ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Στοιχεία για τον Κλάδο των Super Markets
1.4 Καταστήματα «Discount»
1.5 Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών και Πληθωρισμός
Σύντομη Επισκόπηση του 2009
Πληθωρισμός
Συνολική Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών για Τρόφιμα και Ποτά
Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας για το 2010 (έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος)
1.6 Νομοθετικό Πλαίσιο Ίδρυσης Καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου
2. Στοιχεία Εμπορικής Πολιτικής
2.1 Πολιτική Τιμών
2.2 Συνθήκες και Όροι Συνεργασίας με τους Προμηθευτές
2.3 Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Super Markets
3.1 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων
3.2 Διάρθρωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Οργανωμένων Τμημάτων Πώλησης
3.3 Αριθμός Καταστημάτων Επιχειρήσεων Super Markets
3.4 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων Super Markets
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6.1 Συνολικές Πωλήσεις
3.6.2 Μέσες Πωλήσεις ανά Κατάστημα
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Super Markets και Cash & Carry
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.8 Όμιλοι Κοινών Αγορών
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Super Markets - Πολυκαταστήματα)
3.10 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Super Markets
3.10.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Super Markets – Πολυκαταστήματα)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Super Markets
4.1 Μέγεθος και Εξέλιξη της Εγχώριας Αγοράς των Super Markets και Cash & Carry
4.2 Μερίδια Αγοράς και Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
5. Συνθήκες Ανταγωνισμού
5.1 Στρατηγικές Κινήσεις
5.2 Εξαγορές Συγχωνεύσεις
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
O όμιλος ALDI
O όμιλος Delhaize Group
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα – Προοπτικές
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Εταιρειών του Κλάδου και Ομίλων Κοινών Αγορών
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών Του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Super Markets (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτες όγκου λιανικού εμπορίου (κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο σε σταθερές τιμές, 2004-Φεβρουάριος 2010)
Πίνακας 1.2 Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο (2004-Απρίλιος 2010)
Πίνακας 1.3 Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2007-2009)
Πίνακας 1.4 Συνολική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών για τρόφιμα και ποτά (2000-2008)
Πίνακας 1.5 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών για τρόφιμα και ποτά (2000-2002)
Πίνακας 1.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Χωροταξική κατανoμή των καταστημάτων super markets (2006-2008)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του αριθμού των καταστημάτων super markets στην Ελλάδα (2003-2008)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη αλυσίδων κατά ομάδα ανά αριθμό καταστημάτων 2005-2008
Πίνακας 3.4 Χωροταξική κατανoμή των καταστημάτων cash & carry στην Ελλάδα (2008)
Πίνακας 3.5 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων super markets στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου, 2002-2010)
Πίνακας 3.6 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων super markets
Πίνακας 3.7 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης των super markets ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Πίνακας 3.8 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης super markets και cash & carry
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εταιρειών super markets και cash & carry (2005-2009)
Πίνακας 3.10 Παρουσίαση μέσων πωλήσεων ανά κατάστημα (2008-2009)
Πίνακας 3.11 Συντομογραφίες επιχειρήσεων super markets και cash & carry για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.12 Όμιλοι κοινών αγορών
Πίνακας 3.13 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.14 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο ( super markets – Πολυκαταστήματα) (2009)
Πίνακας 3.15 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.16 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου super markets (2009-2008)
Πίνακας 3.17 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο ( super markets – Πολυκαταστήματα) (2009-2008)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη super markets ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.2 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2005-2009)
Π3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2005-2009)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2008-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων super markets και cash & carry (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς super markets και cash & carry (1992-2010*)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών super markets και cash & carry (2009)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς ομίλων του κλάδου (2009)
Πίνακας 4.4 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 5.1 Εξαγορές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις επιχειρήσεων super markets και Cash & Carry
Πίνακας 6.1 Πωλήσεις των 50 μεγαλύτερων λιανέμπορων ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (2009-2010)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς των 10 μεγαλύτερων λιανεμπορικών επιχειρήσεων παγκοσμίως επί των συνολικών πωλήσεων ειδών παντοπωλείου (2009)
Πίνακας 6.3 Πρόβλεψη των πωλήσεων των 50 μεγαλύτερων λιανέμπορων ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (2014-2015)
Πίνακας 6.4 Συνολικές πωλήσεις, αριθμός καταστημάτων και μερίδια αγοράς του ομίλου ALDI ανά χώρα (2009)
Πίνακας 6.5 Συνολικές πωλήσεις, αριθμός καταστημάτων και μερίδια αγοράς του ομίλου Delhaize Group ανά χώρα (2009)