ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο κλάδος των αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων περιλαμβάνει μεγάλο
αριθμό επιχειρήσεων, η πλειονότητα των οποίων είναι μικρού μεγέθους
και απευθύνονται κυρίως στις τοπικές αγορές. Οι μεγάλου μεγέθους
επιχειρήσεις είναι σχετικά λίγες σε αριθμό, η δε διανομή των προϊόντων
τους πραγματοποιείται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ο εισαγωγικός τομέας
αποτελείται κυρίως από μεγάλου μεγέθους εταιρείες, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής και τα
εξεταζόμενα προϊόντα συμβάλλουν με μικρό ποσοστό στις συνολικές τους
πωλήσεις.
Η εγχώρια κατανάλωση αλλαντικών και κονσερβών κρέατος (σε τόνους)
ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1994-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό
αύξησης 3,3%. Ειδικότερα, το 2009 το μέγεθος αγοράς αυξήθηκε κατά 2,2%
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο βαθμός αυτάρκειας είναι υψηλός,
καθώς το 86,5% της κατανάλωσης για το 2009 εκτιμάται ότι καλύφθηκε από
εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα.
Η εγχώρια παραγωγή κρεατοσκευασμάτων αυξήθηκε την περίοδο 1996-2009 με
μέσο ετήσιο ρυθμό 4,6%. Το 2009 το ποσοστό αύξησης διαμορφώθηκε στο
5,5% έναντι του 2008.
Όσον αφορά τη διάρθρωση της κατανάλωσης μεταξύ των επιμέρους
κατηγοριών προϊόντων, το 2009 εκτιμάται ότι τα προϊόντα της κατηγορίας
"πάριζα-μορταδέλα" απέσπασαν το μεγαλύτερο μερίδιο (26,5% - 27,5%) και
ακολούθησαν τα ζαμπόν (20%-21%), τα αλλαντικά πουλερικών (19%-20%), τα
λουκάνικα (14%-15%) και τα σαλάμια (8%-%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Αλλαντικών
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πρώτη Ύλη Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων
1.4 Περιγραφή του Κλάδου
1.5 Βασικά Oικονομικά Mεγέθη
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Αλλαντικά
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κανάλια Διανομής
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Αλλαντικών
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Αλλαντικών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
4.3 Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών – Μερίδια Αγοράς
4.3.2 Εγχώρια Αγορά Κρεατοσκευασμάτων – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
5.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων στην ΕΕ
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων στα Βαλκάνια
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος νέων ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από υποκατάστατα προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εγχώρια καθαρή παραγωγή κρέατος (1985-2006)
Πίνακας 1.2 Εγχώρια κατανάλωση κρέατος (1998-2006)
Πίνακας 1.3 Βασικά οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεων παραγωγής, επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος και προϊόντων κρέατος (2001-2005)
Π1.1 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (1985-2006)
Π1.2 Μέσες ετήσιες σταθμισμένες τιμές παραγωγών κρέατος (1996-2006)
Π1.3 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής-κατανάλωσης κρέατος (1986-2006)
Π2.1 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εισαγωγών βιομηχανίας και τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς αλλαντικών-κρεατοσκευασμάτων (2000-2007)
Π2.2 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού (2001)
Π2.3 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά κυριότερη χώρα προέλευσης (1999-2006)
Π2.4 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα (2000-2006)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.
