ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών παραγωγού και εισαγωγών βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων (1995-2006)
Πίνακας 2.2 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών σε ποσότητα (1994-2005)
Πίνακας 2.3 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές (1998-2005)
Πίνακας 2.4 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1990-2005)
Π2.1 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (1990-2001)
Π2.2 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2005)
Π2.3 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. τ.μ. (2001-2005)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. κ.μ. (2001-2005)
Π2.5 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2005 & 2006)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων βαφής προϊόντων χάλυβα
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2000-2005)
Π3.1 Aριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2000-2005)
Π3.2 Aριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2000-2005)
Π3.3 Aριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2000-2005)
Π3.4 Aριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2000-2005)
Π3.5 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2004-2005)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Eγχώρια φαινομενική κατανάλωση προϊόντων χάλυβα (1995– 2005)
Π4.1 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα και προϊόντων (1995 - 2005)
Π4.2 Εισαγωγές προϊόντων χάλυβα (1995 - 2005)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών ράβδων οπλισμού σκυροδέματος ανά χώρα (2004-2005)
Π4.4 Ανάλυση των εισαγωγών χονδροσύρματος από σίδηρο ή χάλυβα ανά χώρα (2004-2005)
Π4.5 Ανάλυση των εισαγωγών ελαφρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2004-2005)
Π4.6 Ανάλυση των εισαγωγών βαρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2004-2005)
Π4.7 Ανάλυση των εισαγωγών πλατέων προϊόντων θερμής έλασης ανά χώρα (2004-2005)
Π4.8 Ανάλυση των εισαγωγών μη επικαλλυμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2004-2005)
Π4.9 Ανάλυση των εισαγωγών επιψευδαργυρωμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2004-2005)
Π4.10 Ανάλυση των εισαγωγών επικασσιτερωμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης (2004-2005)
Π4.11 Ανάλυση των εισαγωγών προβαμμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2004-2005)
Π4.12 Εξαγωγές προϊόντων χάλυβα (1995 – 2005)
Π4.13 Ανάλυση των εξαγωγών ράβδων οπλισμού σκυροδέματος ανά χώρα (2004-2005)
Π4.14 Ανάλυση των εξαγωγών χονδροσύρματος από σίδηρο ή χάλυβα ανά χώρα (2004-2005)
Π4.15 Ανάλυση των εξαγωγών ελαφρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2004-2005)
Π4.16 Ανάλυση των εξαγωγών βαρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2004-2005)
Π4.17 Ανάλυση των εξαγωγών πλατέων προϊόντων θερμής έλασης ανά χώρα (2004-2005)
Π4.18 Ανάλυση των εξαγωγών μη επικαλλυμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα
(2004-2005)
Π4.19 Ανάλυση των εξαγωγών επιψευδαργυρωμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα
(2004-2005)
Π4.20 Ανάλυση των εξαγωγών επικασσιτερωμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα
(2004-2005)
Π4.21 Ανάλυση των εξαγωγών προβαμμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2004-2005)
Π4.22 Φαινομενική κατανάλωση ανά κατηγορία προϊόντων χάλυβα (1995 – 2005)
Π4.23 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης – Εισαγωγική διείσδυση - Βαθμός εξωστρέφειας επιμήκων προϊόντων (1995 – 2005)
Π4.24 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης – Εισαγωγική διείσδυση - Βαθμός εξωστρέφειας πλατέων προϊόντων θερμής έλασης (1995 - 2005)
