρθρωση της λιανικής αγοράς ειδών παντοπωλείου του Ηνωμένου Βασιλείου ανά τύπο καταστημάτων (2011)
Πίνακας 6.16 Αριθμός καταστημάτων, χώρος πώλησης και μερίδια αγοράς των κορυφαίων λιανεμπορικών επιχειρήσεων ειδών παντοπωλείου στο Ηνωμένο Βασίλειο (2011)
Πίνακας 6.17 Αριθμός καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών παντοπωλείου ανά τύπο στη Ρουμανία (2008-2010)
Πίνακας 6.18 Αριθμός καταστημάτων των πολυεθνικών αλυσίδων στη Ρουμανία (2011)
Πίνακας 6.19 Λιανικές πωλήσεις ειδών παντοπωλείου στη Ρωσία, ανά τύπο καταστημάτων (2006-2010)
Π.1 Κατάλογος καταστημάτων του ομίλου Carrefour
Π.2 Κατάλογος καταστημάτων της Extra Πρώτα & Φθηνά ΑΕ
Π.3 Κατάλογος Καταστημάτων της Makro Κας & Κάρυ Χονδρεμπορική ΑΕ
Π.4 Κατάλογος καταστημάτων τoυ ομίλου Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ
Π.5 Κατάλογος καταστημάτων της Ανεδήκ Κρητικός ΑΕ
Π.6 Κατάλογος Καταστημάτων της Αρβανιτίδης ΑΕ
Π.7 Κατάλογος καταστημάτων της Βερόπουλοι Αφοί ΑΕΒΕ 207
Π.8 Κατάλογος καταστημάτων της Γαλαξίας ΑΕ
Π.9 Κατάλογος καταστημάτων της Γουντσίδης ΑΕ
Π.10 Κατάλογος καταστημάτων του ομίλου ΙΝ.ΚΑ. Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε.
Π.11 Κατάλογος Καταστημάτων της Λάρισα ΑΒΕΕ 212
Π.12 Κατάλογος Καταστημάτων της Μασούτης Δ. Σουπερμάρκετ ΑΕ
Π.13 Κατάλογος καταστημάτων της Μετρό ΑΕ&ΒΕ
Π.14 Κατάλογος καταστημάτων του ομίλου Πέντε ΑΕ
Π.15 Κατάλογος καταστημάτων της Προμηθευτικής Τροφίμων ΑΕ
Π.16 Κατάλογος καταστημάτων της Σκλαβενίτης Ι. & Σ. ΑΕΕ
Π.17 Κατάλογος καταστημάτων της Χαλκιαδάκης ΑΕ
Π.18 Κατάλογος μελών του ομίλου Ασπίδα Όμιλος Σουπερμάρκετ ΣΥΝΠΕ
Π.19 Κατάλογος μελών του ομίλου ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ ΕΠΕ
Π.20 Κατάλογος μελών του ομίλου Σύμμετρον Τροφίμων ΑΕΒΕ
Π.21 Κατάλογος μελών του ομίλου Αστέρας Εμπορική ΑΕ