ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΕΝΤΡΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΕΝΤΡΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη του Κλάδου
1.3 Περιγραφή Δραστηριότητας
1.4 Health Spa Centers
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση των Υπηρεσιών Αδυνατίσματος και Αισθητικής
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Υπηρεσιών Αδυνατίσματος και Αισθητικής
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Υπηρεσιών Αδυνατίσματος και Αισθητικής
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.3 Τρόποι Προώθησης των Υπηρεσιών Αδυνατίσματος και Αισθητικής
3.4 Διαφημιστική Δαπάνη Ινστιτούτων Αισθητικής
3.5 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα
3.5.1 Oρισμός του Franchising
3.5.2 Εφαρμοζόμενες Μορφές Συμφωνιών Franchising
3.5.3 Τυπολογική Διάκριση Συμφωνιών Franchising
3.5.4 Δομή της Σύμβασης Franchise
3.5.5 Πλεονεκτήματα για τους Franchisors και τους Franchisees
3.5.6 Αποτελέσματα Έρευνας για το Franchising
3.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αδυνατίσματος και Αισθητικής
3.6.1 Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Αδυνατίσματος και Αισθητικής
3.6.2 Χωροταξική Κατανομή των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αδυνατίσματος και Αισθητικής
3.7 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αδυνατίσματος και Αισθητικής
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Κέντρων Αδυνατίσματος και Αισθητικής
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κέντρων Αδυνατίσματος και Αισθητικής
4.2 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών Αδυνατίσματος και Αισθητικής ανά Τομέα
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Προϋποθέσεις Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσματος και Διαιτολογικών Μονάδων
Παράρτημα ΙΙ: Υπουργική Απόφαση Ζ1-1262/2007 για τη ρύθμιση των τύπων και των όρων των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αδυνατίσματος και Αισθητικής (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (1991,2001,2007)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για υπηρεσίες καλλωπισμού και ατομικής καθαριότητας κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004-2005)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για υπηρεσίες καλλωπισμού και ατομικής καθαριότητας κατά περιοχή (2004-2005)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για υπηρεσίες καλλωπισμού και ατομικής καθαριότητας κατά επάγγελμα του υπεύθυνου του νοικοκυριού (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αδυνατίσματος και αισθητικής
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης των ινστιτούτων αισθητικής ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ινστιτούτων αισθητικής ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Διευθύνσεις κέντρων «Bodyline»
Π3.4 Διευθύνσεις κέντρων «DNA Επιστήμη και Ομορφιά»
Π3.5 Διευθύνσεις κέντρων «New Day»
Π3.6 Διευθύνσεις κέντρων «Silhouette»
Π3.7 Διευθύνσεις κέντρων της Woman´s Studio ΑΕ
Π3.8 Διευθύνσεις κέντρων της Ελκαέρ ΑΕΕ
Π3.9 Διευθύνσεις κέντρων της Έστερ Στούντιο Υγείας ΑΕ
Π3.10 Διευθύνσεις κέντρων της εταιρείας Νέα Εμφάνιση-Ομορφιά-Αδυνάτισμα ΑΕ
Π3.11 Διευθύνσεις κέντρων «Πρίνου»
Π3.12 Διευθύνσεις κέντρων της Φλέξ Κλάμπ ΑΕ
Π3.13 Κατανομή κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής ανά πόλη (Απρίλιος 2008)
Π3.14 Κατανομή κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής ανά περιοχή της Αττικής (Απρίλιος 2008)
Π3.15 Κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής στο Νομό Αττικής (Απρίλιος 2008)
Π3.16 Κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής στις περιοχές της Θεσ/νίκης, Πάτρας, Λάρισας, Ηρακλείου και Καβάλας (Απρίλιος 2008)
Π3.17 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.18 Δείκτες κερδοφορίας κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής (2002-2006)
Π3.19 Δείκτες αποδοτικότητας κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής (2002-2006)
Π3.20 Δείκτες ρευστότητας κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής (2002-2006)
Π3.21 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής (2002-2006)
Π3.22 Δείκτες δραστηριότητας κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής (2002-2006)
Π3.23 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής (2005-2006)
Π3.24 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής (2005-2006)
Π3.25 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής (1999-2007)
Πίνακας 4.2 Ανάλυση μεγέθους αγοράς ανά τομέα υπηρεσιών (1999-2007)