ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Εμπορίας Ηλεκτρικών Συσκευών
1.2.1 Αλυσίδες καταστημάτων οικιακών συσκευών
1.2.2 Αγοραστικοί όμιλοι / συνεταιρισμοί καταστηματαρχών
1.2.3 Μεγάλα καταστήματα λιανικής
1.2.4 Μεμονωμένα καταστήματα
1.3 Απογραφικά Στοιχεία Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
1.4 Δείκτης Τιμών Λιανικού Εμπορίου Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Στοιχεία Ανταγωνισμού
3.2.1 Πολιτική πιστωτικών διευκολύνσεων
3.2.2 Τιμολογιακή πολιτική
3.2.3 Δίκτυα καταστημάτων
3.2.4 Συνολική εικόνα των καταστημάτων
3.2.5 Υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση
3.2.6 Διαφήμιση
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Καταστημάτων Ηλεκτρικών Ειδών
3.4 Παρουσίαση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού
3.7 Παρουσίαση Αγοραστικών Ομίλων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
3.8 Πωλήσεις Αγοραστικών Ομίλων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
3.9 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατάστημα
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Λιανική Αγορά Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
4.2 Ανάλυση Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Συσκευών
4.3 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων και Συνεταιρισμών Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
5. Στοιχεία Αγορών του Εξωτερικού
5.1 Η Λιανική Αγορά Ηλεκτρικών Συσκευών σε Χώρες του Εξωτερικού
5.2 Στοιχεία Λιανικού Εμπορίου σε Χώρες της Ε.Ε.
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Απασχολούμενοι και ποσοστό εργαζόμενων γυναικών (2001)
Πίνακας 2.2 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2004/05, 2001)
Πίνακας 2.3 Αριθμός και μέγεθος νοικοκυριών στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (2001)
Πίνακας 2.4 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (2000-2007)
Π2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (ώρες ανά εβδομάδα) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (1996-2007)
Π2.2 Ποσοστό συνολικής απασχόλησης ανά φύλο σε χώρες του εξωτερικού (1996-2007)
Π2.3 Διάρθρωση του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία και φύλο (2005-2008)
Π2.4 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2010-2050)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (1998/99)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2004/05)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (1998/99)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις γρήγορης εστίασης στις περιοχές Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά (2006-2009)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2008)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων εκμετάλλευσης εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εστιατορίων ανά διαφημιστικό μέσο (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εστιατορίων ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με βάση την Pizza (2006-2007)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου Snack - Sandwich (2006-2007)
Π3.14 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το burger (Μάρτιος 2009)
Π3.15 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση την pizza (Μάρτιος 2008)
Π3.16 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων με βάση το snack-sandwich (Μάρτιος 2008)
Π3.17 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων με βάση το σουβλάκι και την ethnic κουζίνα (Μάρτιος 2009)
Π3.18 Χωροταξική κατανομή λοιπών αλυσίδων εστιατορίων (Μάρτιος 2009)
Π3.19 Αριθμός καταστημάτων ορισμένων αλυσίδων σε «κλειστές αγορές»
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (1992-2008)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία εστίασης (2002-2008)
Πίνακας 4.3 Μερίδια συνολικής αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης στο σύνολο της αγοράς (2008)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου pizza (2008)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου Snack-Sandwich (2008)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με βάση το σουβλάκι (2008)
Πίνακας 4.7 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατάστημα αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2008)