ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.4 Παραγωγική Διαδικασία – Πρώτες Ύλες
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Υποκατάστατα Προϊόντα
2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Ψωμί και Είδη Αρτοποιίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2008)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Προϊόντων του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου - Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.8 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
3.10 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.10.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής”
3.10.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Είδη Διατροφής”
3.11 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
311.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου: Βιομηχανία Αρτοπαρασκευασμάτων
3.11.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου: Εμπόριο Αρτοπαρασκευασμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αρτοπαρασκευασμάτων
4.1.1 Εξέλιξη Εισαγωγών -Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξέλιξη Εξαγωγών–Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.1.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.2 Εγχώρια Αγορά Βιομηχανοποιημένου-Συσκευασμένου Ψωμιού – Μερίδια Επιχειρήσεων
Βιομηχανοποιημένο - Συσκευασμένο Ψωμί (φρατζόλα ή καρβέλι)
Ψωμί για Τοστ
Ψωμί Τύπου Γερμανίας
Αρτιδία - Rolls για Hamburgers και Sandwiches
4.3 Εγχώρια Αγορά Συσκευασμένων Φρυγανιών - Μερίδια Επιχειρήσεων
4.4 Εγχώρια Αγορά Συσκευασμένων Παξιμαδιών και Κριτσινιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά των Αρτοπαρασκευα-σμάτων
5.1 Στοιχεία Παραγωγής Αρτοπαρασκευασμάτων στην ΕΕ-27
5.2 Εξέλιξη της Παραγωγής Αρτοπαρασκευασμάτων σε Ορισμένες Ευρωπαϊκές Χώρες
Γερμανία
Γαλλία
Ιταλία
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής αλεύρου σίτου (1992-2009)
Πίνακας 2.1 Δείκτες τιμών καταναλωτή αρτοπαρασκευασμάτων και ειδών διατροφής (1990-2009)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2000-2010)
Πίνακας 2.4 Μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη (2001-2009)
Π2.1 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού (2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού κατά ηλικιακή ομάδα (2020-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα κατά βαθμό αστικοποίησης (2008)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα κατά βαθμό αστικοποίησης (2004/05)
Πίνακας 3.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων ανά προϊόν (2006-2010)
Πίνακας 3.2 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων super markets
Πίνακας 3.3 Χωροταξική κατανoμή των καταστημάτων super markets (2006-2008)
Πίνακας 3.4 Εξέλιξη του αριθμού των καταστημάτων super markets στην Ελλάδα (2003-2008)
Πίνακας 3.5 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων super markets στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου, 2002-2010)
Πίνακας 3.6 Ποσοστιαία συμμετοχή προϊόντων private label στο σύνολο των αγορών των καταναλωτών (2009)
Πίνακας 3.7 Πρόθεση αγοράς προϊόντων private label ανά κατηγορία (2010)
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2005-2010)
Πίνακας 3.10 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.11 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων βάσει μικτών κερδών (2009)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2009)
Πίνακας 3.13 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων βάσει κερδών EBITDA (2009)
Πίνακας 3.14 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων
Πίνακας 3.15 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2005-2009)
Πίνακας 3.16 Πιστοληπτική Ικανότητα των Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.17 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.18 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής”
Πίνακας 3.19 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Είδη Διατροφής”
Πίνακας 3.20 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.21 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας Αρτοπαρασκευασμάτων (2010-2009)
Πίνακας 3.22 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.23 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Εμπόριο Αρτοπαρασκευασμάτων (2010-2009)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ψωμιού ανά μέσο ενημέρωσης (2006-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.3 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2005-2009)
Π3.4 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2005-2009)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2008-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη συνολικών εισαγωγών αρτοπαρασκευασμάτων (1996-2009)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη συνολικών εξαγωγών αρτοπαρασκευασμάτων (1996-2009)
Πίνακας 4.3 Εμπορικό ισοζύγιο τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2005-2009)
Πίνακας 4.4 Συνολική εγχώρια κατανάλωση βιομηχανοποιημένου - συσκευασμένου ψωμιού ανά κατηγορία προϊόντος (1995-2010)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων στο ψωμί γα τοστ (2010)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων στα αρτίδια-rolls για hamburgers και sandwiches (2010)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση συσκευασμένων φρυγανιών (1995-2010)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων στις φρυγανιές (2010)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια κατανάλωση συσκευασμένων παξιμαδιών και κριτσινιών(1995-2010)
Πίνακας 4.10 Συγκεντρωτικό μέγεθος εγχώριας αγοράς τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων βάσει αξίας και ποσότητας (2010)
Π4.1 Εισαγωγές αρτοπαρασκευασμάτων ανά κατηγορία (2004-2009)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή αρτοπαρασκευασμάτων σημαντικών χωρών της ΕΕ-27 (2008-2009)
Π5.1 Παραγωγή αρτοπαρασκευασμάτων για τις 27 χώρες της Ε.Ε. (2005-2009)