ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Εμπορίας Ηλεκτρικών Συσκευών
1.2.1 Αλυσίδες καταστημάτων οικιακών συσκευών
1.2.2 Αγοραστικοί όμιλοι / συνεταιρισμοί καταστηματαρχών
1.2.3 Μεγάλα καταστήματα λιανικής
1.2.4 Μεμονωμένα καταστήματα
1.3 Απογραφικά Στοιχεία Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
1.4 Δείκτης Λιανικού Εμπορίου Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Στοιχεία Ανταγωνισμού
3.2.1 Πολιτική πιστωτικών διευκολύνσεων
3.2.2 Τιμολογιακή πολιτική
3.2.3 Δίκτυα καταστημάτων
3.2.4 Συνολική εικόνα των καταστημάτων
3.2.5 Υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση
3.2.6 Διαφήμιση
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Καταστημάτων Ηλεκτρικών Ειδών
3.4 Παρουσίαση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.7 Παρουσίαση Αγοραστικών Ομίλων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
3.8 Πωλήσεις Αγοραστικών Ομίλων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
3.9 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατάστημα
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Λιανική Αγορά Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
4.2 Ανάλυση Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Συσκευών
4.3 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων και Συνεταιρισμών Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
5. Στοιχεία Αγορών του Εξωτερικού
5.1 Η Λιανική Αγορά Ηλεκτρικών Συσκευών σε Χώρες του Εξωτερικού
5.2 Στοιχεία Λιανικού Εμπορίου σε Χώρες της Ε.Ε.
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή (1999-2006)
Π1.1 Διαρθρωτικά στοιχεία των επιχειρήσεων/καταστημάτων λιανικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2001-2003)
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (1990-2005)
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών και βελτιώσεων (2001-2006)
Πίνακας 2.3 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2005)
Πίνακας 2.4 Είδη που διαθέτει το νοικοκυριό ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους
Πίνακας 2.5 Η εγχώρια αγορά λεύκων οικιακών συσκευών (1996-2005)
Πίνακας 2.6 Η εγχώρια αγορά μηχανημάτων εικόνας-ήχου (1997-2006)
Πίνακας 2.7 Η εγχώρια αγορά ηλεκτρικών μικροσυσκευών (1993-2000)
Πίνακας 2.8 Εγχώρια αγορά διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων (1994-2005)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1999-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2006)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2006)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2006)
Π2.5 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2006)
Π2.6 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2006)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.9 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.10 Είδη που διαθέτει το νοικοκυριό ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους
Π2.11 Είδη που διαθέτει το νοικοκυριό από αγορά με δάνειο ή δόσεις
Π2.12 Είδη που διαθέτει το νοικοκυριό από αγορά με πιστωτική κάρτα
Πίνακας 3.1 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αλυσίδων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αγοραστικών ομίλων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Σύγκριση χωροταξικής κατανομής καταστημάτων αλυσίδων και αγοραστικών ομίλων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση αγοραστικών ομίλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών ειδών
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις αγοραστικών ομίλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Πίνακας 3.9 Μέσος όρος πωλήσεων (σε €) ανά κατάστημα αλυσίδων και συνεταιρισμών (2006)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων λιανικής διάθεσης ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων λιανικής διάθεσης ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων λιανικής διάθεσης ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2002-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2005-2006)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2005-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2005-2006)
Π3.10 Δίκτυο πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων «Βασιλάκης»
Π3.11 Δίκτυο πωλήσεων «Εικόνα-Ήχος»
Π3.12 Δίκτυο πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων «Σαραφίδης»
Π3.13 Δίκτυο πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων «Κωστίκα Μάρκετ» Electronet
Π3.14 Δίκτυο πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων «Ράδιο Μακράκη»
Π3.15 Δίκτυο πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων «Ηλεκτρονική Αθηνών»
Π3.16 Δίκτυο πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων «Κωτσόβολος»
Π3.17 Δίκτυο πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων «Media Markt»
Π3.18 Δίκτυο πωλήσεων του συνεταιρισμού καταστημάτων «Electronet»
Π3.19 Δίκτυο πωλήσεων του συνεταιρισμού καταστημάτων «Expert»
Π3.20 Δίκτυο πωλήσεων του συνεταιρισμού καταστημάτων «Magnet Electric»
Π3.21 Δίκτυο πωλήσεων του συνεταιρισμού καταστημάτων «Ηλμάκ (Electro Center)»
Π3.22 Δίκτυο πωλήσεων του συνεταιρισμού καταστημάτων «Σεηός»
Π3.23 Δίκτυο πωλήσεων του συνεταιρισμού καταστημάτων «BEST ELECTRIC»
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας λιανικής αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών σε αξία (1997-2006)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών και αγοραστικών ομίλων (2006)
Πίνακας 5.1 Μηνιαία ποσοστιαία μεταβολή του όγκου του συνολικού λιανικού εμπορίου και του λιανικού εμπορίου ειδών οικιακής χρήσης στις χώρες της ζώνης του ευρώ (Ιαν.-Δεκ. 2006)
Πίνακας 5.2 Μηνιαία ποσοστιαία μεταβολή του όγκου του λιανικού εμπορίου ειδών οικιακής χρήσης στις χώρες της ζώνης του ευρώ και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκρινόμενη με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Ιαν.-Δεκ. 2006/05)
Πίνακας 5.3 Ευρωπαϊκές εταιρείες λιανικής διάθεσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών με παρουσία και στην ελληνική αγορά