ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου των Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
1.3 Παραγωγική Διαδικασία – Πρώτες Ύλες
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
2.2 Υποκατάστατα Προϊόντα
2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Ψωμί και Είδη Αρτοποιίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Προϊόντων του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
4. Η Aγορά των Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αρτοπαρασκευασμάτων
4.1.1 Εξέλιξη Εισαγωγών-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξέλιξη Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βιομηχανοποιημένου-Συσκευασμένου Ψωμιού. Ανάλυση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
4.2.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βιομηχανοποιημένου - Συσκευασμένου Ψωμιού (σε Μορφή Φρατζόλας ή Καρβελιού). Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων
4.2.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βιομηχανοποιημένου - Συσκευασμένου Ψωμιού για Τοστ. Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων
4.2.3 Mέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βιομηχανοποιημένου - Συσκευασμένου Ψωμιού Τύπου Γερμανίας. Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων
4.2.4 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βιομηχανοποιημένων - Συσκευασμένων Αρτιδίων - Rolls για Hamburgers και Sandwiches. Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Συσκευασμένων Φρυγανιών. Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων
4.4 Μέγεθος Αγοράς Συσκευασμένων Παξιμαδιών. Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχιερήσεων
Μέγεθος Αγοράς Συσκευασμένων Κριτσινιών. Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Αρτοπαρασκευασμάτων
Ιταλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Γερμανία
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτες τιμών καταναλωτή αρτοπαρασκευασμάτων και ειδών διατροφής (1990-2006)
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού κατά ηλικιακές ομάδες (1999-2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2005-2030)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα κατά βαθμό αστικοποίησης
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού
Πίνακας 3.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων ανά προϊόν (2002-2006)
Πίνακας 3.2 Κατάταξη επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό καταστημάτων (τέλος του 2005)
Πίνακας 3.3 Χωροταξική κατανομή των καταστημάτων σούπερ μάρκετ (2004-2005)
Πίνακας 3.4 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων σούπερ μάρκετ στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου 2001-2006)
Πίνακας 3.5 Μέσος όρος συμμετοχής κατηγοριών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο των κωδικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2005, α΄εξάμηνο 2006)
Πίνακας 3.6 Αριθμός κωδικών ιδιωτικής ετικέτας σε επιχειρήσεις του κλάδου (2005-α΄εξάμηνο 2006)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2001-2006)
Πίνακας 3.9 Επωνυμίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2001-2006)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ψωμιού και ψωμιού για τοστ ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ψωμιού και ψωμιού για τοστ ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη φρυγανιών ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη παξιμαδιών-κριτσινιών ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2002-2006)
Π3.7 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2002-2006)
Π3.8 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2005-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη συνολικών εισαγωγών αρτοπαρασκευασμάτων (1996-2006)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη συνολικών εξαγωγών αρτοπαρασκευασμάτων (1996-2006)
Πίνακας 4.3 Συνολική εγχώρια κατανάλωση βιομηχανοποιημένου - συσκευασμένου ψωμιού ανά κατηγορία προϊόντος (1995-2006)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια παραγωγή – κατανάλωση βιομηχανοποιημένου – συσκευασμένου ψωμιού σε μορφή φρατζόλας ή καρβελιού (1995-2006)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς των κυριοτέρων επιχειρήσεων βιομηχανοποιημένου - συσκευασμένου ψωμιού σε μορφή φρατζόλας ή καρβελιού (2006)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια παραγωγή - φαινομενική κατανάλωση βιομηχανοποιημένου - συσκευασμένου ψωμιού για τοστ (1995-2006)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς των κυριοτέρων επιχειρήσεων βιομηχανοποιημένου - συσκευασμένου ψωμιού για τοστ (2006)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια κατανάλωση βιομηχανοποιημένου-συσκευασμένου ψωμιού τύπου Γερμανίας (1995-2006)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια παραγωγή – φαινομενική κατανάλωση βιομηχανοποιημένων - συσκευασμένων rolls για hamburgers και sandwiches (1995-2006)
Πίνακας 4.10 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση συσκευασμένων φρυγανιών (1995-2006)
Πίνακας 4.11 Μερίδια αγοράς των κυριοτέρων επιχειρήσεων συσκευασμένων φρυγανιών (2006)
Πίνακας 4.12 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση συσκευασμένων παξιμαδιών σουηδικού τύπου (1995-2006)
Πίνακας 4.13 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων συσκευασμένων παξιμαδιών σουηδικού τύπου (2006)
Πίνακας 4.14 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση συσκευασμένων παραδοσιακών παξιμαδιών (2005-2006)
Πίνακας 4.15 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση βιομηχανοποιημένων - συσκευασμένων κριτσινιών(1995 - 2006)
Π4.1 Εισαγωγές αρτοπαρασκευασμάτων ανά κατηγορία (2001-2006)
Π4.2 Εισαγωγές σε ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία "Kn Hackebrot", ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.3 Εισαγωγές σε φρυγανιές, ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.4 Εισαγωγές σε ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα (εκτός από φρυγανιές), ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.5 Εισαγωγές σε ψωμί με καρυκεύματα, ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.6 Εισαγωγές σε ψωμί χωρίς προσθήκες, ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.7 Εισαγωγές σε ψωμί άζυμο, ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.8 Εισαγωγές σε άλλα προϊόντα αρτοποιίας ή ζαχαροπλαστικής με προσθήκη γλυκαντικών, ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.9 Εισαγωγές σε άλλα προϊόντα αρτοποιίας ή ζαχαροπλαστικής χωρίς προσθήκη γλυκαντικών, ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.10 Εξαγωγές αρτοπαρασκευασμάτων ανά κατηγορία (2001-2006)
Π4.11 Εξαγωγές σε ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία "Kn Hackebrot", κατά κύρια χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.12 Εξαγωγές σε φρυγανιές, κατά κύρια χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.13 Εξαγωγές σε ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα (εκτός από φρυγανιές), κατά κύρια χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.14 Εξαγωγές σε ψωμί με καρυκεύματα, κατά κύρια χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.15 Εξαγωγές σε ψωμί χωρίς προσθήκες, κατά κύρια χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.16 Εξαγωγές σε ψωμί άζυμο, κατά κύρια χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.17 Εξαγωγές σε άλλα προϊόντα αρτοποιίας ή ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας με προσθήκη γλυκαντικών, κατά κύρια χώρα προορισμού ( 2004-2006)
Π4.18 Εξαγωγές σε άλλα προϊόντα αρτοποιίας ή ζαχαροπλαστικής χωρίς προσθήκη γλυκαντικών, κατά κύρια χώρα προορισμού (2004-2006)