ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Εγχώρια Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή Προϊόντων
1.3 Τεχνικά Στοιχεία
1.4 Παραγωγική διαδικασία
2. Η Ζήτηση για Είδη Υγιεινής
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ειδών Υγιεινής
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Ειδών Υγιεινής
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Ειδών Υγιεινής
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Ειδών Υγιεινής από Υαλώδη Πορσελάνη
4.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Ειδών Υγιεινής από Ακρυλικό και Μέταλλο (Μπανιέρες, Ντουζιέρες)
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.3 Η Εγχώρια Αγορά Ειδών Υγιεινής
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ειδών Υγιεινής από Υαλώδη Πορσελάνη
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Μπανιερών και Ντουζιέρων από Ακρυλικό και Μέταλλο
4.3.3 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο-Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Ειδών Υγιεινής σε Χώρες της Ε.Ε.
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ειδών Υγιεινής (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ειδών Υγιεινής (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2002-2008)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2003-2008)
Πίνακας 2.3 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2008)
Πίνακας 2.4 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2008)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1996-2008)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2008)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2008)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2008)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008 & 2009)
Π2.6 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 3299/04 (Μάιος 2005-Αύγουστος 2008)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από ακρυλικό
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από άλλα υλικά
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από πορσελάνη (2003-2008)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από ακρυλικό (2003-2008)
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από άλλα υλικά (2003-2008)
Πίνακας 3.7 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2003-2008)
Πίνακας 3.10 Επωνυμίες εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ειδών υγιεινής ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ειδών υγιεινής ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2004-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2007-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2007-2008)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2003-2007)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2003-2007)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2003-2007)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2006-2007)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή ειδών υγιεινής από πορσελάνη (2000-2008)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις εγχωρίως παραγομένων ειδών υγιεινής από πορσελάνη (2000-2008)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια παραγωγή μπανιερών και ντουζιέρων από ακρυλικό (2000-2008)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής (2000-2008)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής από πορσελάνη (2000-2008)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά μπανιερών και ντουζιέρων από ακρυλικό (2000-2008)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια αγορά μπανιερών και ντουζιέρων από μέταλλο (1997-2007)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από πορσελάνη (2008)
Π4.1 Εισαγωγές ειδών υγιεινής (2004-2008)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες (2006-2008)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης ειδών υγιεινής από κεραμική ύλη (2006-2008)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης μεταλλικών ειδών υγιεινής (2006-2008)
Π4.5 Εξαγωγές ειδών υγιεινής (2004-2008)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες (2006-2008)
Π4.7 Κυριότερες χώρες προορισμού ειδών υγιεινής από κεραμική ύλη (2006-2008)
Π4.8 Κυριότερες χώρες προορισμού λοιπών μεταλλικών ειδών υγιεινής (2006-2008)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές κεραμικών ειδών υγιεινής στην Ιταλία (2004-2007)
Πίνακας 5.2 Φαινομενική κατανάλωση κεραμικών ειδών υγιεινής στην Ιταλία (2004-2007)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές πλαστικών ειδών υγιεινής στην Ιταλία (2004-2007)
Πίνακας 5.4 Φαινομενική κατανάλωση πλαστικών ειδών υγιεινής στην Ιταλία (2004-2007)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές μεταλλικών ειδών υγιεινής στην Ιταλία (2004-2007)
Πίνακας 5.6 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών ειδών υγιεινής στην Ιταλία (2004-2007)
Πίνακας 5.7 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές κεραμικών ειδών υγιεινής στη Γαλλία (2004-2007)
Πίνακας 5.8 Φαινομενική κατανάλωση κεραμικών ειδών υγιεινής στη Γαλλία (2004-2007)
Πίνακας 5.9 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές πλαστικών ειδών υγιεινής στη Γαλλία (2004-2007)
Πίνακας 5.10 Φαινομενική κατανάλωση πλαστικών ειδών υγιεινής στη Γαλλία (2004-2007)
Πίνακας 5.11 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές μεταλλικών ειδών υγιεινής στη Γαλλία (2004-2007)
Πίνακας 5.12 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών ειδών υγιεινής στη Γαλλία (2004-2007)
Πίνακας 5.13 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές κεραμικών ειδών υγιεινής στην Ισπανία (2004-2007)
Πίνακας 5.14 Φαινομενική κατανάλωση κεραμικών ειδών υγιεινής στην Ισπανία (2004-2007)
Πίνακας 5.15 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές πλαστικών ειδών υγιεινής στην Ισπανία (2004-2007)
Πίνακας 5.16 Φαινομενική κατανάλωση πλαστικών ειδών υγιεινής στην Ισπανία (2004-2007)
Πίνακας 5.17 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές μεταλλικών ειδών υγιεινής στην Ισπανία (2004-2007)
Πίνακας 5.18 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών ειδών υγιεινής στην Ισπανία (2004-2007)