ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Στον κλάδο της τυποποίησης και συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, καθώς και αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι διαθέτουν ανάλογες εγκαταστάσεις (διαλογής-τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων). Αρκετές επιχειρήσεις έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.
Η εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών κινήθηκε, σε γενικές γραμμές, ανοδικά την περίοδο 2004-2011,με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3%. Τα φρούτα κάλυψαν, κατά μέσο όρο, το 61% της συνολικής παραγωγής την εξεταζόμενη περίοδο και τα λαχανικά το υπόλοιπο 39%.
Το μέγεθος της συνολικής εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών (σε ποσότητα) παρουσιάζει ετήσιες διακυμάνσεις. Τα λαχανικά κάλυψαν το 58% της συνολικής κατανάλωσης το 2011 (2010:56%).
Οι εισαγωγές κάλυψαν περίπου το 20%-23% της συνολικής κατανάλωσης την τριετία 2009-2011. Αντίστοιχα οι εξαγωγές απέσπασαν μερίδιο 34%-44% την ίδια περίοδο. Τα κανάλια διανομής των τυποποιημένων οπωροκηπευτικών είναι οι κεντρικές αγορές, διάφορες χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, τα super-markets και οι λαϊκές αγορές. Το μεγαλύτερο μερίδιο (35%-40%) επί των συνολικά διακινούμενων ποσοτήτων αποσπούν οι χονδρέμποροι.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3.1Διαλογή – Τυποποίηση - Συσκευασία
1.3.2Πιστοποίηση του Προϊόντος
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ (2009)
Παράρτημα Κεφαλαίου
3. Η Προσφορά Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής – Διαμόρφωση Τιμών
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα) και Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Συσκευασία Νωπών Οπωροκηπευτικών
3.6.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα) και Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Τυποποιημένων Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής
4.1.1Συνολική Πρωτογενής Παραγωγή
4.1.2Εξέλιξη Τιμών Νωπών Οπωροκηπευτικών
4.1.3Εγχώρια Παραγωγή Τυποποιημένων – Συσκευασμένων Νωπών Οπωροκηπευτικών
4.1.4 Μερίδια Παραγωγής Εταιρειών Διαλογής-Τυποποίησης-Συσκευασίας Νωπών Οπωροκηπευτικών-Βαθμός Συγκέντρωσης
4.2 Τάσεις Εξέλιξης Παραγωγής Οπωροκηπευτικών & Γεωγραφικός Προσανατολισμός
4.2.1Γεωγραφικός Προσανατολισμός
4.2.2Τάσεις Εξέλιξης της Παραγωγής κατά Προϊόν
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο
4.3.1Εισαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών
4.3.2Εξαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών
4.3.3Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (δείκτης Balassa)
4.4 Εγχώρια Κατανάλωση Τυποποιημένων – Συσκευασμένων Νωπών Οπωροκηπευτικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα-Συναλλακτική Συμπεριφορά
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
 Benchmarking Επιχειρήσεων Διαλογής – Τυποποίησης – Συσκευασίας Οπωροκηπευτικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών νωπών οπωροκηπευτικών από τα νοικοκυριά, κατά βαθμό αστικότητας - (2009)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων νωπών οπωροκηπευτικών που αγοράσθηκαν από τα νοικοκυριά, κατά βαθμό αστικότητας - 2009
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών νωπών οπωροκηπευτικών από τα νοικοκυριά, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος – (2009)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων νωπών οπωροκηπευτικών που αγοράσθηκαν από τα νοικοκυριά, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος – (2009)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη αριθμού και κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που ασχολούνται με δραστηριότητες συναφείς με τη γεωργία και το χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών (2005-2007)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες συναφείς με την γεωργία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών – ανά νομική μορφή (2005-2007)
Πίνακας 3.3 Μερίδια καναλιών διακίνησης επί των συνολικά διακινούμενων προϊόντων
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις διαλογής – τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2007-2011)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2011)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Βιομηχανία ″Αγροτικά Προϊόντα″ (2011)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εμπόριο ″Είδη Διατροφής″ (2011)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου της συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2011-2010)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Βιομηχανία ″"Αγροτικά Προϊόντα"″ (2011-2010)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Εμπόριο ″"Είδη Διατροφής"″ (2011-2010)
Πίνακας 3.13 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2006 – 2010)
Πίνακας 3.14 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2006 – 2010)
Πίνακας 3.15 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2006 – 2010)
Πίνακας 3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2006 – 2010)
Πίνακας 3.17 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2006 – 2010)
Πίνακας 3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2009 – 2010)
Πίνακας 3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2009 – 2010)
Πίνακας 3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2009 – 2010)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Γ.Ν. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Γ. Α.Β.& E..Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΕΞΤΟΥ ΑΦΟΙ ΝΕΑ ΕΞΦΡΟΥΤ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Λ. – Γ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AGROSKY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΕΦΕΛΗ ΦΡΟΥΙΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ FRUITS Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EUROCATERING Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΓΡΟΦΡΟΥΤ ΕΛΛΑΣ Β. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε.Β.Ε.. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΥΦΙ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.41 Κατάταξη επιχειρήσεων διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.42 Κατάταξη επιχειρήσεων διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών βάσει καθαρού αποτελέσματος (2009-2010)
Πίνακας 3.43 Κατάταξη επιχειρήσεων διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων-συσκευασμένων νωπών οπωροκηπευτικών (2004-2011)
Πίνακας 4.2 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της παραγωγής τυποποιημένων νωπών
οπωροκηπευτικών (2011)
Πίνακας 4.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2011)
Πίνακας 4.4 Ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου για τα νωπά οπωροκηπευτικά (2006-2010)
Πίνακας 4.5 Δείκτης ανταγωνιστικότητας νωπών οπωροκηπευτικών (2006-2010)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τυποποιημένων-συσκευασμένων νωπών οπωροκηπευτικών (2004-2011)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τυποποιημένων-συσκευασμένων νωπών οπωροκηπευτικών ανά κατηγορία (2004-2011)
Π4.1 Όγκος εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής λαχανικών (2002-2011)
Π4.2 Όγκος εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής φρούτων (2002-2011)
Π4.3 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής Φρούτων και Λαχανικών (2006-2010)
Π4.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή (2006-2010)
Π4.5 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εκροών γεωργικών προϊόντων (χωρίς επιδοτήσεις) (2003-2011)
Π4.6 Εισαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων (2006-2010)
Π4.7 Εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων (2006-2010)
Π4.8 Εισαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών κατά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.9 Εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών κατά χώρα προορισμού (2008-2010)
Π5.1 Παγκόσμια και ευρωπαϊκή παραγωγή φρούτων ανά είδος (2003-2010)
Π5.2 Παγκόσμια και ευρωπαϊκή παραγωγή λαχανικών ανά είδος (2003-2010)
Π5.3 Παραγωγή φρούτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά είδος και χώρα (2010)
Π5.4 Παραγωγή λαχανικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά είδος και χώρα (2010)1
Π5.5 Εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου νωπών οπωροκηπευτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 (2005-2009)
Π5.6 Εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου νωπών οπωροκηπευτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 (2005-2009)