ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά
1.2.1 Διάκριση Οπωροκηπευτικών Προϊόντων – Οριοθέτηση της Εξεταζόμενης Αγοράς
1.2.2 Διαλογή-Τυποποίηση-Συσκευασία
1.2.3 Πιστοποίηση του Προϊόντος
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Νωπά Οπωροκηπευτικά Προϊόντα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ 2004-2005
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Δίκτυα Διανομής
3.3 Διαμόρφωση Τιμών - Περιθώρια Κέρδους
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία των Επιχειρήσεων
Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων
Ρευστότητα των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Τυποποιημένων Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής
4.1.1 Συνολική Πρωτογενής Παραγωγή
4.1.2 Εξέλιξη Τιμών Νωπών Οπωροκηπευτικών
4.1.3 Εγχώρια Δραστηριότητα Διαλογής – Τυποποίησης - Συσκευασίας Νωπών Οπωροκηπευτικών
4.1.4 Μερίδια Παραγωγής Εταιρειών Διαλογής – Τυποποίησης - Συσκευασίας Νωπών Οπωροκηπευτικών
4.2 Τάσεις Εξέλιξης Παραγωγής Οπωροκηπευτικών & Γεωγραφικός Προσανατολισμός
4.2.1 Γεωγραφικός Προσανατολισμός
4.2.2 Τάσεις Εξέλιξης της Παραγωγής κατά Προϊόν
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο
4.3.1 Εισαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών
4.3.2 Εξαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών
4.4 Εγχώρια Κατανάλωση Τυποποιημένων – Συσκευασμένων Νωπών Οπωροκηπευτικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Τάσεις – Προοπτικές
Παράρτημα I: Κανονισμοί της Ε.Ε. Περί Εμπορίας Οπωροκηπευτικών
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (γρ/ημέρα κατά κεφαλή)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών (σε αξία) νωπών οπωροκηπευτικών των νοικοκυριών κατά βαθμό αστικότητας (2004-2005)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων νωπών οπωροκηπευτικών που αγοράστηκαν από τα νοικοκυριά, κατά βαθμό αστικότητας (2004-2005)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων νωπών οπωροκηπευτικών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά με άλλο τρόπο εκτός αγοράς, κατά βαθμό αστικότητας (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων που ασχολούνται με δραστηριότητες συναφείς με την γεωργία και το χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών (2002-2003)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες συναφείς με την γεωργία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών – ανά νομική μορφή (2002-2003)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2001-2006)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες συναφείς προς την γεωργία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών ανά νομό (2002-2003)
Π3.2 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2001-2005)
Π3.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2001-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2001-2005)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2004-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2004-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων διαλογής-τυποποίησης-συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Μέσοι μηνιαίοι εποχικοί συντελεστές δείκτη τιμών καταναλωτή νωπών οπωροκηπευτικών (2000-2005)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων-συσκευασμένων νωπών οπωροκηπευτικών (2000-2006)
Πίνακας 4.3 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της παραγωγής τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών (2006)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές – Εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών 2006*
Πίνακας 4.5 Ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου για τα νωπά οπωροκηπευτικά (2002-2006)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια (φαινομενική) κατανάλωση τυποποιημένων και συσκευασμένων νωπών οπωροκηπευτικών (2000-2006)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια (φαινομενική) κατανάλωση τυποποιημένων και συσκευασμένων νωπών οπωροκηπευτικών ανά κατηγορία προϊόντων (2000-2006)
Π4.1 Όγκος εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής λαχανικών (1988-2006)
Π4.2 Ακαθάριστη αξία εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής λαχανικών (1988-2006)
Π4.3 Όγκος εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής φρούτων (1988-2006)
Π4.4 Ακαθάριστη αξία εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής φρούτων (1968-2004)
Π4.5 Εισαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων (2002-2006)
Π4.6 Εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων (2002-2006)
Π4.7 Εισαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών ανά χώρα προέλευσης (2002-2006)
Π4.8 Εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων ανά χώρα προορισμού (2002-2006)
Π5.1 Παγκόσμια και ευρωπαϊκή παραγωγή φρούτων ανά είδος (1996-2005)
Π5.2 Παγκόσμια και ευρωπαϊκή παραγωγή λαχανικών ανά είδος (1996-2005)
Π5.3 Παραγωγή φρούτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά είδος (2005)
Π5.4 Παραγωγή λαχανικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά είδος (2005)