ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Αύγουστος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Η αγορά των τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων χαρακτηρίζεται από
έντονο ανταγωνισμό και υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς ελέγχεται από
λίγες μεγάλου μεγέθους παραγωγικές εταιρείες. Οι μεγάλες
αρτοβιομηχανίες διαθέτουν ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής που καλύπτουν
όλη σχεδόν τη χώρα.
Η συνολική εγχώρια κατανάλωση βιομηχανοποιημένου ψωμιού παρουσίασε
διαχρονική αύξηση την περίοδο 1995-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου
5,6%. Την κυριότερη κατηγορία αποτελεί το ψωμί για τοστ, το οποίο
συμμετείχε κατά 61% στο σύνολο της κατανάλωσης (σε τόνους) το 2008. Το
ψωμί σε μορφή φρατζόλας ή καρβελιού κάλυψε το 26% της συνολικής
αγοράς, ενώ τα rolls για hamburgers και sandwiches και το ψωμί
γερμανικού τύπου απέσπασαν μερίδιο 7% και 6% αντίστοιχα, το ίδιο έτος.
Το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης των συσκευασμένων φρυγανιών
παρουσίασε μικρές ετήσιες διακυμάνσεις τη χρονική περίοδο 1995-2008
(τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός μεταβολής κυμαίνεται στο ±1%). Η
κατανάλωση παξιμαδιών σουηδικού τύπου ακολούθησε πτωτική πορεία,
εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 6% την ίδια περίοδο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.3 Παραγωγική Διαδικασία – Πρώτες Ύλες
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Υποκατάστατα Προϊόντα
2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Ψωμί και Είδη Αρτοποιίας (ΕΣΥΕ, 2004/05)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Προϊόντων του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.4.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αρτοπαρασκευασμάτων
4.1.1 Εξέλιξη Εισαγωγών -Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξέλιξη Εξαγωγών–Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βιομηχανοποιημένου-Συσκευασμένου Ψωμιού. Ανάλυση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
4.2.1 Μέγεθος Αγοράς Βιομηχανοποιημένου Ψωμιού - Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
4.2.2 Μέγεθος Αγοράς Βιομηχανοποιημένου Ψωμιού για Τοστ - Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
4.2.3 Μέγεθος Αγοράς Βιομηχανοποιημένου Ψωμιού Τύπου Γερμανίας - Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
4.2.4 Μέγεθος Αγοράς Βιομηχανοποιημένων Αρτιδίων - Rolls για Hamburgers και Sandwiches
4.3 Μέγεθος Αγοράς Συσκευασμένων Φρυγανιών - Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
4.4 Μέγεθος Αγοράς Συσκευασμένων Παξιμαδιών και Κριτσινιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά των Αρτοπαρασκευασμάτων
5.1 Στοιχεία Ευρωπαϊκής Παραγωγής Αρτοπαρασκευασμάτων
5.2 Εξέλιξη της Παραγωγής Αρτοπαρασκευασμάτων σε Ορισμένες Ευρωπαϊκές Χώρες
Γερμανία
Γαλλία
Ιταλία
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα - Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Εταιρειών Παραγωγής Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτες τιμών καταναλωτή αρτοπαρασκευασμάτων και ειδών διατροφής (1990-2008)
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού κατά ηλικιακές ομάδες (1999-2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού κατά ηλικιακή ομάδα (2007-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα κατά βαθμό αστικοποίησης
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού
Πίνακας 3.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων ανά προϊόν (2004-2008)
Πίνακας 3.2 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ
Πίνακας 3.3 Χωροταξική κατανoμή των καταστημάτων σούπερ μάρκετ (2005-2007)
Πίνακας 3.4 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων σούπερ μάρκετ στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου, 2002-2009)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2004-2008)
Πίνακας 3.7 Επωνυμίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2004-2008)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ψωμιού και ψωμιού για τοστ ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ψωμιού και ψωμιού για τοστ ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη φρυγανιών ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη παξιμαδιών-κριτσινιών ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2004-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2007-2008)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη συνολικών εισαγωγών αρτοπαρασκευασμάτων (1996-2008)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη συνολικών εξαγωγών αρτοπαρασκευασμάτων (1996-2008)
Πίνακας 4.3 Συνολική εγχώρια κατανάλωση βιομηχανοποιημένου - συσκευασμένου ψωμιού ανά κατηγορία προϊόντος (1995-2008)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια παραγωγή – κατανάλωση βιομηχανοποιημένου – συσκευασμένου ψωμιού σε μορφή φρατζόλας ή καρβελιού (1995-2008)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια παραγωγή - κατανάλωση βιομηχανοποιημένου - συσκευασμένου ψωμιού για τοστ (1995-2008)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια κατανάλωση βιομηχανοποιημένου-συσκευασμένου ψωμιού τύπου Γερμανίας (1995-2008)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια παραγωγή - κατανάλωση βιομηχανοποιημένων - συσκευασμένων rolls για hamburgers και sandwiches (1995-2008)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση συσκευασμένων φρυγανιών (1995-2008)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση συσκευασμένων παξιμαδιών και κριτσινιών
(1995-2008)
Π4.1 Εισαγωγές αρτοπαρασκευασμάτων ανά κατηγορία (2003-2008)
Π4.2 Εισαγωγές σε «Φρυγανιές-Παξιμάδια-Κριτσίνια», ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.3 Εισαγωγές σε «Ψωμί διαφόρων τύπων», ανά κύρια χώρα προέλευσης
(2007-2008)
Π4.4 Εισαγωγές σε «Λοιπά προϊόντα αρτοποιίας ή ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας», ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.5 Εξαγωγές αρτοπαρασκευασμάτων ανά κατηγορία (2003-2008)
Π4.6 Εξαγωγές σε «Φρυγανιές-Παξιμάδια-Κριτσίνια» κατά κύρια χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.7 Εξαγωγές σε «Ψωμί διαφόρων τύπων» κατά κύρια χώρα προορισμού
(2007-2008)
Π4.8 Εξαγωγές σε «Λοιπά προϊόντα αρτοποιίας ή ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας» κατά κύρια χώρα προορισμού (2007-2008)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή αρτοπαρασκευασμάτων σημαντικών χωρών της Ε.Ε. (2006-2007)
Π5.1 Παραγωγή αρτοπαρασκευασμάτων για τις 27 χώρες της Ε.Ε. (2003-2007)