ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Έκδοση 14
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Στοιχεία για τον Κλάδο των Super Markets
1.4 Καταστήματα «Discount»
1.5 Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών και Πληθωρισμός
Σύντομη Επισκόπηση του 2010
Πληθωρισμός
Συνολική Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών για Τρόφιμα και Ποτά
Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας για το 2011 (έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος)
1.6 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΛ.ΣΤΑΤ.-2008)
1.7 Έρευνα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Καταναλωτική Συμπεριφορά στον κλάδο των Super Markets (2011)
Κριτήρια Επιλογής των Προϊόντων
Κριτήρια Επιλογής Καταστημάτων
Αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών
Θετικές Κρίσεις Καταστημάτων σε Επιμέρους Κριτήρια
Σχέση μεταξύ Εισοδήματος και Κατανάλωσης
1.8 Νομοθετικό Πλαίσιο Ίδρυσης Καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου
2. Στοιχεία Εμπορικής Πολιτικής
2.1 Πολιτική Τιμών
2.2 Συνθήκες και Όροι Συνεργασίας με τους Προμηθευτές
2.3 Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Super Markets
3.1 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων
3.2 Διάρθρωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Οργανωμένων Τμημάτων Πώλησης
3.3 Αριθμός Καταστημάτων Επιχειρήσεων Super Markets
3.4 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων Super Markets
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6.1 Συνολικές Πωλήσεις
3.6.2 Μέσες Πωλήσεις ανά Κατάστημα
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Super Markets και Cash & Carry
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.8 Κατάταξη Επιχειρήσεων Super Markets και Cash & Carry βάσει Κερδοφορίας
3.9 Όμιλοι Κοινών Αγορών
3.10 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.10.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ-Πολυκαταστήματα”
3.11 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.11.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Super Markets
3.11.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Super Markets
4.1 Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς των Σούπερ Μάρκετ και Cash & Carry
4.2 Μερίδια Αγοράς και Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
4.3 Μέσες Πωλήσεις ανά Τετραγωνικό Μέτρο Χώρου Πώλησης Ορισμένων Επιχειρήσεων του Κλάδου (2010)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συνθήκες Ανταγωνισμού
5.1 Στρατηγικές Κινήσεις
5.2 Εξαγορές Συγχωνεύσεις
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
6.1 Η Παγκόσμια Αγορά των Super Markets
6.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά των Super Markets
6.3 O όμιλος Carrefour
6.4 O όμιλος Delhaize Group
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Εταιρειών του Κλάδου και Ομίλων Κοινών Αγορών
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών Του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
• Benchmarking Επιχειρήσεων Super Markets
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτες όγκου λιανικού εμπορίου (κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο σε σταθερές τιμές, 2006-Φεβρουάριος 2011)
Πίνακας 1.2 Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο (2004-Απρίλιος 2011)
Πίνακας 1.3 Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2008-Μάρτιος 2011)
Πίνακας 1.4 Συνολική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών για τρόφιμα και ποτά (2000-2010)
Πίνακας 1.5 Διάρθρωση καταναλωτικής δαπάνης νοικοκυριών για τρόφιμα και ποτά (2000-2002)
Πίνακας 1.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2008)
Πίνακας 1.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2008)
Πίνακας 1.8 Μέση μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών ανά τύπο καταστημάτων (2011)
Πίνακας 1.9 Ποσοστό προαποφασισμένων καταναλωτών σχετικά με τα είδη και τις μάρκες των αγαθών (2011)
Πίνακας 1.10 Μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών σε είδη super markets ανά κλίμακα εισοδήματος (2011)
Πίνακας 3.1 Χωροταξική κατανομή των καταστημάτων super markets (2007-2009)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του αριθμού των καταστημάτων super markets στην Ελλάδα (2004-2009)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη αλυσίδων κατά ομάδα ανά αριθμό καταστημάτων (2006-2009)
Πίνακας 3.4 Χωροταξική κατανομή των καταστημάτων cash & carry στην Ελλάδα (2009)
Πίνακας 3.5 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων super markets στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου, 2004-2011)
Πίνακας 3.6 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων super markets
Πίνακας 3.7 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης των super markets ανά διαφημιστικό μέσο (2006-2010)
