ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Αλλαντικών
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πρώτη Ύλη Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων
1.4 Περιγραφή του Κλάδου
1.5 Βασικά Oικονομικά Mεγέθη
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Αλλαντικά
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κανάλια Διανομής
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Αλλαντικών
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Αλλαντικών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
4.3 Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών – Μερίδια Αγοράς
4.3.2 Εγχώρια Αγορά Κρεατοσκευασμάτων – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
5.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων στην ΕΕ
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων στα Βαλκάνια
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ»
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εγχώρια καθαρή παραγωγή κρέατος (1985-2004)
Πίνακας 1.2 Εγχώρια κατανάλωση κρέατος (1998-2004)
Πίνακας 1.3 Βασικά οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεων παραγωγής, επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος και προϊόντων κρέατος (151) (2000-2003)
Π1.1 Εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση τροφίμων και ποτών (1998-2004)
Π1.2 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (1985-2005)
Π1.3 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής-κατανάλωσης κρέατος (1986-2004)
Π2.1 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών χονδρικής πώλησης αλλαντικών-κρεατοσκευασμάτων (2000-2005)
Π2.2 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού (2001)
Π2.3 Κατανομή συνολικών διανυκτερεύσεων ανά μήνα (1998-2004)
Π2.4 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά κυριότερη χώρα προέλευσης (1998-2004)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και κατά τρόπο κτήσεως
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και κατά τρόπο κτήσεως.
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Μέσος όρος συμμετοχής κατηγοριών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο των αντίστοιχων κωδικών (2004-Α΄εξάμηνο 2005)
Πίνακας 3.2 Διαφημιστική δαπάνη αλλαντικών – κονσερβών κρέατος (2001-2005)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων
Πίνακας 3.4 Συνολικές πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων (2001-2005)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων
Πίνακας 3.7 Συνολικές πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2001-2005)
Π3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών κατά νομό (2002)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης αλλαντικών από της επιχειρήσεις του κλάδου, ανά μέσο ενημέρωσης (2001-2005)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης βιομηχανικών εταιρειών (2004-2005)
Π3.4 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης αλλαντικών ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών-κρεατοσκευασμάτων (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών-κρεατοσκευασμάτων (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών-κρεατοσκευασμάτων (2001-2005)
Π3.8 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών κρεατοσκευασμάτων (2001-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών-κρεατοσκευασμάτων (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών κρεατοσκευασμάτων (2004-2005)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών-κρεατοσκευασμάτων (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή αλλαντικών (1990-2005)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων από κρέας (2004)
Πίνακας 4.3 Μερίδια εγχώριας παραγωγής αλλαντικών (2005)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές αλλαντικών -παρασκευασμάτων και κονσερβών κρέατος (1995-2005)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές αλλαντικών -παρασκευασμάτων και κονσερβών κρέατος (1996-2005)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλλαντικών (1994-2005)
Πίνακας 4.7 Διάρθρωση εγχώριας αγοράς αλλαντικών (2005)
Πίνακας 4.8 Μερίδια εγχώριας αγοράς αλλαντικών (2005)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια αγορά κρεατοσκευασμάτων (1996-2005)
Π4.1 Βιομηχανική παραγωγή αλλαντικών και λοιπών συναφών ειδών (1995-2004)
Π4.2 Εισαγωγές αλλαντικών και άλλων παρασκευασμάτων από κρέας ζώων και πουλερικών, ανά κατηγορία (2003-2005)
Π4.3 Ανάλυση εισαγωγών σε κρέατα αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά γενικά, ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.4 Ανάλυση εισαγωγών σε συκώτια όλων των ζώων παρασκευασμένα ή διατηρημένα και ομογενοποιημένα, ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.5 Ανάλυση εισαγωγών άλλων παρασκευασμάτων χοιροειδών, στα οποία περιλαμβάνονται τα μείγματα και οι κονσέρβες, ανά χώρα προέλευσης
(2003-2005)
Π4.6 Ανάλυση εισαγωγών σε παρασκευάσματα και κονσέρβες βοοειδών, ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.7 Ανάλυση εισαγωγών σε παρασκευάσματα πουλερικών, ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.8 Ανάλυση εισαγωγών σε λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.9 Ανάλυση εισαγωγών σε ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών από χοιροειδή, ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.10 Ανάλυση εισαγωγών σε χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού, ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.11 Εξαγωγές αλλαντικών και άλλων παρασκευασμάτων από κρέας ζώων και πουλερικών, ανά κατηγορία (2003-2005)
Π4.12 Ανάλυση εξαγωγών σε κρέατα αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά γενικά, ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.13 Ανάλυση εξαγωγών σε συκώτια όλων των ζώων παρασκευασμένα ή διατηρημένα και ομογενοποιημένα, ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.14 Ανάλυση εξαγωγών άλλων παρασκευασμάτων χοιροειδών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα και οι κονσέρβες κρέατος, ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.15 Ανάλυση εξαγωγών σε παρασκευάσματα και κονσέρβες βοοειδών, ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.16 Ανάλυση εξαγωγών σε λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.17 Συγκεντρωτικά στοιχεία εξαγωγών σε χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού, ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.18 Ανάλυση εξαγωγών σε παρασκευάσματα πουλερικών, ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.19 Ανάλυση εξαγωγών σε ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών από χοιροειδή, ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Πίνακας 5.1 Εξωτερικό εμπόριο αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων της ΕΕ των 25 (2000-2005)
Πίνακας 5.2 Διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων της ΕΕ των 25 (2004)
Πίνακας 5.3 Εξωτερικό εμπόριο αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων στα Βαλκάνια (1999-2004)
Πίνακας 5.4 Διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων στα Βαλκάνια (2004)
Π5.1 Εξωτερικό εμπόριο αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων στην Ε.Ε. - 25 (2000-2004)
Π5.2 Εισαγωγές αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων, ανά κατηγορία και χώρα στην ΕΕ - 15(1997-2004)
Π5.3 Εξαγωγές αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων, ανά κατηγορία και χώρα στην ΕΕ - 15 (1997-2004)
Π5.4 Εισαγωγές αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων ορισμένων βαλκανικών χωρών, ανά κατηγορία (1999-2004)
Π5.5 Εξαγωγές αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων ορισμένων βαλκανικών χωρών, ανά κατηγορία (1999-2004)