ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή εμπειρία
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Ιστορική Εξέλιξη
1.3Πρώτες Ύλες και Μέθοδοι Παραγωγής
1.4Προϊόντα Χάλυβα και Χρήσεις
2. Η Ζήτηση των Προϊόντων Χάλυβα
2.1Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Προϊόντων Χάλυβα
2.2 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
Νόμιμη Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Πρόσφορα των Προϊόντων Χάλυβα
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κανάλια Διανομής
3.3 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων Παραγωγής Προϊόντων Χάλυβα
3.4Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Παραγωγής Χάλυβα
Κερδοφορία των Επιχειρήσεων
Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Προϊόντων Χάλυβα
4.1Παραγωγή Χάλυβα – Μερίδια Παραγωγής
Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Χάλυβα
4.2.1 Εισαγωγές Προϊόντων Χάλυβα
4.2.2 Εξαγωγές Προϊόντων Χάλυβα
4.3 Η Εγχώρια Αγορά των Προϊόντων Χάλυβα
4.4 Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Εμπειρία
5.1 Μέθοδοι Παραγωγής Χάλυβα
5.2Παγκόσμια Αγορά Χάλυβα
5.3Η Αγορά του Χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων Χαλυβουργίας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών παραγωγού και εισαγωγών βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων (1995-2006)
Πίνακας 2.2 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών σε ποσότητα (1994-2005)
Πίνακας 2.3 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές
(2001-2007)
Πίνακας 2.4 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1990-2007)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2007)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2007)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2007)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια
(Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008 & 2007)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των εμπορικών επιχειρήσεων επεξεργασίας και διαμόρφωσης προϊόντων χάλυβα
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2002-2007)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2002-2006)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2002-2006)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2002-2006)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2002-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα
(2005-2006)
Πίνακας 4.1 Eγχώρια φαινομενική κατανάλωση προϊόντων χάλυβα (1995– 2007)
Π4.1 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα και προϊόντων (1995 - 2007)
Π4.2 Εισαγωγές προϊόντων χάλυβα (1995 - 2007)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών ράβδων οπλισμού σκυροδέματος ανά χώρα (2006-2007)
Π4.4 Ανάλυση των εισαγωγών χονδροσύρματος από σίδηρο ή χάλυβα ανά χώρα (2006-2007)
Π4.5 Ανάλυση των εισαγωγών ελαφρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2006-2007)
Π4.6 Ανάλυση των εισαγωγών βαρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2006-2007)
Π4.7 Ανάλυση των εισαγωγών πλατέων προϊόντων θερμής έλασης ανά χώρα (2006-2007)
Π4.8 Ανάλυση των εισαγωγών μη επικαλλυμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2006-2007)
Π4.9 Ανάλυση των εισαγωγών επιψευδαργυρωμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2006-2007)
Π4.10 Ανάλυση των εισαγωγών επικασσιτερωμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης (2006-2007)
Π4.11 Ανάλυση των εισαγωγών προβαμμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2006-2007)
Π4.12 Εξαγωγές προϊόντων χάλυβα (1995 - 2007)
Π4.13 Ανάλυση των εξαγωγών ράβδων οπλισμού σκυροδέματος ανά χώρα (2006-2007)
Π4.14 Ανάλυση των εξαγωγών χονδροσύρματος από σίδηρο ή χάλυβα ανά χώρα (2006-2007)
Π4.15 Ανάλυση των εξαγωγών ελαφρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2006-2007)
Π4.16 Ανάλυση των εξαγωγών βαρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2006-2007)
Π4.17 Ανάλυση των εξαγωγών πλατέων προϊόντων θερμής έλασης ανά χώρα (2006-2007)
Π4.18 Ανάλυση των εξαγωγών μη επικαλλυμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2006-2007)
Π4.19 Ανάλυση των εξαγωγών επιψευδαργυρωμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2006-2007)
Π4.20 Ανάλυση των εξαγωγών επικασσιτερωμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2006-2007)
Π4.21 Ανάλυση των εξαγωγών προβαμμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2006-2007)
Π4.22 Φαινομενική κατανάλωση ανά κατηγορία προϊόντων χάλυβα (1995 - 2007)
Π4.23 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης – Εισαγωγική διείσδυση - Βαθμός εξωστρέφειας επιμήκων προϊόντων (1995 – 2000)
Π4.24 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης – Εισαγωγική διείσδυση - Βαθμός εξωστρέφειας επιμήκων προϊόντων (2001 – 2007)
Π4.25 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης – Εισαγωγική διείσδυση - Βαθμός εξωστρέφειας πλατέων προϊόντων θερμής έλασης (1995 - 2005)
Π4.26 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης – Εισαγωγική διείσδυση - Βαθμός εξωστρέφειας πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης (1995 - 2000)
Π4.27 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης – Εισαγωγική διείσδυση - Βαθμός εξωστρέφειας πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης (2001 - 2007)
Π5.1 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά μέθοδο και περιοχή του κόσμου (2005)
Π5.2 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά μέθοδο και περιοχή του κόσμου (2006)
Π5.3 Παραγωγή χάλυβα συνεχούς χύτευσης ανά περιοχή του κόσμου (2003 – 2006)
Π5.4 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα (1950-2007)
Π5.5 Οι σημαντικότερες χώρες παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα στον κόσμο (2006 – 2007)
Π5.6 Οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα σε παγκόσμιο επίπεδο (2005-2006)
Π5.7 Κυριότερες εισαγωγικές και εξαγωγικές χώρες χάλυβα του κόσμου (2005)
Π5.8 Σημαντικότερες πλεονασματικές και ελλειμματικές σε χάλυβα χώρες του κόσμου (2005)
Π5.9 Φαινομενική κατανάλωση ετοίμων προϊόντων χάλυβα ανά περιοχή του κόσμου (2001-2006)
Π5.10 Ισοζύγιο scrap σε ορισμένες χώρες του κόσμου (2005)
Π5.11 Δείκτες βιωσιμότητας για τη βιομηχανία χάλυβα
Π5.12 Κοινοτική παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά χώρα (2002 – 2007)
Π5.13 Κοινοτικές εισαγωγές, εξαγωγές προϊόντων χάλυβα εξαιρουμένων των ημιέτοιμων προϊόντων – Ε.Ε.(27), (2003 - 2007)
Π5.14 Κοινοτική παραγωγή επιμήκων προϊόντων χάλυβα ανά χώρα (2002 - 2006)
Π5.15 Κοινοτική παραγωγή πλατέων προϊόντων χάλυβα θερμής έλασης ανά χώρα (2002 – 2006)
Π5.16 Κοινοτική παραγωγή χονδροσύρματος ανά χώρα (2002 – 2006)
Π5.17 Κοινοτική παραγωγή ελαφρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2002 – 2006)
Π5.18 Κοινοτική παραγωγή επικασσιτερωμένων προϊόντων χάλυβα ανά χώρα (2002 – 2006)
Π5.19 Κοινοτική παραγωγή επιψευδαργυρωμένων προϊόντων χάλυβα ανά χώρα (2002 – 2006)