ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΣΟΥΠΕΡ – ΜΑΡΚΕΤ 2008»
Σύνοψη
Εμπορική Πολιτική
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Στοιχεία για τον Κλάδο των Σούπερ Μάρκετ
1.3 Καταστήματα «Discount»
1.4 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
1.5 Η Συμβολή της Τεχνολογίας στην Ανάπτυξη των Σούπερ Μάρκετ
1.6 Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών και Πληθωρισμός
Σύντομη Επισκόπηση του 2007
Πληθωρισμός
Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών για Τρόφιμα και Ποτά
Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας για το 2008
1.7 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
1.8 Νομοθετικό Πλαίσιο Ίδρυσης Σούπερ Μάρκετ
2. Στοιχεία Εμπορικής Πολιτικής
2.1 Πολιτική Τιμών
2.2 Συνθήκες και Όροι Συνεργασίας με τους Προμηθευτές
2.3 Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Σούπερ Μάρκετ
3.1 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων
3.2 Διάρθρωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Οργανωμένων Τμημάτων Πώλησης
3.3 Κατάταξη Επιχειρήσεων Σύμφωνα με τον Αριθμό των Καταστημάτων
3.4 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6.1 Συνολικές Πωλήσεις
3.6.2 Μέσες Πωλήσεις ανά Κατάστημα
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ και Cash & Carry
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.8 Όμιλοι Κοινών Αγορών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Σούπερ Μάρκετ
4.1 Μέγεθος και Εξέλιξη της Εγχώριας Αγοράς των Σούπερ Μάρκετ και Cash & Carry
4.2 Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στο Κλάδο
5. Συνθήκες Ανταγωνισμού
5.1 Στρατηγικές Κινήσεις
5.2 Εξαγορές-Συγχωνεύσεις
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Εταιρειών του Κλάδου και Ομίλων Κοινών Αγορών
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ και Cash & Carry (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Μέσος όρος συμμετοχής κατηγοριών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο των κωδικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2007, Α΄ εξάμηνο 2008)
Πίνακας 1.2 Αριθμός κωδικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας επιχειρήσεων και ομίλων κοινών αγορών του κλάδου (2007, Α΄ εξάμηνο 2008)
Πίνακας 1.3 Δείκτες όγκου λιανικού εμπορίου (κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο σε σταθερές τιμές, 2003-Φεβρουάριος 2008)
Πίνακας 1.4 Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο (2003-Απρίλιος 2008)
Πίνακας 1.5 Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2006-2007)
Πίνακας 1.6 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών για τρόφιμα και ποτά (2000-2006)
Πίνακας 1.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Χωροταξική κατανoμή των καταστημάτων σούπερ μάρκετ (2005-2006)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη των καταστημάτων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα (2002-2006)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων σούπερ μάρκετ στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου 2002-2008)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό των καταστημάτων
Πίνακας 3.5 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης σούπερ μάρκετ και cash & carry
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εταιρειών σούπερ μάρκετ και cash & carry (2003-2007)
Πίνακας 3.7 Μέσες πωλήσεις ανά κατάστημα (2007)
Πίνακας 3.8 Συγκριτική ανάλυση μέσων πωλήσεων ανά κατάστημα (2006-2007)
Πίνακας 3.9 Επωνυμίες επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Όμιλοι κοινών αγορών
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης των σούπερ μάρκετ ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη σούπερ μάρκετ ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2003-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς σούπερ μάρκετ και cash & carry (1992-2008)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών σούπερ μάρκετ και cash & carry (2007)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς ομίλων του κλάδου (2007)
Πίνακας 4.4 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 5.1 Εξαγορές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και Cash & Carry
Πίνακας 6.1 Πωλήσεις των 30 μεγαλύτερων λιανέμπορων ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (2006)
Πίνακας 6.2 Πρόβλεψη των πωλήσεων των 10 μεγαλύτερων λιανέμπορων ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (2012)
Πίνακας 6.3 Μερίδια συμμετοχής των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στις πωλήσεις των 30 μεγαλύτερων λιανέμπορων (2007)
Πίνακας 6.4 Οι 10 μεγαλύτερες αγορές ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (2006, 2010, 2020)
Π.1 Κατάλογος καταστημάτων της Carrefour-Μαρινόπουλος ΑΕ
Π.2 Κατάλογος καταστημάτων της Dia Hellas ΑΕ (30/6/2008)
Π.3 Κατάλογος καταστημάτων της Extra Πρώτα & Φθηνά ΑΕ
Π.4 Κατάλογος Καταστημάτων της Makro Κας & Κάρυ Χονδρεμπορική ΑΕ
Π.5 Κατάλογος καταστημάτων της Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ
Π.6 Κατάλογος καταστημάτων της Ανεδήκ Κρητικός ΑΕ
Π.7 Κατάλογος Καταστημάτων της Αρβανιτίδης ΑΕ
Π.8 Κατάλογος καταστημάτων της Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ ΑΕΕ
Π.9 Κατάλογος καταστημάτων της Βερόπουλοι Αφοί ΑΕΒΕ
Π.10 Κατάλογος καταστημάτων της Γουντσίδης ΑΕ
Π.11 Κατάλογος καταστημάτων της Ένα Cash & Carry Χονδρεμπορική ΑΕ
Π.12 Κατάλογος καταστημάτων του ομίλου ΙΝ.ΚΑ. Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε.
Π.13 Κατάλογος καταστημάτων της Λάρισας ΑΒΕΕ
Π.14 Κατάλογος Καταστημάτων της Μασούτη Δ. Σουπερμάρκετ ΑΕ
Π.15 Κατάλογος καταστημάτων της Μετρό ΑΕ&ΒΕ
Π.16 Κατάλογος καταστημάτων του ομίλου Πέντε ΑΕ
Π.17 Κατάλογος καταστημάτων της Προμηθευτικής Τροφίμων ΑΕ
Π.18 Κατάλογος καταστημάτων της Σκλαβενίτης Ι. & Σ. ΑΕΕ
Π.19 Κατάλογος καταστημάτων της Χαλκιαδάκης ΑΕ
Π.20 Κατάλογος μελών του ομίλου Ασπίδα Όμιλος Σουπερμάρκετ ΣΥΝΠΕ
Π.21 Κατάλογος μελών του ομίλου Αστέρα Εμπορική ΑΕ
Π.22 Κατάλογος μελών του ομίλου ΕΛΕΤΑ ΑΕ
Π.23 Κατάλογος μελών του ομίλου ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ ΕΠΕ
Π.24 Κατάλογος μελών του ομίλου κοινών αγορών Κυψέλη ΑΕ
Π.25 Κατάλογος μελών του ομίλου κοινών αγορών Σύμμετρον Τροφίμων ΑΕΒΕ