Π4.25 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης – Εισαγωγική διείσδυση - Βαθμός εξωστρέφειας πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης (1995 - 2005)
Π5.1 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά μέθοδο και περιοχή του κόσμου (2004)
Π5.2 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά μέθοδο και περιοχή του κόσμου (2005)
Π5.3 Παραγωγή χάλυβα συνεχούς χύτευσης ανά περιοχή του κόσμου (2002 – 2005)
Π5.4 Παγκόσμια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα (1950-2005)
Π5.5 Οι σημαντικότερες χώρες παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα στον κόσμο (2004 – 2005)
Π5.6 Οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα σε παγκόσμιο επίπεδο (2004-2005)
Π5.7 Κυριότερες εισαγωγικές και εξαγωγικές χώρες χάλυβα του κόσμου (2004)
Π5.8 Σημαντικότερες πλεονασματικές και ελλειμματικές σε χάλυβα χώρες του κόσμου (2004)
Π5.9 Φαινομενική κατανάλωση ετοίμων προϊόντων χάλυβα ανά περιοχή του κόσμου (2000-2005)
Π5.10 Ισοζύγιο scrap σε ορισμένες χώρες του κόσμου (2004)
Π5.11 Δείκτες βιωσιμότητας για τη βιομηχανία χάλυβα
Π5.12 Κοινοτική παραγωγή χυτοσιδήρου ανά χώρα (2000 - 2004)
Π5.13 Κοινοτική παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά χώρα (2000– 2004)
Π5.14 Κοινοτική παραγωγή προϊόντων χάλυβα θερμής έλασης ανά χώρα (2000 – 2004)
Π5.15 Κοινοτική παραγωγή επιμήκων προϊόντων χάλυβα ανά χώρα (2000 - 2004)
Π5.16 Κοινοτική παραγωγή χαλύβδινων ράβδων οπλισμού σκυροδέματος ανά χώρα (2000 – 2004)
Π5.17 Κοινοτική παραγωγή πλατέων προϊόντων χάλυβα θερμής έλασης ανά χώρα (2000 – 2004)
Π5.18 Κοινοτική παραγωγή βαρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2000 – 2004)
Π5.19 Κοινοτικές εισαγωγές, εξαγωγές προϊόντων χάλυβα εξαιρουμένων των ημιέτοιμων προϊόντων – Ε.Ε.(15), (2001 - 2005)
Π5.20 Απασχόληση στη βιομηχανία χάλυβα (1990 – 2004)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών παραγωγού και εισαγωγών βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων (1995-2006)
Πίνακας 2.2 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών σε ποσότητα (1994-2005)
Πίνακας 2.3 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές (1998-2005)
Πίνακας 2.4 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1990-2005)
Π2.1 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (1990-2001)
Π2.2 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2005)
Π2.3 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. τ.μ. (2001-2005)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. κ.μ. (2001-2005)
Π2.5 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2005 & 2006)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων βαφής προϊόντων χάλυβα
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2000-2005)
Π3.1 Aριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2000-2005)
Π3.2 Aριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2000-2005)
Π3.3 Aριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2000-2005)
Π3.4 Aριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2000-2005)
Π3.5 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2004-2005)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Eγχώρια φαινομενική κατανάλωση προϊόντων χάλυβα (1995– 2005)
Π4.1 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα και προϊόντων (1995 - 2005)
Π4.2 Εισαγωγές προϊόντων χάλυβα (1995 - 2005)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών ράβδων οπλισμού σκυροδέματος ανά χώρα (2004-2005)
Π4.4 Ανάλυση των εισαγωγών χονδροσύρματος από σίδηρο ή χάλυβα ανά χώρα (2004-2005)
Π4.5 Ανάλυση των εισαγωγών ελαφρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2004-2005)
Π4.6 Ανάλυση των εισαγωγών βαρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2004-2005)
