ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Οι αλυσίδες καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αγοραστικών
ομίλων, αποτελούν το κύριο κανάλι λιανικής διάθεσης ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών. Στη συγκεκριμένη αγορά
δραστηριοποιούνται, παράλληλα, και μεγάλα καταστήματα λιανικής
(σούπερ μάρκετ, cash & carry), καθώς και ανεξάρτητες επιχειρήσεις
οι οποίες δεν ανήκουν σε κάποιο συνεταιρισμό ούτε αποτελούν αλυσίδα.
Ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί στον κλάδο εστιάζεται, μεταξύ
άλλων, στο επίπεδο της τιμολογιακής πολιτικής και της πολιτικής
πιστωτικών διευκολύνσεων που παρέχουν τα καταστήματα λιανικής.
Επιπλέον, οι αλυσίδες καταστημάτων επέκτειναν τα τελευταία χρόνια
τα δίκτυά τους και σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, με αποτέλεσμα
να απευθύνονται πλέον σε μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού.
Το συνολικό μέγεθος της εξεταζόμενης λιανικής αγοράς ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών παρουσίασε αύξηση κατά 12,3%
το 2006 σε σχέση με το 2005. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής το
χρονικό διάστημα 1997-2006 διαμορφώθηκε σε 5,9%.
Οσον αφορά την κατανομή των πωλήσεων μεταξύ των ευρύτερων κατηγοριών
συσκευών, σημειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών λιανικής τεσσάρων (4)
αντιπροσωπευτικών αλυσίδων του κλάδου για το έτος 2006, ποσοστό
46,8% καλύφθηκε από μηχανήματα ήχου και εικόνας, ενώ ποσοστό 36,5%
καλύφθηκε από 2006, ποσοστό 46,8% καλύφθηκε από μηχανήματα ήχου και
εικόνας, ενώ ποσοστό 36,5% καλύφθηκε από «λευκές» ηλεκτρικές οικιακές
συσκευές. Ακολούθησαν οι μικροσυσκευές με 10,6% και τα κλιματιστικά
με 6,1%. Η κατανομή των πωλήσεων σε μικρότερες αλυσίδες και
καταστήματα συνεταιρισμών είναι διαφορετική, με τις «λευκές» συσκευές
να καταλαμβάνουν ελαφρώς μεγαλύτερο μερίδιο.
Το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών
παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση, ενώ χαρακτηρίζεται από τάσεις
περαιτέρω συρρίκνωσης του αριθμού των επιχειρήσεων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Εμπορίας Ηλεκτρικών Συσκευών
1.3.1 Αλυσίδες καταστημάτων οικιακών συσκευών
1.3.2 Αγοραστικοί όμιλοι / συνεταιρισμοί καταστηματαρχών
1.3.3 Μεγάλα καταστήματα λιανικής
1.3.4 Μεμονωμένα καταστήματα
1.4 Απογραφικά Στοιχεία Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Στοιχεία Ανταγωνισμού
3.2.1 Πολιτική πιστωτικών διευκολύνσεων
3.2.2 Τιμολογιακή πολιτική
3.2.3 Δίκτυα καταστημάτων
3.2.4 Συνολική εικόνα των καταστημάτων
3.2.5 Υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση
3.2.6 Διαφήμιση
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Καταστημάτων Ηλεκτρικών Ειδών
3.4 Παρουσίαση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.7 Παρουσίαση Αγοραστικών Ομίλων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
3.8 Πωλήσεις αγοραστικών ομίλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών
3.9 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατάστημα
3.10 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.10.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Οικιακές - Επαγγελματικές Συσκευές)
3.11 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.11.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
3.11.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Λιανική Αγορά Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
4.2 Ανάλυση Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Συσκευών
4.3 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων και Συνεταιρισμών Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
5. Στοιχεία Αγορών του Εξωτερικού
5.1 Η Λιανική Αγορά Ηλεκτρικών Συσκευών σε Χώρες του Εξωτερικού
5.2 Στοιχεία Λιανικού Εμπορίου σε Χώρες της Ε.Ε.
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
 Benchmarking Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή (1999-2010)
Π1.1 Διαρθρωτικά στοιχεία των επιχειρήσεων/καταστημάτων λιανικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2005)
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (1990-2009)
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών και βελτιώσεων (2000-2010)
Πίνακας 2.3 Νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες (2000-2010)
Πίνακας 2.4 Δείκτες Διαβίωσης Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Πίνακας 2.5 Η εγχώρια αγορά λευκών οικιακών συσκευών (2000-2009)
Πίνακας 2.6 Η εγχώρια αγορά μηχανημάτων εικόνας-ήχου (1997-2008)
Π2.1 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2009)
Π2.2 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2009)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής (2008)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2008)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2008)
Πίνακας 3.1 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αλυσίδων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αγοραστικών ομίλων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Σύγκριση χωροταξικής κατανομής καταστημάτων αλυσίδων και αγοραστικών ομίλων
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις κυριότερων εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2005-2010)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Κατάταξη εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2009-2010)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.10 Παρουσίαση αγοραστικών ομίλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών ειδών
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις κυριότερων αγοραστικών ομίλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2005-2010)
Πίνακας 3.12 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατάστημα αλυσίδων και συνεταιρισμών (2010)
Πίνακας 3.13 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.14 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές)
Πίνακας 3.15 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.17 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές) (2010-2009)
Πίνακας 3.16 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών (2010-2009)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών ανά μέσο (2004-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων (2006-2010)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων (2006-2010)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων (2009-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων (2009-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων (2009-2010)
Π3.12 Δίκτυο πωλήσεων «Εικόνα-Ήχος»
Π3.13 Δίκτυο πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων «Σαραφίδης»
Π3.14 Δίκτυο πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων «Κολομβούνη»
Π3.15 Δίκτυο πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων «Ηλεκτρονική Αθηνών»
Π3.16 Δίκτυο πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων «Κωτσόβολος»
Π3.17 Δίκτυο πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων «Media Markt» - Δίκτυο πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων «Saturn»
Π3.18 Δίκτυο πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων «Ράδιο Κορασίδης»
Π3.19 Δίκτυο πωλήσεων του συνεταιρισμού καταστημάτων «Electronet»
Π3.20 Δίκτυο πωλήσεων του συνεταιρισμού καταστημάτων «Alma Electric»
Π3.21 Δίκτυο πωλήσεων του συνεταιρισμού καταστημάτων «ΗΛΜΑΚ (Electro Center)»
Π3.22 Δίκτυο πωλήσεων του συνεταιρισμού καταστημάτων «Σεηός»
Π3.23 Δίκτυο πωλήσεων του συνεταιρισμού καταστημάτων «BEST ELECTRIC»
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών σε αξία (2000-2010)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς κυριότερων εταιρειών και αγοραστικών ομίλων (2010)
Πίνακας 5.1 Κλάδος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών στο Ηνωμένο Βασίλειο (2010)
Πίνακας 5.2 Μηνιαία μεταβολή του όγκου του συνολικού λιανικού εμπορίου και του λιανικού εμπορίου ειδών οικιακής χρήσης, στις χώρες της ζώνης του ευρώ (2010)
Πίνακας 5.3 Μηνιαία μεταβολή* του όγκου του λιανικού εμπορίου ειδών οικιακής χρήσης στις χώρες της ζώνης του ευρώ και στις χώρες της Ε.Ε. (2010/2009)
Πίνακας 5.4 Ευρωπαϊκές εταιρείες λιανικής διάθεσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών με παρουσία και στην ελληνική αγορά