ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 2008»
Συνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά
1.2.1 Διάκριση Οπωροκηπευτικών Προϊόντων – Οριοθέτηση της Εξεταζόμενης Αγοράς
1.2.2 Διαλογή-Τυποποίηση-Συσκευασία
1.2.3 Πιστοποίηση του Προϊόντος
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Νωπά Οπωροκηπευτικά Προϊόντα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ 2004-2005
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Δίκτυα Διανομής
3.3 Διαμόρφωση Τιμών - Περιθώρια Κέρδους
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Τυποποιημένων Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής
4.1.1 Συνολική Πρωτογενής Παραγωγή
4.1.2 Εξέλιξη Τιμών Νωπών Οπωροκηπευτικών
4.1.3 Εγχώρια Παραγωγή Τυποποιημένων - Συσκευασμένων Νωπών Οπωροκηπευτικών
4.1.4 Μερίδια Παραγωγής Εταιρειών Διαλογής – Τυποποίησης - Συσκευασίας Νωπών Οπωροκηπευτικών
4.2 Τάσεις Εξέλιξης Παραγωγής Οπωροκηπευτικών & Γεωγραφικός Προσανατολισμός
4.2.1 Γεωγραφικός Προσανατολισμός
4.2.2 Τάσεις Εξέλιξης της Παραγωγής κατά Προϊόν
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο
4.3.1 Εισαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών
4.3.2 Εξαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών
4.4 Εγχώρια Κατανάλωση Τυποποιημένων – Συσκευασμένων Νωπών Οπωροκηπευτικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπερασματα και Προοπτικες του Κλαδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος νέων ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από υποκατάστατα προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Κανονισμοί της Ε.Ε. περί Εμπορίας Οπωροκηπευτικών
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Α.Ε.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Διαλογής – Τυποποίησης – Συσκευασίας Οπωροκηπευτικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών το 2007 (γρ/ημέρα κατά κεφαλή)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών (σε αξία) νωπών οπωροκηπευτικών από τα νοικοκυριά κατά βαθμό αστικότητας (2004-2005)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων νωπών οπωροκηπευτικών που αγοράστηκαν από τα νοικοκυριά, κατά βαθμό αστικότητας (2004-2005)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων νωπών οπωροκηπευτικών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά με άλλο τρόπο εκτός αγοράς, κατά βαθμό αστικότητας (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων που ασχολούνται με δραστηριότητες συναφείς με τη γεωργία και το χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών (2002-2003)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες συναφείς με την γεωργία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών – ανά νομική μορφή (2002-2003)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2002-2007)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες συναφείς προς την γεωργία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών ανά νομό (2002-2003)
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2002-2006)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2002-2006)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2002-2006)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2002-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2005-2006)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2005-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2005-2006)
Π3.10 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων-συσκευασμένων νωπών οπωροκηπευτικών (2000-2007)
Πίνακας 4.2 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της παραγωγής τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών (2007)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές – Εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών 2007*
Πίνακας 4.4 Ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου για τα νωπά οπωροκηπευτικά (2003-2007)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τυποποιημένων-συσκευασμένων νωπών οπωροκηπευτικών (2000-2007)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τυποποιημένων- συσκευασμένων νωπών οπωροκηπευτικών ανά κατηγορία προϊόντων (2000-2007)
Π4.1 Όγκος εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής λαχανικών (1988-2007)
Π4.2 Όγκος εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής φρούτων (1988-2007)
Π4.3 Ακαθάριστη Aξία Παραγωγής Φρούτων και Λαχανικών (2004-2007)
Π4.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή (2000-2007)
Π4.5 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εκροών γεωργικών προϊόντων (χωρίς επιδοτήσεις)
Π4.6 Εισαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων (2003-2007)
Π4.7 Εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων (2003-2007)
Π4.8 Εισαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών ανά χώρα προέλευσης (2003-2007)
Π4.9 Εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων ανά χώρα προορισμού (2003-2007)
Π5.1 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή παραγωγή φρούτων ανά είδος (2000-2006)
Π5.2 Παγκόσμια και ευρωπαϊκή παραγωγή λαχανικών ανά είδος (2000-2006)
Π5.3 Παραγωγή φρούτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά είδος και χώρα (2006)
Π5.4 Παραγωγή λαχανικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά είδος και χώρα (2006)
Π5.5 Εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου νωπών οπωροκηπευτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 (2001-2005)