ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χαρακτηριστικό του κλάδου της λιανικής πώλησης των παιχνιδιών και
ειδών βρεφανάπτυξης είναι η αυξανόμενη συγκέντρωση της αγοράς σε λίγες
και μεγάλες αλυσίδες, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του αριθμού των
παραδοσιακών μεμονωμένων σημείων πώλησης.
Οι συνολικές πωλήσεις των αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (με
τουλάχιστον 3 καταστήματα λιανικής πώλησης η κάθε μία) ακολούθησαν
ανοδική πορεία την περίοδο 2002-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης
περίπου 18%, η οποία αποδίδεται και στη ραγδαία γεωγραφική εξάπλωση
του δικτύου καταστημάτων τους. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων
το 2009 μειώθηκε σημαντικά έναντι του προηγούμενου έτους (2009/08:
11,7%, 2008/07: 18,4%).
Οι αλυσίδες καταστημάτων παιχνιδιών έχουν επεκτείνει τις
δραστηριότητές τους πέραν της εμπορίας παιχνιδιών και στο εμπόριο
ειδών βρεφανάπτυξης, εποχιακών ειδών, ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και
δώρου, με αποτέλεσμα σημαντικό ποσοστό της αύξησης που παρατηρείται
στο σύνολο των πωλήσεων να οφείλεται και στα ανωτέρω είδη.
Οι πωλήσεις των παιχνιδιών (παραδοσιακών και ηλεκτρονικών) μέσω των
αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών παρουσίασαν άνοδο την περίοδο
2002-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,8%, καλύπτοντας το 43% περίπου των
συνολικών πωλήσεων των αλυσίδων το 2009.
Οι πωλήσεις ειδών βρεφανάπτυξης μέσω αλυσίδων ακολούθησαν ανοδική
πορεία την περίοδο 2002-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 17,4%. Τα
τελευταία χρόνια αρκετές αλυσίδες καταστημάτων παιχνιδιών επέκτειναν
τις δραστηριότητές τους στις εισαγωγές και στο εμπόριο βρεφικών ειδών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή –Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο Παιχνιδιών
2. Η Ζήτηση του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Καταστημάτων Παιχνιδιών – Καταστημάτων Παιδικής Ένδυσης
3.3 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Πώλησης Ηλεκτρικών - Ηλεκτρονικών Ειδών
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Ηλεκτρικών - Ηλεκτρονικών Ειδών - Αγοραστικών Ομίλων
3.8 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
3.9 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
3.10 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.11 Άλλα Κανάλια Πώλησης Παιχνιδιών και Ειδών Βρεφανάπτυξης
Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Σούπερ Μάρκετ και Πολυκαταστημάτων
3.12 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.12.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.13 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.13.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.13.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου: Καταστήματα Παιχνιδιών και Καταστήματα Ειδών Βρεφανάπτυξης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών και Ειδών Βρεφανάπτυξης
4.1 Πωλήσεις Παιχνιδιών Μέσω Αλυσίδων
4.2 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
4.3 Πωλήσεις Ειδών Βρεφανάπτυξης Μέσω Αλυσίδων
4.4 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Παιχνιδιών
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Παιχνιδιών – Αλυσίδων Ειδών Βρεφαναπτυξης Στην Ελλάδα
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
Benchmarking Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών (σε ηλεκτρονική μορφή)
Benchmarking Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφαναπτυξης (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Αριθμός γεννήσεων στην Ελλάδα (2000-2009)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2009)
Πίνακας 2.3 Δείκτης τιμών καταναλωτή παιχνιδιών (1994-2009)
Πίνακας 2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής
Π2.1 Απογραφή πληθυσμού (2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού κατά ηλικιακή ομάδα (2010-2050)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών (2005-2010)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2009)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών βάσει μικτών κερδών (2009)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2009)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών βάσει κερδών EBITDA (2009)
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών ειδών - Αγοραστικοί Όμιλοι
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών ειδών (2005-2010)
Πίνακας 3.10 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης (2005-2010)
Πίνακας 3.12 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.13 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης βάσει μικτών κερδών (2009)
Πίνακας 3.14 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2009)
Πίνακας 3.15 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης βάσει κερδών EBITDA (2009)
Πίνακας 3.16 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Super-market και Πολυκαταστημάτων
Πίνακας 3.17 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.18 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.19 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Καταστήματα Παιχνιδιών και Καταστήματα Ειδών Βρεφανάπτυξης (2010-2009)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης των καταστημάτων παιχνιδιών ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων παιχνιδιών ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης των καταστημάτων βρεφικής - παιδικής ένδυσης ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων παιδικής ένδυσης ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη παιχνιδιών ανά εμπορικό σήμα (2008-2009) 70
Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη βρεφικών - παιδικών ειδών ένδυσης ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.7 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2005-2009)
Π3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2005-2009)
Π3.11 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2005-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2008-2009)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2008-2009)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2008-2009)
Π3.15 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2005-2009)
Π3.16 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2005-2009)
Π3.17 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2005-2009)
Π3.18 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2005-2009)
Π3.19 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2005-2009)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2008-2009)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2008-2009)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Συνολικές πωλήσεις αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2002-2010*)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις παιχνιδιών μέσω των αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2002-2010*)
Πίνακας 4.3 Πωλήσεις ηλεκτρονικών παιχνιδιών (2002-2010*)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αλυσίδων στις πωλήσεις παιχνιδιών μέσω των αλυσίδων καταστημάτων (2009)
Πίνακας 4.5 Πωλήσεις ειδών βρεφανάπτυξης μέσω αλυσίδων (2002-2010*)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αλυσίδων στις πωλήσεις ειδών βρεφανάπτυξης μέσω των αλυσίδων καταστημάτων (2009)
Πίνακας 5.1 Εξαγωγές παιχνιδιών από την ΕΕ προς χώρες μη μέλη (2006-2009)
Πίνακας 5.2 Ποσοστά (%) εξαγωγών παιχνιδιών από την ΕΕ κατά χώρα προορισμού εκτός ΕΕ (2009)
Πίνακας 5.3 Ποσοστιαία συμμετοχή των κρατών -μελών στις συνολικές εξαγωγές παιχνιδιών της ΕΕ προς χώρες εκτός ΕΕ (2009)
Πίνακας 5.4 Εισαγωγές παιχνιδιών στην Ε.Ε. από χώρες μη μέλη (2006-2009)
Πίνακας 5.5 Ποσοστά (%) εισαγωγών παιχνιδιών στην ΕΕ ανά χώρα προέλευσης εκτός ΕΕ (2009)
Πίνακας 5.6 Ποσοστιαία συμμετοχή των κρατών -μελών στις συνολικές εισαγωγές παιχνιδιών της ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ (2009)
Πίνακας 5.7 Διάρθρωση των πωλήσεων παραδοσιακών παιχνιδιών ανά χώρα (2008-2009)
Πίνακας 5.8 Διάρθρωση των πωλήσεων παιχνιδιών στην EE ανά κατηγορία (2008-2009)
Πίνακας 5.9 Κυριότερα κανάλια διανομής παραδοσιακών παιχνιδιών στην ΕΕ (2008-2009)