ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Εγχώρια Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή Προϊόντων
1.3 Τεχνικά Στοιχεία
1.4 Παραγωγική διαδικασία
2. Η Ζήτηση Ειδών Υγιεινής
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ειδών Υγιεινής
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Ειδών Υγιεινής
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Ειδών Υγιεινής
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Ειδών Υγιεινής από Υαλώδη Πορσελάνη
4.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Ειδών Υγιεινής από Ακρυλικό και Μέταλλο (Μπανιέρες, Ντουζιέρες)
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.3 Η Εγχώρια Αγορά Ειδών Υγιεινής
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ειδών Υγιεινής από Υαλώδη Πορσελάνη
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Μπανιερών και Ντουζιέρων από Ακρυλικό και Μέταλλο
4.3.3 Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Ειδών Υγιεινής σε Χώρες της Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Νέες κατοικίες (2000-2005)
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2004)
Πίνακας 2.3 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές (1997-2004)
Πίνακας 2.4 Εθνικοί δείκτες και μεγέθη που σχετίζονται με το βιοτικό επίπεδο των καταναλωτών (2000-2004)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2004)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. τ.μ. (2001-2004)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. κ.μ. (2001-2004)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Νοέμβριος 2004 & 2005)
Π2.6 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1990-2004)
Π2.7 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998-Σεπτέμβριος 2005)
Π2.8 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών (2000-2005)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από ακρυλικό
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από άλλα υλικά
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από πορσελάνη (2000-2005)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από ακρυλικό (2000-2005)
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από άλλα υλικά (2000-2005)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2000-2005)
Πίνακας 3.10 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ειδών υγιεινής ανά μέσο ενημέρωσης (2001-2005)
Π3.2 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης ειδών υγιεινής ανά μέσο ενημέρωσης (2001-2005)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ειδών υγιεινής ανά εταιρεία / εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2000-2004)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2000-2004)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2000-2004)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2000-2004)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη (2003-2004)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη (2003-2004)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από ακρυλικό (2003-2004)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2000-2004)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2000-2004)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2000-2004)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2000-2004)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2003-2004)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής (2003-2004)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή ειδών υγιεινής από πορσελάνη (1995-2005)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις εγχωρίως παραγομένων ειδών υγιεινής από πορσελάνη (1995-2005)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια παραγωγή μπανιερών και ντουζιέρων από ακρυλικό (1995-2005)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής (1995-2005)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια αγορά μεγάλων ειδών υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη (1995-2005)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά μπανιερών και ντουζιέρων από ακρυλικό (1995-2005)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια αγορά μεταλλικών μπανιερών και ντουζιέρων (1995-2005)
Π4.1 Εισαγωγές ειδών υγιεινής (2000-2004)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες (2002-2004)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης ειδών υγιεινής από κεραμική ύλη (2002-2004)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης μεταλλικών ειδών υγιεινής (2002-2004)
Π4.5 Εξαγωγές ειδών υγιεινής (2000-2004)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες (2002-2004)
Π4.7 Κυριότερες χώρες προορισμού ειδών υγιεινής από κεραμική ύλη (2002-2004)
Π4.8 Κυριότερες χώρες προορισμού μεταλλικών ειδών υγιεινής (2002-2004)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή πλαστικών ειδών υγιεινής στη Μ. Βρετανία (2001-2004)
Πίνακας 5.2 Αξία εγχώριας αγοράς πλαστικών ειδών υγιεινής στη Μ. Βρετανία (2001-2004)
Πίνακας 5.3 Εγχώρια αγορά πλαστικών ειδών υγιεινής σε αξία ανά κατηγορία προϊόντων στη Μ. Βρετανία (2001-2004)
Πίνακας 5.4 Εγχώρια αγορά κεραμικών ειδών υγιεινής σε αξία στη Μ. Βρετανία (2001-2004)
Πίνακας 5.5 Αξία εγχώριας αγοράς ειδών υγιεινής με βάση το είδος της κεραμικής ύλης στη Μ. Βρετανία (2001-2004)
Πίνακας 5.6 Αξία εγχώριας αγοράς μεταλλικών ειδών υγιεινής στη Μ. Βρετανία (2001-2004)
Πίνακας 5.7 Παραγωγή μεταλλικών ειδών υγιεινής βάσει ποσότητας στην Ισπανία (2001-2004)
Πίνακας 5.8 Παραγωγή πλαστικών ειδών υγιεινής βάσει ποσότητας στην Ισπανία (1995-2004)
Πίνακας 5.9 Παραγωγή κεραμικών ειδών υγιεινής βάσει ποσότητας στην Ισπανία (1995-2004)
Πίνακας 5.10 Εισαγωγές και εξαγωγές ειδών υγιεινής της Ισπανίας (1999-2003)
Πίνακας 5.11 Εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη στην Ιταλία (2000-2004)
Πίνακας 5.12 Εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη βάσει αξίας στην Ιταλία (2000-2004)
Π5.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης πλαστικών και μεταλλικών μπανιερών και ντουζιέρων στη Γερμανία (2000-2003)
Π5.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης κεραμικών ειδών υγιεινής στη Γερμανία (2000-2003)