ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Στον κλάδο των ειδών υγιεινής δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός
επιχειρήσεων, η πλειονότητα των οποίων ασχολείται με τις εισαγωγές
και το εμπόριο των εξεταζόμενων προϊόντων. Εντούτοις, για τις
περισσότερες εξ αυτών η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντιπροσωπεύει
μικρό μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών τους, καθώς εμπορεύονται και
άλλα είδη (πλακίδια, είδη κρουνοποιίας, έπιπλα μπάνιου κλπ.).
Με την παραγωγή ειδών υγιεινής ασχολείται περιορισμένος αριθμός
επιχειρήσεων. Λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού από εισαγόμενα κυρίως
προϊόντα, η εγχώρια παραγωγή των εξεταζόμενων προϊόντων συρρικνώνεται
σταδιακά.
Η παραγωγή (σε τεμάχια) ειδών υγιεινής από πορσελάνη (νιπτήρες,
λεκάνες, μπανιέρες κλπ.) ακολούθησε φθίνουσα πορεία την περίοδο
2000-2009 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής -12,1%. Η παραγωγή ακρυλικών
ειδών υγιεινής (μπανιέρες, ντουζιέρες) εμφάνισε μέσο ετήσιο ρυθμό
μεταβολής 2% την περίοδο 2000-2009.
Η συνολική εγχώρια κατανάλωση (σε τεμάχια) ειδών υγιεινής μειώθηκε
κατά 31,5% το 2009/2008. Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και το 2010 με
εκτιμούμενο ρυθμό της τάξης του 17%. Ειδικότερα, τα είδη υγιεινής από
πορσελάνη μειώθηκαν κατά 31,3% το 2009/2008, καλύπτοντας το 89,2% της
συνολικής αγοράς το 2009.
Η εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής από ακρυλικό (μπανιέρες, ντουζιέρες)
μειώθηκε κατά 20,6% την ίδια περίοδο, καλύπτοντας το 9% της αγοράς. Το
υπόλοιπο 1,8% αφορά μεταλλικά είδη υγιεινής, η κατανάλωση των οποίων
ήταν επίσης πτωτική. Η ζήτηση στα συγκεκριμένα προϊόντα καλύπτεται εξ'
ολοκλήρου από εισαγόμενα προϊόντα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή Προϊόντων
2. Η Ζήτηση για Είδη Υγιεινής
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ειδών Υγιεινής
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Είδη Υγιεινής και Κρουνοποιίας – Υδραυλικά»
3.10 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Ειδών Υγιεινής
3.10.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Είδη Υγιεινής και Κρουνοποιίας – Υδραυλικά»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Ειδών Υγιεινής
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Ειδών Υγιεινής
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Ειδών Υγιεινής από Υαλώδη Πορσελάνη
4.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Ειδών Υγιεινής από Ακρυλικό και Μέταλλο (Μπανιέρες, Ντουζιέρες)
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.3 Εγχώρια Αγορά Ειδών Υγιεινής
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ειδών Υγιεινής από Υαλώδη Πορσελάνη
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Μπανιερών και Ντουζιέρων από Ακρυλικό και Μέταλλο
4.3.3 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Ειδών Υγιεινής σε Χώρες της Ε.Ε.
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ειδών Υγιεινής
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ειδών Υγιεινής
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2005-2009)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2003-2009)
Πίνακας 2.3 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2009)
Πίνακας 2.4 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2009)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2000-2009)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2003-2009)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2003-2009)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2003-2009)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια
(Ιανουάριος – Αύγουστος 2010/2009)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις κατασκευής κεραμικών ειδών υγιεινής (2006)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής (2006)
Πίνακας 3.3 Παραγωγικές επιχειρήσεις ειδών υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη
Πίνακας 3.4 Παραγωγικές επιχειρήσεις ειδών υγιεινής από ακρυλικό
Πίνακας 3.5 Παραγωγικές επιχειρήσεις ειδών υγιεινής από άλλα υλικά
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2005-2010)
Πίνακας 3.7 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Εισαγωγικές επιχειρήσεις ειδών υγιεινής
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2005-2010)
Πίνακας 3.10 Επωνυμίες εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.12 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Είδη Υγιεινής & Κρουνοποιίας - Υδραυλικά)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου ειδών υγιεινής (2010-2009)
Πίνακας 3.15 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του εμπορίου «Είδη Υγιεινής & Κρουνοποιίας – Υδραυλικά» (2010-2009)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ειδών υγιεινής ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ειδών υγιεινής ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2005-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2008-2009)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2005-2009)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2005-2009)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2005-2009)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2005-2009)
Π3.15 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2005-2009)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2008-2009)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2008-2009)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή βασικών ειδών υγιεινής από πορσελάνη (2000-2010)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή μπανιερών και ντουζιέρων από ακρυλικό (2000-2008)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές πλαστικών ειδών υγιεινής βάσει ποσότητας (2005-2009)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές κεραμικών ειδών υγιεινής βάσει ποσότητας (2005-2009)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές μεταλλικών ειδών υγιεινής βάσει ποσότητας (2005-2009)
Πίνακας 4.6 Εξαγωγές ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες βάσει ποσότητας (2005-2009)
Πίνακας 4.7 Εξαγωγές ειδών υγιεινής από κεραμικές ύλες βάσει ποσότητας (2005-2009)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής (2000-2010)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής από πορσελάνη (2000-2010)
Πίνακας 4.10 Εγχώρια αγορά μπανιερών και ντουζιέρων από ακρυλικό (2000-2010)
Πίνακας 4.11 Εγχώρια αγορά μπανιερών και ντουζιέρων από μέταλλο (2000-2010)
Πίνακας 4.12 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από πορσελάνη (2009)
Π4.1 Εισαγωγές ειδών υγιεινής (2005-2009)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες (2007-2009)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης ειδών υγιεινής από κεραμική ύλη (2007-2009)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης μεταλλικών ειδών υγιεινής (2007-2009)
Π4.5 Εξαγωγές ειδών υγιεινής (2005-2009)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες (2007-2009)
Π4.7 Κυριότερες χώρες προορισμού ειδών υγιεινής από κεραμική ύλη (2007-2009)
Π4.8 Κυριότερες χώρες προορισμού λοιπών μεταλλικών ειδών υγιεινής (2007-2009)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή πλαστικών ειδών υγιεινής στην Ιταλία βάσει ποσότητας (2005-2009)
Πίνακας 5.2 Παραγωγή κεραμικών ειδών υγιεινής στην Ιταλία βάσει ποσότητας (2005-2009)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή πλαστικών ειδών υγιεινής στην Ισπανία βάσει ποσότητας (2005-2009)
Πίνακας 5.4 Παραγωγή κεραμικών ειδών υγιεινής στην Ισπανία βάσει ποσότητας (2005-2009)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές ειδών υγιεινής στη Γαλλία βάσει αξίας (2005-2009)
Πίνακας 5.6 Φαινομενική κατανάλωση ειδών υγιεινής στη Γαλλία βάσει αξίας (2005-2009)