ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2009»
Σύνοψη
Εμπορική Πολιτική
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Στοιχεία για τον Κλάδο των Σούπερ Μάρκετ
1.3 Καταστήματα «Discount»
1.4 Η Συμβολή της Τεχνολογίας στην Ανάπτυξη των Σούπερ Μάρκετ
1.5 Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών και Πληθωρισμός
Σύντομη Επισκόπηση του 2008
Πληθωρισμός
Συνολική Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών για Τρόφιμα και Ποτά
Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας για το 2009 (έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος)
1.6 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
1.7 Νομοθετικό Πλαίσιο Ίδρυσης Καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου
2. Στοιχεία Εμπορικής Πολιτικής
2.1 Πολιτική Τιμών
2.2 Συνθήκες και Όροι Συνεργασίας με τους Προμηθευτές
2.3 Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Σούπερ Μάρκετ
3.1 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων
3.2 Διάρθρωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Οργανωμένων Τμημάτων Πώλησης
3.3 Αριθμός Καταστημάτων Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ
3.4 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6.1 Συνολικές Πωλήσεις
3.6.2 Μέσες Πωλήσεις ανά Κατάστημα
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ και Cash & Carry
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.8 Όμιλοι Κοινών Αγορών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Σούπερ Μάρκετ
4.1 Μέγεθος και Εξέλιξη της Εγχώριας Αγοράς των Σούπερ Μάρκετ και Cash & Carry
4.2 Μερίδια Αγοράς και Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
5. Συνθήκες Ανταγωνισμού
5.1 Στρατηγικές Κινήσεις
5.2 Εξαγορές Συγχωνεύσεις
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα – Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Εταιρειών του Κλάδου και Ομίλων Κοινών Αγορών
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ
● Benchmarking Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτες όγκου λιανικού εμπορίου (κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο σε σταθερές τιμές, 2004-Φεβρουάριος 2009)
Πίνακας 1.2 Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο (2004-Απρίλιος 2009)
Πίνακας 1.3 Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2006-2008)
Πίνακας 1.4 Συνολική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών για τρόφιμα και ποτά (2000-2007)
Πίνακας 1.5 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών για τρόφιμα και ποτά (2000-2002)
Πίνακας 1.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Χωροταξική κατανoμή των καταστημάτων σούπερ μάρκετ (2005-2007)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του αριθμού των καταστημάτων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη αλυσίδων κατά ομάδα ανά αριθμό καταστημάτων 2004-2007
Πίνακας 3.4 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων σούπερ μάρκετ στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου, 2002-2009)
Πίνακας 3.5 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ
Πίνακας 3.6 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης των σούπερ μάρκετ ανά διαφημιστικό μέσο (2004-2008)
Πίνακας 3.7 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης σούπερ μάρκετ και cash & carry
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις εταιρειών σούπερ μάρκετ και cash & carry (2004-2008)
Πίνακας 3.9 Μέσες πωλήσεις ανά κατάστημα (2008)
Πίνακας 3.10 Παρουσίαση μέσων πωλήσεων ανά κατάστημα (2007-2008)
Πίνακας 3.11 Συντομογραφίες επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.12 Όμιλοι κοινών αγορών
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη σούπερ μάρκετ ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.2 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2004-2008)
Π3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2004-2008)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2007-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2007-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς σούπερ μάρκετ και cash & carry (1992-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών σούπερ μάρκετ και cash & carry (2008)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς ομίλων του κλάδου (2008)
Πίνακας 4.4 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 5.1 Εξαγορές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και Cash & Carry
Πίνακας 6.1 Πωλήσεις των 30 μεγαλύτερων λιανέμπορων ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (2007)
Πίνακας 6.2 Πωλήσεις των 20 μεγαλύτερων λιανέμπορων ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (2008)
Πίνακας 6.3 Πρόβλεψη των πωλήσεων των 10 μεγαλύτερων λιανέμπορων ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (2013)
Πίνακας 6.4 Μερίδια συμμετοχής των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στις πωλήσεις των 10 μεγαλύτερων λιανέμπορων (2007-2008)
Π.1 Κατάλογος καταστημάτων της Aldi Ελλάς Supermarket Συμμετοχική ΕΠΕ & Σία ΕΕ
Π.2 Κατάλογος καταστημάτων Carrefour – Μαρινόπουλος ΑΕ
Π.3 Κατάλογος καταστημάτων Dia Hellas ΑΕ
Π.4 Κατάλογος καταστημάτων της Extra Πρώτα & Φθηνά ΑΕ
Π.5 Κατάλογος Καταστημάτων της Makro Κας & Κάρυ Χονδρεμπορική ΑΕ
Π.6 Κατάλογος καταστημάτων της Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ
Π.7 Κατάλογος καταστημάτων της Ανεδήκ Κρητικός ΑΕ
Π.8 Κατάλογος Καταστημάτων της Αρβανιτίδης ΑΕ
Π.9 Κατάλογος καταστημάτων της Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ ΑΕΕ
Π.10 Κατάλογος καταστημάτων της Βερόπουλοι Αφοί ΑΕΒΕ
Π.11 Κατάλογος καταστημάτων της Γαλαξίας ΑΕ
Π.12 Κατάλογος καταστημάτων της Γουντσίδης ΑΕ
Π.13 Κατάλογος καταστημάτων της Ένα Cash & Carry Χονδρεμπορική ΑΕ
Π.14 Κατάλογος καταστημάτων του ομίλου ΙΝ.ΚΑ. Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε.
Π.15 Κατάλογος Καταστημάτων της Μασούτη Δ. Σουπερμάρκετ ΑΕ
Π.16 Κατάλογος καταστημάτων της Μετρό ΑΕ&ΒΕ
Π.17 Κατάλογος καταστημάτων του ομίλου Πέντε ΑΕ
Π.18 Κατάλογος καταστημάτων της Προμηθευτικής Τροφίμων ΑΕ
Π.19 Κατάλογος καταστημάτων της Σκλαβενίτης Ι. & Σ. ΑΕΕ
Π.20 Κατάλογος καταστημάτων της Χαλκιαδάκης ΑΕ
Π.21 Κατάλογος μελών του ομίλου Ασπίδα Όμιλος Σουπερμάρκετ ΣΥΝΠΕ
Π.22 Κατάλογος μελών του ομίλου ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ ΕΠΕ
Π.23 Κατάλογος μελών του ομίλου κοινών αγορών Κυψέλη ΑΕ