ΤΡΟΦΙΜΑ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013
1.4.2 Αποφάσεις και Εγκύκλιοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τις Υδατοκαλλιέργειες
1.4.3 Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΛΠ)
1.4.4 Διασφάλιση Ποιότητας
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Αλιευμάτων Θαλασσίων Ιχθυοκαλλιεργειών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αλιευμάτων Θαλασσίων Ιχθυοκαλλιεργειών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κόστος Παραγωγής
3.3 Δίκτυα Διανομής
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιριών του Κλάδου Ιχθυοκαλλιέργειας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Αλιευμάτων Θαλασσίων Ιχθυοκαλλιεργειών
4.1 Παραγωγή Γόνου Τσιπούρας-Λαβρακίου
Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εγχώρια Αγορά Γόνου Τσιπούρας-Λαβρακίου
Μερίδια Αγοράς
4.3 Παραγωγή Τσιπούρας- Λαβρακίου
Μερίδια Παραγωγής
4.4 Εγχώρια Αγορά Τσιπούρας-Λαβρακίου
Μερίδια Αγοράς
4.5 Εξωτερικό Εμπόριο Τσιπούρας – Λαβρακίου
4.5.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών Τσιπούρας-Λαβρακίου – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.5.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών Τσιπούρας-Λαβρακίου – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνή Αγορά Ιχθυοκαλλιεργειών
5.1 Γενικά Στοιχεία
5.2 Παραγωγή Τσιπούρας–Λαβρακίου στην Ευρώπη
5.3 Παραγωγή Γόνου Τσιπούρας–Λαβρακίου στην Ευρώπη
5.4 Μέση Τιμή Τσιπούρας-Λαβρακίου στην Ευρώπη
5.5 Μέση Τιμή Γόνου Τσιπούρας-Λαβρακίου στην Ευρώπη
5.6 Τάσεις που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά ιχθυοκαλλιεργειών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Απασχόληση στην υδατοκαλλιέργεια (2000-2004)
Πίνακας 1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013
Πίνακας 1.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006
Π1.1 Παραγωγή και αριθμός μονάδων υδατοκαλλιεργειών (2000-2004)
Πίνακας 2.1 Μέση τιμή πώλησης τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2006)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ψάρια, κατά περιοχή (2004-2005)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ψάρια, κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Αριθμός μονάδων πάχυνσης και ιχθυογεννητικών σταθμών (2000-2004)
Πίνακας 3.2 Χωροταξική κατανομή των μονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας και των ιχθυογεννητικών σταθμών (2004)
Πίνακας 3.3 Διάρθρωση κόστους παραγωγής καθετοποιημένων εταιριών (2004,2006)
Πίνακας 3.4 Διάρθρωση κόστους παραγωγής μη καθετοποιημένων εταιριών (2004,2006)
Πίνακας 3.5 Εξέλιξη μέσης τιμής πώλησης βασικών προϊόντων ιχθυοτροφών (1995-2006)
Πίνακας 3.6 Διακύμανση τιμών πώλησης γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2006)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση των καθετοποιημένων εταιρειών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση εταιριών που ασχολούνται με την πάχυνση ευρύαλων ψαριών
Πίνακας 3.9 Συνοπτική παρουσίαση εταιριών που ασχολούνται μόνο με την παραγωγή γόνου
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2001-2006)
Πίνακας 3.11 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2001-2005)
Π3.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2001-2005)
Π3.3 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2001-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2001-2005)
Π3.5 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2004-2005)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2004-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Παραγωγή γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2006)
Πίνακας 4.2 Παραγωγή γόνου τσιπούρας-λαβρακίου και νέων ειδών (1998-2003)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2006)
Πίνακας 4.4 Διάρθρωση εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης γόνου (1990-2006)
Πίνακας 4.5 Παραγωγή τσιπούρας-λαβρακίου (1986-2006)
Πίνακας 4.6 Διάρθρωση διατεθείσας παραγωγής τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2006)
Πίνακας 4.7 Παραγωγή τσιπούρας, λαβρακίου και νέων ειδών (2000-2005)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2006)
Π4.1 Διατεθείσα παραγωγή τσιπούρας-λαβρακίου σε τιμές παραγωγού ex-farm (1990-2006)
Π4.2 Κατανομή διάθεσης παραγωγής τσιπούρας-λαβρακίου σε εγχώρια αγορά και εξωτερικό (1990-2006)
Π4.3 Εισαγωγές Τσιπούρας-Λαβρακίου (2001-2006)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης τσιπούρας-λαβρακίου (2001-2006)
Π4.5 Εξαγωγές Τσιπούρας-Λαβρακίου (2001-2006)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού τσιπούρας-λαβρακίου (2001-2006)
Πίνακας 5.1 Διαχρονική εξέλιξη ιχθυοκαλλιεργητών ανά ήπειρο (1990-2004)
Πίνακας 5.2 Διαχρονική εξέλιξη ιχθυοκαλλιεργητών σε επιλεγμένες χώρες (1990-2004)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή τσιπούρας στην Ευρώπη (1999-2006)
Πίνακας 5.4 Παραγωγή λαβρακίου στην Ευρώπη (1999-2006)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή γόνου τσιπούρας- λαβρακίου στην Ευρώπη (2000-2006)
Πίνακας 5.6 Παραγωγή γόνου τσιπούρας στην Ευρώπη (2000-2006)
Πίνακας 5.7 Παραγωγή γόνου λαβρακίου στην Ευρώπη (2000-2006)
Πίνακας 5.8 Μέση τιμή τσιπούρας στην Ευρώπη (2001-2005)
Πίνακας 5.9 Μέση τιμή λαβρακίου στην Ευρώπη (2001-2005)
Πίνακας 5.10 Μέση τιμή πώλησης γόνου τσιπούρας και γόνου λαβρακίου στην Ευρώπη (1998-2005)
Π5.1 Παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης (2001-2006)
Π5.2 Παραγωγή τσιπούρας-λαβρακίου στην Ευρώπη (1999-2006)