ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Καταστημάτων Παιχνιδιών – Καταστημάτων Παιδικής Ένδυσης
3.3 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.6 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Πώλησης Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Πώλησης Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών
3.8 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
3.9 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
3.10 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.11 Άλλα Κανάλια Πώλησης Παιχνιδιών και Ειδών Βρεφανάπτυξης
Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Σούπερ Μάρκετ και Πολυκαταστημάτων
3.12 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Σούπερ Μάρκετ και Πολυκαταστημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών και Ειδών Βρεφανάπτυξης
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Παραδοσιακών και Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών
4.2 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
4.3 Μέσος Όρος Πωλήσεων Αλυσίδων Παιχνιδιών ανά Κατάστημα
4.4 Πωλήσεις Ειδών Βρεφανάπτυξης Μέσω Αλυσίδων
4.5 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων στις Συνολικές Πωλήσεις Ειδών Βρεφανάπτυξης μέσω Αλυσίδων
5. Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (franchising)
5.1 Ορισμός του Franchising
5.2 Εφαρμοζόμενες Μορφές Συμφωνιών Franchising
5.3 Πλεονεκτήματα για τους Franchisors και τους Franchisees
6. Ευρωπαϊκή Αγορά Παιχνιδιών
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα και Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές για τον Κλάδο
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Παιχνιδιών – Αλυσίδων Ειδών Βρεφαναπτυξης
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός γεννήσεων στην Ελλάδα (1990-2006)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή παιχνιδιών (1994-2007)
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία και φύλο (2003-2006)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά φύλο και ηλικία (2005-2030)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών παιχνιδιών-hobbies κατά μέγεθος των νοικοκυριών (1998/1999)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών παιχνιδιών-hobbies κατά μέγεθος των νοικοκυριών (2004/2005)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών παιχνιδιών-hobbies κατά περιοχές (1998/1999)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών παιχνιδιών-hobbies κατά περιοχές (2004/2005)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών
Πίνακας 3. 2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών(2002-2007)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πώλησης ηλεκτρονικών παιχνιδιών
Πίνακας 3. 5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων πώλησης ηλεκτρονικών παιχνιδιών (2002
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2002-2007)
Πίνακας 3.8 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.9 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης σούπερ μάρκετ και πολυκαταστημάτων
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης σούπερ μάρκετ (2002-2006)
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης πολυκαταστημάτων (2002-2006)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης των καταστημάτων παιχνιδιών ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων παιχνιδιών ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης των καταστημάτων παιδικής ένδυσης ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων παιδικής ένδυσης ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2002-2006)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2002-2006)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2002-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2005-2006)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2005-2006)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2005-2006)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης (2002-2006)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης (2002-2006)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης (2002-2006)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης (2002-2006)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης (2002-2006)
Π3.19 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης (2005-2006)
Π3.20 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Κερδοφόρων Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Συνολικό μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2002-2007)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις παιχνιδιών από τις αλυσίδες καταστημάτων παιχνιδιών (2002-2007)
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση των πωλήσεων παιχνιδιών μέσω αλυσίδων ανά κατηγορία (2002-2007)
Πίνακας 4.4 Πωλήσεις ηλεκτρονικών παιχνιδιών από αλυσίδες καταστημάτων πολυμέσων και ηλεκτρικών ειδών (2002-2007)
Πίνακας 4.5 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατάστημα αλυσίδων παιχνιδιών (2006-2007)
Πίνακας 4.6 Πωλήσεις ειδών βρεφανάπτυξης μέσω αλυσίδων (2002-2007)
Πίνακας 6.1 Εξαγωγές παιχνιδιών από την ΕΕ προς χώρες μη μέλη
Πίνακας 6.2 Ποσοστά (%) εξαγωγών παιχνιδιών από την ΕΕ ανά χώρα προορισμού
Πίνακας 6.3 Ποσοστιαία συμμετοχή των κρατών -μελών στις συνολικές εξαγωγές παιχνιδιών της ΕΕ (2005)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές παιχνιδιών από χώρες μη μέλη
Πίνακας 6.5 Ποσοστά (%) εισαγωγών παιχνιδιών στην ΕΕ ανά χώρα προέλευσης
Πίνακας 6.6 Ποσοστιαία συμμετοχή των κρατών -μελών στις συνολικές εισαγωγές παιχνιδιών της ΕΕ (2005)
Πίνακας 6.7 Κατανάλωση παραδοσιακών παιχνιδιών στην ΕΕ (2004-2005)
Πίνακας 6.8 Διάρθρωση (%) της αγοράς παιχνιδιών στην EE ανά κατηγορία (2004-2005)
Πίνακας 6.9 Κυριότερα κανάλια διανομής παραδοσιακών παιχνιδιών στην ΕΕ (2004-2005)