ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3. Πρώτη Ύλη Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων
1.5 Περιγραφή του κλάδου
1.6 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
1.7 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Αλλαντικά
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κανάλια Διανομής
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Αλλαντικών
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.10 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Αλλαντικά και Κρεατοσκευάσματα
3.10.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Αλλαντικών
•Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
4.3 Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
4.3.1Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών
•Μερίδια Αγοράς – Συγκέντρωση στον κλάδο
4.3.2Εγχώρια Αγορά Κρεατοσκευασμάτων
•Μερίδια αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
5.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων στην ΕΕ
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων στα Βαλκάνια
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων - Προοπτικές
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεων παραγωγής, επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος και προϊόντων κρέατος (2002-2006)
Π1.1 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (1985-2008)
Π1.2 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής-κατανάλωσης κρέατος (1986-2008)
Π2.1 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2007-2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και κατά τρόπο κτήσεως
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
Πίνακας 3.1 Διαφημιστική δαπάνη αλλαντικών – κονσερβών κρέατος (2005-2009)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων
Πίνακας 3.3 Συνολικές πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2004-2009)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων
Πίνακας 3.6 Συνολικές πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2004-2009)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης(2009-2008)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) (2009)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Αλλαντικά και Κρεατοσκευάσματα (2009-2008)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) (2009-2008)
Π3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής προιόντων από κρέας ζώων και πουλερικών κατά νομό (2004)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης αλλαντικών από τις επιχειρήσεις του κλάδου, ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης βιομηχανικών εταιρειών τροφίμων (2008-2009)
Π3.4 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης αλλαντικών, ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2004-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών – κρεατοσκευασμάτων (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών – κρεατοσκευασμάτων (2007-2008)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών – κρεατοσκευασμάτων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή αλλαντικών (1994-2009)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων από κρέας (2008)
Πίνακας 4.3 Μερίδια εγχώριας παραγωγής αλλαντικών (2009)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές αλλαντικών -παρασκευασμάτων και κονσερβών κρέατος (2004-2009)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές αλλαντικών -παρασκευασμάτων και κονσερβών κρέατος (2004-2009)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλλαντικών και κονσερβών κρέατος (1994-2009)
Πίνακας 4.7 Διάρθρωση εγχώριας αγοράς αλλαντικών (2009)
Πίνακας 4.8 Μερίδια εγχώριας αγοράς αλλαντικών (2009)
Πίνακας 4.9 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.10 Εγχώρια αγορά κρεατοσκευασμάτων (1996-2009)
Π4.1 Βιομηχανική παραγωγή αλλαντικών και λοιπών συναφών ειδών (2004-2008)
Π4.2 Εισαγωγές αλλαντικών και άλλων παρασκευασμάτων από κρέας ζώων και πουλερικών, ανά κατηγορία (2007-2009)
Π4.3 Προέλευση εισαγωγών αλλαντικών και παρασκευασμάτων από κρέας ζώων και πουλερικών ανά κατηγορία (2007-2009)
Π4.4 Προορισμός εξαγωγών αλλαντικών και άλλων παρασκευασμάτων από κρέας ζώων και πουλερικών, ανά κατηγορία (2007-2009)
Π4.5 Εξαγωγές κυριότερων χωρών σε αλλαντικά και παρασκευάσματα από κρέας ζώων και πουλερικών ανά κατηγορία (2007-2009)
Πίνακας 5.1 Εξωτερικό εμπόριο αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων της ΕΕ των 27 (2003-2007)
Πίνακας 5.2 Διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων της ΕΕ-27 (2007)
Πίνακας 5.3 Εξωτερικό εμπόριο αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων κρέατος σε ορισμένες χώρες των Βαλκανίων (2003-2007)
Πίνακας 5.4 Διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων σε ορισμένες χώρες των Βαλκανίων (2007)
Π5.1 Εξωτερικό εμπόριο αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων στην Ε.Ε. - 27 (2003-2007)
Π5.2 Εισαγωγές κυριότερων χωρών της ΕΕ-27 ανά κατηγορία αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2007)