ΤΡΟΦΙΜΑ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Στην εγχώρια αγορά ιχθυοκαλλιέργειας λειτουργούσε μεγάλος αριθμός εταιρειών. Ωστόσο, τα τελευταία έτη επικράτησε τάση συγκέντρωσης στον κλάδο, η οποία συνεχίζεται (μέσω απορροφήσεων/εξαγορών μικρομεσαίων επιχειρήσεων από μεγάλους ομίλους ή/και άρσης της λειτουργίας τους). Ο κλάδος απαρτίζεται από ορισμένες μεγάλες καθετοποιημένες επιχειρήσεις που ασχολούνται τόσο με την παραγωγή γόνου, όσο και την πάχυνση ψαριών, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου ασχολούνται μόνο με την πάχυνση ψαριών.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου (σε ποσότητα) έπειτα από μια τριετία έντονης ανόδου λόγω των συνθηκών υπερπροσφοράς που επικράτησαν στον κλάδο, ακολούθησε πτωτική πορεία την περίοδο 2009-2011.Ειδικότερα, το 2011/10 το ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε σε 8%περίπου. Η τσιπούρα κάλυψε το 60,6% της συνολικής παραγωγής το 2011 και το λαβράκι το 39,4%.
Οι εξαγόμενες ποσότητες τσιπούρας και λαβρακίου (έπειτα από μια εξαετία σημαντικής αύξησης) υποχώρησαν το 2011/10 καλύπτοντας το 70,6% της συνολικής εγχώριας παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές τσιπούρας και λαβρακίου κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, καλύπτοντας μόλις το 4,4% της εγχώριας κατανάλωσης το 2011.
Η εγχώρια κατανάλωση τσιπούρας και λαβρακίου ακολούθησε φθίνουσα πορεία την περίοδο 2009-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 18,4%.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013
1.5.2 Νομοθετικό πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών
1.5.3 Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ)
1.5.4 Διασφάλιση Ποιότητας
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Αλιευμάτων Θαλασσίων Ιχθυοκαλλιεργειών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Ψαριών Ιχθυοκαλλιέργειας
2.2 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αλιευμάτων Θαλασσίων Ιχθυοκαλλιεργειών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κόστος Παραγωγής
3.3 Δίκτυα Διανομής
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Ιχθυοκαλλιέργειας
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Συναλλακτική Συμπεριφορά (2010-2011)
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Ιχθυοκαλλιέργειας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.8 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Αλιευμάτων Θαλασσίων Ιχθυοκαλλιεργειών
4.1 Παραγωγή Γόνου Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Παραγωγής Γόνου
4.2 Εγχώρια Αγορά Γόνου Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Αγοράς Γόνου Τσιπούρας- Λαβρακίου
4.3 Παραγωγή Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Παραγωγής Τσιπούρας - Λαβρακίου
4.4 Εγχώρια Αγορά Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Αγοράς Τσιπούρας - Λαβρακίου
4.5 Εξωτερικό Εμπόριο Τσιπούρας και Λαβρακίου
4.5.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών Τσιπούρας και Λαβρακίου - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.5.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών Τσιπούρας και Λαβρακίου – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.5.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Ιχθυοκαλλιεργειών
5.1 Παραγωγή Ψαριών Ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη
5.2 Παραγωγή Τσιπούρας-Λαβρακίου στην Ευρώπη
5.3 Εισαγωγές τσιπούρας και λαβρακίου από χώρες της Ευρώπης
5.4 Παραγωγή Γόνου Τσιπούρας-Λαβρακίου στην Ευρώπη
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα Ορισμένων Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E
Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Απασχολούμενοι στις μονάδες παραγωγής του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας (2009-2010)
Πίνακας 1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013
Π1.1 Παραγωγή και αριθμός μονάδων υδατοκαλλιεργειών (2008-2010)
Πίνακας 2.1 Παγκόσμια παραγωγή και κατά κεφαλήν κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων (2005-2012)
Πίνακας 2.2 Μέση τιμή πώλησης τσιπούρας και λαβρακίου (1990-2011)
Π2.1 Μέσο ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα σε χώρες της Ευρώπης (2005-2010)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για ψάρια, κατά περιοχή (2009. 2008)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για ψάρια, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2009, 2008)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για ψάρια, κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2009, 2008)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για ψάρια, κατά μέγεθος νοικοκυριού (2009, 2008) 40
