ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ»
Σύνοψη
Εμπορική πολιτική
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Στοιχεία για το Κλάδο των Σούπερ Μάρκετ
1.3 Καταστήματα «Discount»
1.4 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
1.5 Η Συμβολή της Τεχνολογίας στην Ανάπτυξη των Σούπερ Μάρκετ
1.6 Εγχώρια Ιδιωτική Κατανάλωση και Πληθωρισμός
Σύντομη επισκόπηση του 2006
Πληθωρισμός
Εγχώρια Ιδιωτική Κατανάλωση
Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας για το 2007
1.7 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
1.8 Νομοθετικό Πλαίσιο Ίδρυσης Σούπερ Μάρκετ
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Στοιχεία Εμπορικής Πολιτικής
2.1 Πολιτική Τιμών
2.2 Συνθήκες και Όροι Συνεργασίας με Προμηθευτές
2.3 Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Σούπερ Μάρκετ
3.1 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων
3.2 Διάρθρωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Οργανωμένων Τμημάτων Πώλησης
3.3 Κατάταξη Επιχειρήσεων Σύμφωνα με τον Αριθμό Καταστημάτων
3.4 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6.1. Συνολικές Πωλήσεις
3.6.2 Μέσες Πωλήσεις ανά Κατάστημα
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ και Cash & Carry
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.8 Όμιλοι Κοινών Αγορών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Σούπερ Μάρκετ
4.1 Μέγεθος και Εξέλιξη της Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς
5. Συνθήκες Ανταγωνισμού
5.1 Στρατηγικές Κινήσεις
5.2 Εξαγορές-Συγχωνεύσεις
6. Στοιχεία Διεθνουσ Αγοράς
6.1 Ευρωπαϊκή κατανάλωση ειδών παντοπωλείου
6.2 Διεθνής Αγορά
7. Εξελίξεις στον Τομέα του Λιανεμπορίου σε Βαλκανικές Χώρες
7.1 Βουλγαρία
7.2 Ρουμανία
8. Συμπεράσματα & Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Εταιρειών Του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρείων του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Μέσος όρος συμμετοχής κατηγοριών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο των κωδικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2006, Α΄ εξάμηνο 2007)
Πίνακας 1.2 Αριθμός κωδικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας επιχειρήσεων του κλάδου (2006-Α΄ εξάμηνο 2007)
Πίνακας 1.3 Δείκτες όγκου λιανικού εμπορίου (κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο σε σταθερές τιμές 2002-Μάρτιος 2007)
Πίνακας 1.4 Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο (2002-Μάιος 2007)
Πίνακας 1.5 Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (εκατοστιαία μεταβολή 2006 έναντι του προηγούμενου έτους)
Πίνακας 1.6 Εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση τροφίμων και ποτών (2000-2005)
Πίνακας 1.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2004-2005)
Π1.1 Μερίδια και μεταβολή πωλήσεων PL μη τροφίμων
Π1.2 Μερίδια και μεταβολή πωλήσεων PL τροφίμων ψυγείου
Π1.3 Μερίδια και μεταβολή πωλήσεων PL τροφίμων ραφιού
Πίνακας 3.1 Χωροταξική κατανομή των καταστημάτων σούπερ μάρκετ (2004-2005)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη των καταστημάτων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα (2001-2005)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων σούπερ μάρκετ στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου 2001-2007)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό των καταστημάτων
Πίνακας 3.5 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης σούπερ μάρκετ και cash & carry