Πίνακας 3.1 Μέσος όρος συμμετοχής κατηγοριών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο των κωδικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2006, Α΄ εξάμηνο 2007)
Πίνακας 3.2 Διαφημιστική δαπάνη αλλαντικών – κονσερβών κρέατος (2003-2007)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων
Πίνακας 3.4 Συνολικές πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2002-2007)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων
Πίνακας 3.7 Συνολικές πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2007)
Π3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών κατά νομό (2003)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης αλλαντικών από τις επιχειρήσεις του κλάδου, ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης βιομηχανικών εταιρειών τροφίμων (2006-2007)
Π3.4 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης αλλαντικών ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών-κρεατοσκευασμάτων 2002-2006)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών-κρεατοσκευασμάτων (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών-κρεατοσκευασμάτων (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών-κρεατοσκευασμάτων (2002-2006)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών-κρεατοσκευασμάτων (2002-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών- κρεατοσκευασμάτων (2005-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών- κρεατοσκευασμάτων (2005-2006)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών- κρεατοσκευασμάτων (2005-2006)
Π3.13 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή αλλαντικών (1994-2007)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων από κρέας (2006)
Πίνακας 4.3 Μερίδια εγχώριας παραγωγής αλλαντικών (2007)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές αλλαντικών-παρασκευασμάτων και κονσερβών κρέατος (1996-2007)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές αλλαντικών -παρασκευασμάτων και κονσερβών κρέατος (1996-2007)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλλαντικών (1994-2007)
Πίνακας 4.7 Διάρθρωση εγχώριας αγοράς αλλαντικών (2007)
Πίνακας 4.8 Μερίδια εγχώριας αγοράς αλλαντικών (2007)
Πίνακας 4.9 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.10 Εγχώρια αγορά κρεατοσκευασμάτων (1996-2007)
Π4.1 Βιομηχανική παραγωγή αλλαντικών και λοιπών συναφών ειδών (2000-2006)
Π4.2 Εισαγωγές αλλαντικών και άλλων παρασκευασμάτων από κρέας ζώων και πουλερικών, ανά κατηγορία (2005-2007)
Π4.3 Ανάλυση εισαγωγών σε κρέατα αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά γενικά, ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.4 Ανάλυση εισαγωγών σε συκώτια όλων των ζώων παρασκευασμένα ή διατηρημένα και ομογενοποιημένα, ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.5 Ανάλυση εισαγωγών άλλων παρασκευασμάτων χοιροειδών, στα οποία περιλαμβάνονται τα μείγματα και οι κονσέρβες, ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.6 Ανάλυση εισαγωγών σε παρασκευάσματα και κονσέρβες βοοειδών, ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.7 Ανάλυση εισαγωγών σε παρασκευάσματα πουλερικών, ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.8 Ανάλυση εισαγωγών σε λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.9 Ανάλυση εισαγωγών σε ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών από χοιροειδή, ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.10 Ανάλυση εισαγωγών σε χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού, ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.11 Εξαγωγές αλλαντικών και άλλων παρασκευασμάτων από κρέας ζώων και πουλερικών, ανά κατηγορία (2005-2007)
Π4.12 Ανάλυση εξαγωγών σε κρέατα αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά γενικά, ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.13 Ανάλυση εξαγωγών σε συκώτια όλων των ζώων παρασκευασμένα ή διατηρημένα και ομογενοποιημένα, ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.14 Ανάλυση εξαγωγών άλλων παρασκευασμάτων χοιροειδών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα και οι κονσέρβες κρέατος, ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.15 Ανάλυση εξαγωγών σε παρασκευάσματα και κονσέρβες βοοειδών, ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.16 Ανάλυση εξαγωγών σε λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.17 Συγκεντρωτικά στοιχεία εξαγωγών σε χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού, ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.18 Ανάλυση εξαγωγών σε παρασκευάσματα πουλερικών, ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.19 Ανάλυση εξαγωγών σε ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών από χοιροειδή, ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Πίνακας 5.1 Εξωτερικό εμπόριο αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων της ΕΕ-27 (2000-2005)
Πίνακας 5.2 Διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων της ΕΕ-27 (2005)
Πίνακας 5.3 Εξωτερικό εμπόριο αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων σε χώρες των Βαλκανίων (2000-2005)
Πίνακας 5.4 Διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων σε χώρες των Βαλκανίων (2005)
Π5.1 Εξωτερικό εμπόριο αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων στην Ε.Ε. - 27 (2000-2005)
Π5.2α Εισαγωγές αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων, ανά κατηγορία, σε χώρες της ΕΕ - 27 (2000-2005)
Π5.2β Εισαγωγές αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων, ανά κατηγορία και χώρα στην ΕΕ - 27 (2000-2005)
Π5.3α Εξαγωγές αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων, ανά κατηγορία σε χώρες της ΕΕ (2000-2005)
Π5.3β Εξαγωγές αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων, ανά κατηγορία και σε χώρες της ΕΕ - 27 (2000-2005)
Π5.4 Εισαγωγές αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων ορισμένων βαλκανικών χωρών, ανά κατηγορία (2000-2005)
Π5.5 Εξαγωγές αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων ορισμένων βαλκανικών χωρών, ανά κατηγορία (2000-2005)