Π4.7 Ανάλυση των εισαγωγών πλατέων προϊόντων θερμής έλασης ανά χώρα (2004-2005)
Π4.8 Ανάλυση των εισαγωγών μη επικαλλυμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2004-2005)
Π4.9 Ανάλυση των εισαγωγών επιψευδαργυρωμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2004-2005)
Π4.10 Ανάλυση των εισαγωγών επικασσιτερωμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης (2004-2005)
Π4.11 Ανάλυση των εισαγωγών προβαμμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2004-2005)
Π4.12 Εξαγωγές προϊόντων χάλυβα (1995 – 2005)
Π4.13 Ανάλυση των εξαγωγών ράβδων οπλισμού σκυροδέματος ανά χώρα (2004-2005)
Π4.14 Ανάλυση των εξαγωγών χονδροσύρματος από σίδηρο ή χάλυβα ανά χώρα (2004-2005)
Π4.15 Ανάλυση των εξαγωγών ελαφρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2004-2005)
Π4.16 Ανάλυση των εξαγωγών βαρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2004-2005)
Π4.17 Ανάλυση των εξαγωγών πλατέων προϊόντων θερμής έλασης ανά χώρα (2004-2005)
Π4.18 Ανάλυση των εξαγωγών μη επικαλλυμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα
(2004-2005)
Π4.19 Ανάλυση των εξαγωγών επιψευδαργυρωμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα
(2004-2005)
Π4.20 Ανάλυση των εξαγωγών επικασσιτερωμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα
(2004-2005)
Π4.21 Ανάλυση των εξαγωγών προβαμμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ανά χώρα (2004-2005)
Π4.22 Φαινομενική κατανάλωση ανά κατηγορία προϊόντων χάλυβα (1995 – 2005)
Π4.23 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης – Εισαγωγική διείσδυση - Βαθμός εξωστρέφειας επιμήκων προϊόντων (1995 – 2005)
Π4.24 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης – Εισαγωγική διείσδυση - Βαθμός εξωστρέφειας πλατέων προϊόντων θερμής έλασης (1995 - 2005)
Π4.25 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης – Εισαγωγική διείσδυση - Βαθμός εξωστρέφειας πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης (1995 - 2005)
Π5.1 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά μέθοδο και περιοχή του κόσμου (2004)
Π5.2 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά μέθοδο και περιοχή του κόσμου (2005)
Π5.3 Παραγωγή χάλυβα συνεχούς χύτευσης ανά περιοχή του κόσμου (2002 – 2005)
Π5.4 Παγκόσμια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα (1950-2005)
Π5.5 Οι σημαντικότερες χώρες παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα στον κόσμο (2004 – 2005)
Π5.6 Οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα σε παγκόσμιο επίπεδο (2004-2005)
Π5.7 Κυριότερες εισαγωγικές και εξαγωγικές χώρες χάλυβα του κόσμου (2004)
Π5.8 Σημαντικότερες πλεονασματικές και ελλειμματικές σε χάλυβα χώρες του κόσμου (2004)
Π5.9 Φαινομενική κατανάλωση ετοίμων προϊόντων χάλυβα ανά περιοχή του κόσμου (2000-2005)
Π5.10 Ισοζύγιο scrap σε ορισμένες χώρες του κόσμου (2004)
Π5.11 Δείκτες βιωσιμότητας για τη βιομηχανία χάλυβα
Π5.12 Κοινοτική παραγωγή χυτοσιδήρου ανά χώρα (2000 - 2004)
Π5.13 Κοινοτική παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά χώρα (2000– 2004)
Π5.14 Κοινοτική παραγωγή προϊόντων χάλυβα θερμής έλασης ανά χώρα (2000 – 2004)
Π5.15 Κοινοτική παραγωγή επιμήκων προϊόντων χάλυβα ανά χώρα (2000 - 2004)
Π5.16 Κοινοτική παραγωγή χαλύβδινων ράβδων οπλισμού σκυροδέματος ανά χώρα (2000 – 2004)
Π5.17 Κοινοτική παραγωγή πλατέων προϊόντων χάλυβα θερμής έλασης ανά χώρα (2000 – 2004)
Π5.18 Κοινοτική παραγωγή βαρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2000 – 2004)
Π5.19 Κοινοτικές εισαγωγές, εξαγωγές προϊόντων χάλυβα εξαιρουμένων των ημιέτοιμων προϊόντων – Ε.Ε.(15), (2001 - 2005)
Π5.20 Απασχόληση στη βιομηχανία χάλυβα (1990 – 2004)