ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2010»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
Προοπτικές
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο Παιχνιδιών
2. Η Ζήτηση του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Καταστημάτων Παιχνιδιών – Καταστημάτων Παιδικής Ένδυσης
3.3 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Πώλησης Ηλεκτρικών - Ηλεκτρονικών Ειδών
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Ηλεκτρικών - Ηλεκτρονικών Ειδών - Αγοραστικών Ομίλων
3.8 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
3.9 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
3.10 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.11 Άλλα Κανάλια Πώλησης Παιχνιδιών και Ειδών Βρεφανάπτυξης
Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Σούπερ Μάρκετ και Πολυκαταστημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών και Ειδών Βρεφανάπτυξης
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Παραδοσιακών και Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών
4.2 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
4.3 Πωλήσεις Ειδών Βρεφανάπτυξης Μέσω Αλυσίδων
4.4 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Παιχνιδιών
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Παιχνιδιών – Αλυσίδων Ειδών Βρεφαναπτυξης Στην Ελλάδα
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός γεννήσεων στην Ελλάδα (2000-2008)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή παιχνιδιών (1994-2008)
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού κατά ηλικιακές ομάδες (1999-2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού κατά ηλικιακή ομάδα (2007-2050)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2004-2009)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών ειδών - Αγοραστικοί Όμιλοι
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών ειδών (2004-2008)
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις αγοραστικών ομίλων - συνεταιρισμών (2004-2008)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2004-2009)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης σούπερ μάρκετ
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης σούπερ μάρκετ (2004-2008)
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης πολυκαταστημάτων (2004-2008)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης των καταστημάτων παιχνιδιών ανά διαφημιστικό μέσο (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων παιχνιδιών ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης των καταστημάτων παιδικής ένδυσης ανά διαφημιστικό μέσο (2004-2008)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων παιδικής ένδυσης ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2004-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2007-2008)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2004-2008)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2004-2008)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2004-2008)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2004-2008)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2004-2008)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2007-2008)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Συνολικές πωλήσεις αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2002-2009)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις παιχνιδιών μέσω των αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2002-2009)
Πίνακας 4.3 Πωλήσεις ηλεκτρονικών παιχνιδιών (2002-2009)
Πίνακας 4.4 Πωλήσεις ειδών βρεφανάπτυξης μέσω αλυσίδων (2002-2009)
Πίνακας 5.1 Εξαγωγές παιχνιδιών από την ΕΕ προς χώρες μη μέλη
Πίνακας 5.2 Ποσοστά (%) εξαγωγών παιχνιδιών από την ΕΕ κατά χώρα προορισμού (2006-2007)
Πίνακας 5.3 Ποσοστιαία συμμετοχή των κρατών -μελών στις συνολικές εξαγωγές παιχνιδιών της ΕΕ (2007-2008)
Πίνακας 5.4 Εισαγωγές παιχνιδιών από χώρες μη μέλη (2006-2008)
Πίνακας 5.5 Ποσοστά (%) εισαγωγών παιχνιδιών στην ΕΕ ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Πίνακας 5.6 Ποσοστιαία συμμετοχή των κρατών -μελών στις συνολικές εισαγωγές παιχνιδιών της ΕΕ (2007-2008)
Πίνακας 5.7 Διάρθρωση των πωλήσεων παραδοσιακών παιχνιδιών ανά χώρα (2007-2008)
Πίνακας 5.8 Διάρθρωση (%) της αγοράς παιχνιδιών στην EE ανά κατηγορία (2007-2008)
Πίνακας 5.9 Κυριότερα κανάλια διανομής παραδοσιακών παιχνιδιών στην ΕΕ (2007-2008)