ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο κλάδος των αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων περιλαμβάνει ολιγάριθμες μεγάλου μεγέθους βιομηχανίες και πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικές αγορές. Η διάθεση των αλλαντικών πραγματοποιείται μέσω σούπερ μάρκετ κατά 60%, μέσω επιχειρήσεων catering κατά 20% και το υπόλοιπο μοιράζεται σε όλα τα υπόλοιπα δίκτυα διανομής.
Η εγχώρια αγορά αλλαντικών ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1994-2009, ενώ τη διετία 2010-2011 η κατανάλωση μειώθηκε κατά 3,5% ετησίως.
Η εισαγωγική διείσδυση στην εγχώρια αγορά αλλαντικών ήταν της τάξεως του 20% τα τελευταία έτη, ενώ ο βαθμός εξαγωγικής επίδοσης του κλάδου κυμάνθηκε στο 8%.
Η εγχώρια κατανάλωση κρεατοσκευασμάτων δεν διαφέρει σημαντικά από την εγχώρια παραγωγή, καθώς οι εισαγωγές και οι εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων είναι περιορισμένες. Το μέγεθος αγοράς (σε ποσότητα) παρουσίασε ανοδική πορεία το χρονικό διάστημα 1996-2010, ενώ το 2011 σημείωσε μείωση 3% έναντι του προηγούμενου έτους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3. Πρώτη Ύλη Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων
1.5 Περιγραφή του κλάδου
1.6 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
1.7 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση των Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
2.1. Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Αλλαντικά
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κανάλια Διανομής
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Αλλαντικών
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλλαντικών και Κραετοσκευασμάτων
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Αλλαντικά) και Εμπορίου (Αλλαντικά)
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου Αλλαντικά
3.7.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων Βιομηχανία (Αλλαντικά) και Εμπόριο (Αλλαντικά)
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.9 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking 80
3.10 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.11 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.12 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Αλλαντικών
Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών
4.3.2. Μερίδια Αγοράς Αλλαντικών – Συγκέντρωση στον κλάδο
4.3.3 Εγχώρια Αγορά Κρεατοσκευασμάτων
Μερίδια αγοράς 123
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
5.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων στην ΕΕ
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων στα Βαλκάνια
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα-Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεων παραγωγής, επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος και προϊόντων κρέατος (2005-2009)
Π1.1 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (1985-2010)
Π1.2 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής-κατανάλωσης κρέατος (1986-2010)
Π2.1 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2007-2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών, κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2008)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών, κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2009)
Π2.4. Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά, κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2008)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά, κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2009)
Πίνακας 3.1. Αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων κρέατος και κρέτος πουλερικών ανά νομική μορφή (2006)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων
Πίνακας 3.3 Συνολικές πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2006-2011)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Αλλαντικά)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Αλλαντικά)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Αλλαντικά (2011-2010)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Αλλαντικά) (2011-2010)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Αλλαντικά) (2011-2010)
Πίνακας 3.11 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.12 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επιχειρηματικών παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.13 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.15 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2010-2011)
Πίνακας 3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2010 - 2011)
Πίνακας 3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2010-2011)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΙΚΑΣ Π. Γ. Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας B.I.K.H. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE A.B.E.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΣΣΙΑΣ Ε. Γ. Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΑΝΟΣ Ι. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΕΘΩΝ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙ.ΚΡΕ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EVIA FARM Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας T. & T. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FORENA FOOD Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.39 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.40 Κατάταξη επιχειρήσεων αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.41 Κατάταξη επιχειρήσεων αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.42 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων
Πίνακας 3.43 Συνολικές πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2011)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης αλλαντικών από τις επιχειρήσεις του κλάδου, ανά μέσο ενημέρωσης (2007-2011)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης αλλαντικών, ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή αλλαντικών (1994-2011)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων από κρέας (2009)
Πίνακας 4.3 Μερίδια εγχώριας παραγωγής αλλαντικών (2011)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές αλλαντικών -παρασκευασμάτων και κονσερβών κρέατος (2004-2010)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές αλλαντικών -παρασκευασμάτων και κονσερβών κρέατος (2004-2010)
Πίνακας 4.6 Εμπορικό ισοζύγιο αλλαντικών - παρασκευασμάτων και κονσερβών κρέατος
Πίνακας 4.7 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλλαντικών και κονσερβών κρέατος (1994-2011)
Πίνακας 4.8 Μερίδια κορυφαίων βιομηχανιών αγοράς αλλαντικών (2011)
Πίνακας 4.9 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.10 Εγχώρια αγορά κρεατοσκευασμάτων (1996-2011)
Π4.1 Βιομηχανική παραγωγή αλλαντικών και λοιπών συναφών ειδών (2005-2009)
Π4.2 Εισαγωγές αλλαντικών και άλλων παρασκευασμάτων από κρέας ζώων και πουλερικών, ανά κατηγορία (2008-2010)
Π4.3 Προέλευση εισαγωγών αλλαντικών και παρασκευασμάτων από κρέας ζώων και πουλερικών, ανά κατηγορία (2008-2010)
Π4.4 Εξαγωγές αλλαντικών και άλλων παρασκευασμάτων από κρέας ζώων και πουλερικών, ανά κατηγορία (2008-2010)
Π4.5 Προορισμός εξαγωγών αλλαντικών και παρασκευασμάτων από κρέας ζώων και πουλερικών, ανά κατηγορία (2008-2010)
Πίνακας 5.1 Εξωτερικό εμπόριο αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων της ΕΕ των 27 (2005-2009)
Πίνακας 5.2 Διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων της ΕΕ-27 (2009)
Πίνακας 5.3 Εξωτερικό εμπόριο αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων κρέατος σε ορισμένες χώρες των Βαλκανίων (2005-2009)
Πίνακας 5.4 Διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων σε ορισμένες χώρες των Βαλκανίων (2009)
Π5.1 Εξωτερικό εμπόριο αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων στην Ε.Ε. - 27 (2005-2009)
Π5.2 Εισαγωγές κυριότερων χωρών της ΕΕ-27 ανά κατηγορία αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2009)
Π5.3 Εξαγωγές κυριότερων χωρών της ΕΕ-27 ανά κατηγορία αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2009)
Π5.4 Εισαγωγές κυριότερων χωρών των Βαλκανίων ανά κατηγορία αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2009)
Π5.5 Εξαγωγές κυριότερων χωρών των Βαλκανίων ανά κατηγορία αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2009)