ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στον κλάδο των αλυσίδων καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης
δραστηριοποιούνται αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν μεγάλο
αριθμό καταστημάτων.
Χαρακτηριστικό της αγοράς είναι η συνύπαρξη αρκετών καταστημάτων
πολλές φορές σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, με άμεσο επακόλουθο την
ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.
Η εγχώρια λιανική αγορά των αλυσίδων καταστημάτων χρηστικών ειδών
οικιακής χρήσης (με τρία τουλάχιστον καταστήματα λιανικής η κάθε μία)
ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1997-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό
μεταβολής 12,9%, ενώ τη διετία 2008-2009 παρουσίασε μείωση με μέσο
ετήσιο ρυθμό 6,4%. Ειδικότερα, το 2009 η αξία της αγοράς μειώθηκε κατά
8,6% σε σχέση με το 2008.
Το δίκτυο καταστημάτων και η γεωγραφική διασπορά αυτού, αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των αλυσίδων, αρκετές από τις
οποίες χρησιμοποιούν και τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising).
Προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους καταναλωτές, οι εταιρείες
του κλάδου χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους προώθησης των πωλήσεων
(π.χ. διαφήμιση, προσφορές κά)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Άλλες Κατηγορίες Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται στη Λιανική Διάθεση Οικιακών Χρηστικών Ειδών
1.4 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα
- Ορισμός του Franchising
- Το Franchising ως Στρατηγική Ανάπτυξης
2. Η Ζήτηση για Οικιακά Χρηστικά Είδη
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων των Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Καταστημάτων Κρυστάλλων, Ειδών Οικιακού Εξοπλισμού και Δώρων
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Χονδρικής Πώλησης Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Εμπόριο Επιτραπέζια - Μαγειρικά – Διακοσμητικά”
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου “Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών”
3.9.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Επιτραπέζια - Μαγειρικά - Διακοσμητικά)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
4.2 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών – Βαθμός Συγκέντρωσης
4.3 Χωροταξική Κατανομή των Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking των Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking των Επιχειρήσεων Χονδρικής Πώλησης Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2004-2008
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών (2004-2008)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα εξεταζόμενα προϊόντα κατά περιοχή (2004-2005)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα εξεταζόμενα προϊόντα κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2004-2005)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα εξεταζόμενα προϊόντα κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2004-2005)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2003-2009)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2003-2009)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2003-2009)
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2004-2009)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2004-2009)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Εμπόριο Επιτραπέζια - Μαγειρικά – Διακοσμητικά” (2009)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου “Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών” (2009-2008)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο “Επιτραπέζια - Μαγειρικά – Διακοσμητικά” (2009-2008)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης (2005)
Π3.2 Συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων κρυστάλλων, ειδών οικιακού εξοπλισμού και δώρων (2005-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων κρυστάλλων (2008-2009)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ειδών οικιακού εξοπλισμού (2008-2009)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων δώρων (2008-2009)
Π3.6 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.7 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2004-2008)
Π3.11 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2004-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2007-2008)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2007-2008)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2007-2008)
Π3.15 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2004-2008)
Π3.16 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2004-2008)
Π3.17 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2004-2008)
Π3.18 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2004-2008)
Π3.19 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2004-2008)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2007-2008)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2007-2008)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος λιανικής αγοράς μέσω αλυσίδων καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (1997-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια Αγοράς (2009)
Π4.1 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων ορισμένων από τις κυριότερες αλυσίδες καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (Απρίλιος 2010)
Πίνακας 5.1 Πωλήσεις χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης στην Ε.Ε. (2004-2008)
Πίνακας 5.2 Πωλήσεις χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης στη Μ. Βρετανία (2004-2008)
Πίνακας 5.3 Πωλήσεις καταστημάτων οικιακών χρηστικών ειδών στις ΗΠΑ (2005-2009)
Πίνακας 5.4 Λιανική αγορά οικιακών χρηστικών ειδών στη Γαλλία (2004-2008)
Πίνακας 5.5 Λιανική αγορά οικιακών χρηστικών ειδών στη Γαλλία, ανά κατηγορία σημείων πώλησης (2004-2008)