Πίνακας 3.1 Χωροταξική κατανομή των μονάδων πάχυνσης θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας ανά νομό (2010, 2005)
Πίνακας 3.2 Διάρθρωση κόστους παραγωγής καθετοποιημένων εταιρειών (2004-2011)
Πίνακας 3.3 Διάρθρωση κόστους παραγωγής μη καθετοποιημένων εταιρειών (2004-2011)
Πίνακας 3.4 Εξέλιξη μέσης τιμής πώλησης ιχθυοτροφών (1995-2011)
Πίνακας 3.5 Διακύμανση τιμών πώλησης Γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2011)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση των καθετοποιημένων εταιρειών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση εταιρειών που ασχολούνται με την πάχυνση ευρύαλων ψαριών
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση εταιρειών που ασχολούνται μόνο με την παραγωγή γόνου
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2006-2011)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011 - 2010)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011 - 2010)
Πίνακας 3.12 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2007 – 2011)
Πίνακας 3.13 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2007 – 2011)
Πίνακας 3.14 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2007 – 2011)
Πίνακας 3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2007 – 2011)
Πίνακας 3.16 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2007 – 2011)
Πίνακας 3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2010 – 2011)
Πίνακας 3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2010 – 2011)
Πίνακας 3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2010 – 2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.&Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SEAFARM IONIAN Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. FAMILY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΤΑΛΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BLUEFIN TUNA HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ. & Π. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SPARFISH Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LION Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011) 116
Πίνακας 3.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.40 Αριθμός Εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2011/10)
Πίνακας 3.41 Κατάταξη επιχειρήσεων ιχθυοακλλιέργειας βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.42 Κατάταξη επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας βάσει καθαρών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.43 Κατάταξη επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Παραγωγή γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2011)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2011)
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης γόνου (1990-2011)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια παραγωγή τσιπούρας-λαβρακίου (1986-2011)
Πίνακας 4.5 Διάρθρωση διατεθείσας παραγωγής τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2011)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2011)
Πίνακας 4.7 Εμπορικό ισοζύγιο τσιπούρας-λαβρακίου (1995-2011)
Π4.1 Διατεθείσα παραγωγή τσιπούρας-λαβρακίου σε τιμές παραγωγού (1990-2011)
Π4.2 Δηλωθείσα παραγωγή τσιπούρας, λαβρακίου (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2007-2009)
Π4.3 Εισαγωγές Τσιπούρας-Λαβρακίου (2001-2011)
Π4.4 Εξαγωγές Τσιπούρας-Λαβρακίου (2001-2011)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προέλευσης Τσιπούρας-Λαβρακίου (2008-2011)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού Τσιπούρας-Λαβρακίου (2008-2011)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη ανά είδος (2003-2010)
Πίνακας 5.2 Αξία παραγόμενων ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη ανά είδος (2003-2010)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή τσιπούρας στην Ευρώπη (2003-2010)
Πίνακας 5.4 Παραγωγή λαβρακίου στην Ευρώπη (2003-2010)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή γόνου τσιπούρας στην Ευρώπη (2003-2010)
Πίνακας 5.6 Παραγωγή γόνου λαβρακίου στην Ευρώπη (2003-2010)
Πίνακας 5.7 Μέση τιμή πώλησης γόνου τσιπούρας και γόνου λαβρακίου στην Ευρώπη (2003-2010)
Π5.1 Παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης
(2003-2010)
Π5.2 Εισαγωγές της Ιταλίας σε τσιπούρα και λαβράκι ανά κυριότερη χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π5.3 Εισαγωγές της Γαλλίας σε τσιπούρα και λαβράκι ανά κυριότερη χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π5.4 Εισαγωγές της Ισπανίας σε τσιπούρα και λαβράκι ανά κυριότερη χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π5.5 Εισαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου σε τσιπούρα και λαβράκι ανά κυριότερη χώρα προέλευσης (2008-2010)