ΤΡΟΦΙΜΑ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα αποτελείται από ένα
αρκετά μεγάλο αριθμό μονάδων, η πλειονότητα των οποίων ασχολείται με
την πάχυνση ψαριών, ενώ λίγες είναι οι καθετοποιημένες
μονάδες που ασχολούνται και με την πάχυνση ψαριών και με την
παραγωγή γόνου.
Η αγορά ελέγχεται από λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους,
ενώ η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, με χαμηλή
δυναμικότητα παραγωγής. Οι τελευταίες είτε καλύπτουν τις ανάγκες
τοπικών αγορών χρησιμοποιώντας τα δίκτυα των μεγαλυτέρων εταιριών
του κλάδου, είτε συνεργάζονται με εμπορικές εταιρίες και
χονδρεμπόρους προκειμένου να εξάγουν τα είδη τους σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Η εγχώρια παραγωγή γόνου τσιπούρας-λαβρακίου ακολούθησε ανοδική
πορεία την περίοδο 1990-2006, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 24,6%.
Η εγχώρια αγορά τσιπούρας-λαβρακίου αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό
26,2% την περίοδο 1990-2006, ενώ το ίδιο διάστημα οι εξαγωγές
τσιπούρας - λαβρακίου αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 31,4%. Οι
μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξάγουν απευθείας σημαντικό μέρος της
της παραγωγής τους, με αποτέλεσμα τα μερίδια που καταλαμβάνουν στην
εγχώρια αγορά να κυμαίνονται σε περιορισμένα επίπεδα. Επίσης,
ορισμένες εταιρίες πραγματοποιούν έμμεσες εξαγωγές μέσω θυγατρικών
εταιριών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013
1.4.2 Νομοθετικό πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών
1.4.3 Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ)
1.4.4 Διασφάλιση Ποιότητας
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Αλιευμάτων Θαλασσίων Ιχθυοκαλλιεργειών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Ψαριών Ιχθυοκαλλιέργειας
2.2 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αλιευμάτων Θαλασσίων Ιχθυοκαλλιεργειών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κόστος Παραγωγής
3.3 Δίκτυα Διανομής
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Ιχθυοκαλλιέργειας
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Ιχθυοκαλλιέργειας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Ιχθυοκαλλιέργειας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Αλιευμάτων Θαλασσίων Ιχθυοκαλλιεργειών
4.1 Παραγωγή Γόνου Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Παραγωγής Γόνου
4.2 Εγχώρια Αγορά Γόνου Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Αγοράς Γόνου
4.3 Παραγωγή Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Παραγωγής Τσιπούρας - Λαβρακίου
4.4 Εγχώρια Αγορά Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Αγοράς
4.5 Εξωτερικό Εμπόριο Τσιπούρας και Λαβρακίου
4.5.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών Τσιπούρας και Λαβρακίου - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.5.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών Τσιπούρας και Λαβρακίου – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Ιχθυοκαλλιεργειών
5.1 Παραγωγή Τσιπούρας-Λαβρακίου στην Ευρώπη
5.2 Παραγωγή Γόνου Τσιπούρας-Λαβρακίου στην Ευρώπη
5.3 Μέση Τιμή Τσιπούρας-Λαβρακίου στην Ευρώπη
5.4 Μέση Τιμή Γόνου Τσιπούρας-Λαβρακίου στην Ευρώπη
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Eταιρειών Ιχθυοκαλλιέργειας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Απασχολούμενοι στο τομέα της υδατοκαλλιέργειας (2000-2005)
Πίνακας 1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013
Πίνακας 1.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006
Π1.1 Παραγωγή και αριθμός μονάδων πάχυνσης υδατοκαλλιεργειών (2000-2005)
Πίνακας 2.1 Μέση τιμή πώλησης τσιπούρας και λαβρακίου (1990-2008)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ψάρια, κατά περιοχή (2004-2005)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ψάρια, κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004-2005)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ψάρια, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Αριθμός μονάδων πάχυνσης θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας και ιχθυογεννητικών σταθμών ευρύαλων ειδών (2000-2005)
Πίνακας 3.2 Χωροταξική κατανομή των μονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας και των ιχθυογεννητικών σταθμών ευρύαλων ειδών (2005)
Πίνακας 3.3 Διάρθρωση κόστους παραγωγής καθετοποιημένων εταιρειών (2004, 2006, 2008)
Πίνακας 3.4 Διάρθρωση κόστους παραγωγής μη καθετοποιημένων εταιρειών (2004, 2006, 2008)
Πίνακας 3.5 Εξέλιξη μέσης τιμής πώλησης ιχθυοτροφών (1995-2008)
Πίνακας 3.6 Διακύμανση τιμών πώλησης γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2008)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση των καθετοποιημένων εταιρειών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση εταιρειών που ασχολούνται με την πάχυνση ευρύαλων ψαριών
Πίνακας 3.9 Συνοπτική παρουσίαση εταιρειών που ασχολούνται μόνο με την παραγωγή γόνου
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2003-2008)
Πίνακας 3.11 Επωνυμίες εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2003-2007)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2003-2007)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2003-2007)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2006-2007)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2006-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Παραγωγή γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2008)
Πίνακας 4.2 Παραγωγή γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (2003-2005)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2008)
Πίνακας 4.4 Διάρθρωση εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης γόνου (1990-2008)
Πίνακας 4.5 Παραγωγή τσιπούρας-λαβρακίου (1986-2008)
Πίνακας 4.6 Διάρθρωση διατεθείσας παραγωγής τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2008)
Πίνακας 4.7 Παραγωγή τσιπούρας, λαβρακίου και νέων ειδών (2003-2005)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2008)
Π4.1 Διατεθείσα παραγωγή τσιπούρας-λαβρακίου σε τιμές παραγωγού (1990-2008)
Π4.2 Εισαγωγές Τσιπούρας-Λαβρακίου (2001-2007)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης τσιπούρας-λαβρακίου (2001-2007)
Π4.4 Εξαγωγές Τσιπούρας-Λαβρακίου (2001-2007)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προορισμού τσιπούρας-λαβρακίου (2001-2007)
Πίνακα 5.1 Παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης (2001-2008)
Πίνακας 5.2 Παραγωγή τσιπούρας στην Ευρώπη (2001-2008)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή λαβρακίου στην Ευρώπη (2001-2008)
Πίνακας 5.4 Παραγωγή γόνου τσιπούρας στην Ευρώπη (2003-2008)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή γόνου λαβρακίου στην Ευρώπη (2003-2008)
Πίνακας 5.6 Μέση τιμή τσιπούρας στην Ευρώπη (2003-2007)
Πίνακας 5.7 Μέση τιμή λαβρακίου στην Ευρώπη (2003-2007)
Πίνακας 5.8 Μέση τιμή πώλησης γόνου τσιπούρας και γόνου λαβρακίου στην Ευρώπη (2000-2008)