ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου των καταστημάτων λιανικής πώλησης
κοσμημάτων είναι η συνύπαρξη μεγάλου αριθμού καταστημάτων, διάσπαρτων
σε όλη τη χώρα, με άμεσο επακόλουθο την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ
των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των καταστημάτων λιανικής πώλησης
κυμαίνεται στα 4.500 σε όλη την Ελλάδα. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων
λειτουργεί με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης.
Ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την κατασκευή ή και
εισαγωγή κοσμημάτων διαθέτουν τα προϊόντα τους χονδρικώς (σε άλλα
κοσμηματοπωλεία), αλλά και λιανικώς μέσω δικών τους καταστημάτων.
Η εγχώρια λιανική αγορά κοσμημάτων (πωλήσεις σε αξία) εμφάνισε μείωση
κατά 11% το 2009 σε σχέση με το 2008. Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και
το 2010, εκτιμάται δε ότι το ποσοστό μείωσης κυμάνθηκε σε αρκετά
υψηλότερα επίπεδα από το 2009. Το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς αφορά
χρυσά κοσμήματα διακοσμημένα με πολύτιμους λίθους.
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Κοσμημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Κοσμημάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Κοσμημάτων
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Κοσμημάτων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Κοσμημάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Κοσμημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Κοσμημάτων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Κοσμημάτων
4.2 Μερίδια Αγοράς Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Κοσμημάτων
4.3 Χωροταξική Κατανομή των Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Κοσμημάτων
5. Η Διεθνής Αγορά Κοσμημάτων
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Κοσμημάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή για τα κοσμήματα και τα ρολόγια (2005-2009)
Πίνακας 2.2 Γάμοι που τελέσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2004-2008
Πίνακας 2.3 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2009)
Πίνακας 2.4 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2005-2009)
Π2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη βάσει εισοδήματος
Π2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη βάσει αγορών
Πίνακας 3.1 Αριθμός επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κοσμημάτων και ρολογιών που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα των Επιμελητηρίων (20 νομών)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου κοσμημάτων και ρολογιών σε ειδικευμένα καταστήματα ανά νομική μορφή (2005)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής πώλησης κοσμημάτων
Πίνακας 3.4. Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης κοσμημάτων (2004 – 2009)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων (2004-2009)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Καταστήματα Λιανικής Πώλησης Κοσμημάτων (2009-2008)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (2005)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη κοσμημάτων (2005-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη κοσμημάτων ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων κοσμημάτων ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων (2004-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων (2007-2008)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κοσμημάτων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς καταστημάτων λιανικής πώλησης κοσμημάτων (2008-2010)
Πίνακας 4.2 Κατανομή αριθμού καταστημάτων λιανικής πώλησης κοσμημάτων 60 εταιρειών (Μάιος 2010)
Πίνακας 5.1 Πωλήσεις κοσμημάτων στη Γαλλία (2003-2009)
Πίνακας 5.2 Πωλήσεις χρυσών κοσμημάτων στη Γαλλία (2007-2009)
Πίνακας 5.3 Πωλήσεις ασημένιων κοσμημάτων στη Γαλλία (2007-2009)
Πίνακας 5.4 Πωλήσεις κοσμημάτων στην Ιταλία (2004-2008)
Πίνακας 5.5 Πωλήσεις κοσμημάτων στη Μ. Βρετανία (2004-2008)
Πίνακας 5.6 Πωλήσεις κοσμηματοπωλείων στις Η.Π.Α. (2000-2009)