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εταιρειών σούπερ μάρκετ και cash & carry (2002-2006)
Πίνακας 3.7 Μέσες πωλήσεις ανά κατάστημα (2006)
Πίνακας 3.8 Συγκριτική ανάλυση μέσων πωλήσεων ανά κατάστημα (2005-2006)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Όμιλοι κοινών αγορών
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης των σούπερ μάρκετ ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη σούπερ μάρκετ ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2005-2006)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου (2005-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς σούπερ μάρκετ και cash & carry (1992-2007)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών σούπερ μάρκετ και cash & carry (2006)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς ομίλων του κλάδου (2006)
Πίνακας 5.1 Εξαγορές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry
Πίνακας 6.1 Πωλήσεις των 30 μεγαλύτερων λιανέμπορων ειδών παντοπωλείου στη Δυτική & Κεντρική Ευρώπη (2006)
Πίνακας 6.2 Κατηγοριοποίηση των χωρών της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης ανάλογα με τον αναμενόμενο βαθμό ανάπτυξης τους (2007)
Πίνακας 6.3 Οι 10 μεγαλύτερες αγορές ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (2006, 2010, 2020)
Πίνακας 6.4 Πωλήσεις των 30 μεγαλύτερων λιανεμπόρων ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (2006)
Πίνακας 7.1 Οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία για τη Βουλγαρία (2003-2008)
Πίνακας 7.2 Οικονομικά στοιχεία για τη Ρουμανία (2003-2006)
Πίνακας 7.3 Καταναλωτική δαπάνη σε τρόφιμα, ποτά & καπνό στη Ρουμανία (2000-2006)
Πίνακας 7.4 Κυριότερες αλυσίδες οργανωμένου λιανεμπορίου στη Ρουμανία (Ιανουάριος 2007)
Π.1 Κατάλογος Καταστημάτων της Bazaar Α.Ε.
Π.2 Κατάλογος καταστημάτων της Carrefour-Μαρινόπουλος Α.Ε.
Π.3 Κατάλογος καταστημάτων της Dia Hellas Α.Ε.
Π.4 Κατάλογος καταστημάτων της Extra Πρώτα & Φθηνά Α.Ε.
Π.5 Κατάλογος Καταστημάτων της Makro Κας & Κάρυ Χονδρεμπορική Α.Ε.
Π.6 Κατάλογος καταστημάτων της Market In Α.Ε.Ε.
Π.7 Κατάλογος καταστημάτων της Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος Α.Ε.
Π.8 Κατάλογος καταστημάτων της Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ Α.Ε.Ε.
Π.9 Κατάλογος καταστημάτων της Βερόπουλοι Αφοί Α.Ε.Β.Ε.
Π.10 Κατάλογος καταστημάτων της Γουντσίδης Α.Ε.
Π.11 Κατάλογος καταστημάτων της Ένα Cash & Carry Χονδρεμπορική Α.Ε.
Π.12 Κατάλογος καταστημάτων του ομίλου ΙΝ.ΚΑ.Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε.
Π.13 Κατάλογος καταστημάτων της Λάρισας Α.Β.Ε.Ε.
Π.14 Κατάλογος Καταστημάτων της Μασούτη Δ. Σούπερμάρκετ Α.Ε.
Π.15 Κατάλογος καταστημάτων της Μετρό Α.Ε.&Β.Ε.
Π.16 Κατάλογος καταστημάτων της Παπαγεωργίου Α.Ε.
Π.17 Κατάλογος καταστημάτων του ομίλου Πέντε Α.Ε.
Π.18 Κατάλογος καταστημάτων της Προμηθευτικής Τροφίμων Α.Ε.
Π.19 Κατάλογος καταστημάτων της Σκλαβενίτης Ι. & Σ. Α.Ε.Ε.
Π.20 Κατάλογος καταστημάτων της Χαλκιαδάκης Α.Ε.
Π.21 Κατάλογος μελών του ομίλου κοινών αγορών Ασπίδα
Π.22 Κατάλογος μελών του ομίλου Αστέρα Εμπορική Α.Ε.
Π.23 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων του ομίλου Ελληνικής Διατροφής Coop A.E. (Σεπτ. 2006)
Π.24 Κατάλογος μελών του ομίλου ΕΛ.ΕΤ.Α. Ε.Π.Ε.
Π.25 Κατάλογος μελών του ομίλου ΕΛ.ΟΜ.ΑΣ
Π.26 Κατάλογος μελών του ομίλου κοινών αγορών Κυψέλη Α.Ε.
Π.27 Κατάλογος μελών του ομίλου κοινών αγορών Σύμμετρον Τροφίμων Α.Ε.Β.Ε.