Πίνακας 3.8 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης super markets και cash & carry
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εταιρειών super markets και cash & carry (2006-2010)
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις (μέσες) ανά κατάστημα εταιρειών super markets και cash & carry (2009-2010)
Πίνακας 3.11 Συντομογραφίες επιχειρήσεων super markets και cash & carry για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.12 Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων των επιχειρήσεων Super Markets και Cash & Carry (2010)
Πίνακας 3.13 Κατάταξη επιχειρήσεων super markets και cash & carry βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.14 Κατάταξη επιχειρήσεων super markets και cash & carry βάσει καθαρών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.15 Κατάταξη επιχειρήσεων super markets και cash & carry βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.16 Όμιλοι κοινών αγορών
Πίνακας 3.17 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.18 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα” (2010)
Πίνακας 3.19 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.20 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Super Markets (2010-2009)
Πίνακας 3.21 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα” (2010-2009)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη super markets ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.2 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2006-2010)
Π3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2006-2010)
Π3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2006-2010)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2009-2010)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2009-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς σούπερ μάρκετ και cash & carry (1992-2011*)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών super markets και cash & carry (2010)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς ομίλων του κλάδου (2010)
Πίνακας 4.4 Δείκτης συγκέντρωσης εταιρειών S/M (2010)
Πίνακας 4.5 Παρουσίαση μέσων πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο συνολικού χώρου πώλησης ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου (2010)
Π4.1 Τα 50 κορυφαία εμπορικά σήματα* στον κλάδο των super markets βάσει πωλήσεων (2010)
Πίνακας 5.1 Εξαγορές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις επιχειρήσεων super markets και Cash & Carry
Πίνακας 6.1 Συνολικές πωλήσεις και αριθμός καταστημάτων των 25 μεγαλύτερων λιανέμπορων ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (2010)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς των 10 μεγαλύτερων λιανεμπορικών επιχειρήσεων παγκοσμίως επί των συνολικών πωλήσεων ειδών παντοπωλείου (2009)
Πίνακας 6.3 Πρόβλεψη των πωλήσεων των 50 μεγαλύτερων λιανέμπορων ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (2014-2015)
Πίνακας 6.4 Μέγεθος αγοράς ειδών παντοπωλείου στις 10 μεγαλύτερες χώρες παγκοσμίως (2006-2014)
Πίνακας 6.5 Οι 10 κορυφαίες λιανεμπορικές επιχειρήσεις ειδών παντοπωλείου στην Ευρώπη (2007-2012)
Πίνακας 6.6 Μέγεθος αγοράς ειδών παντοπωλείου στις 10 μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης (2008)
Πίνακας 6.7 Οικονομικά μεγέθη του ομίλου Carrefour (2009-2010)
Πίνακας 6.8 Δίκτυο καταστημάτων του ομίλου Carrefour ανά χώρα και ανά τύπο καταστήματος (2010)
Πίνακας 6.9 Οικονομικά μεγέθη και καταστήματα του ομίλου Delhaize Group (2008-2010)
Π.1 Κατάλογος καταστημάτων του ομίλου Carrefour
Π.2 Κατάλογος καταστημάτων της Extra Πρώτα & Φθηνά ΑΕ
Π.3 Κατάλογος Καταστημάτων της Makro Κας & Κάρυ Χονδρεμπορική ΑΕ
Π.4 Κατάλογος καταστημάτων τoυ ομίλου Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ
Π.5 Κατάλογος καταστημάτων της Ανεδήκ Κρητικός ΑΕ
Π.6 Κατάλογος Καταστημάτων της Αρβανιτίδης ΑΕ
Π.7 Κατάλογος καταστημάτων της Βερόπουλοι Αφοί ΑΕΒΕ
Π.8 Κατάλογος καταστημάτων της Γαλαξίας ΑΕ
Π.9 Κατάλογος καταστημάτων της Γουντσίδης ΑΕ
Π.10 Κατάλογος καταστημάτων της Ένα Cash & Carry ΑΕ
Π.11 Κατάλογος καταστημάτων του ομίλου ΙΝ.ΚΑ. Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε.
Π.12 Κατάλογος Καταστημάτων της Λάρισα ΑΒΕΕ
Π.13 Κατάλογος Καταστημάτων της Μασούτης Δ. Σουπερμάρκετ ΑΕ
Π.14 Κατάλογος καταστημάτων της Μετρό ΑΕ&ΒΕ
Π.15 Κατάλογος καταστημάτων του ομίλου Πέντε ΑΕ
Π.16 Κατάλογος καταστημάτων της Προμηθευτικής Τροφίμων ΑΕ
Π.17 Κατάλογος καταστημάτων της Σκλαβενίτης Ι. & Σ. ΑΕΕ
Π.18 Κατάλογος καταστημάτων της Χαλκιαδάκης ΑΕ
Π.19 Κατάλογος μελών του ομίλου Ασπίδα Όμιλος Σουπερμάρκετ ΣΥΝΠΕ
Π.20 Κατάλογος μελών του ομίλου ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ ΕΠΕ
Π.21 Κατάλογος μελών του ομίλου Σύμμετρον Τροφίμων ΑΕΒΕ