ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Άλλες Κατηγορίες Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται στη Λιανική Διάθεση Οικιακών Χρηστικών Ειδών
Μεμονωμένα Καταστήματα
Σούπερ Μάρκετ
Πολυκαταστήματα Οικιακού Εξοπλισμού
2. Η Ζήτηση για Οικιακά Χρηστικά Είδη
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Οικιακών Χρηστικών Ειδών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Απογραφικά Στοιχεία Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Επίπλων, Φωτιστικών και Ειδών Νοικοκυριού
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Καταστημάτων Κρυστάλλων, Ειδών Οικιακού Εξοπλισμού και Δώρων
3.4 Άλλοι Τρόποι Προώθησης των Πωλήσεων από τις Αλυσίδες Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
Λίστα Γάμου
Επιταγή Δώρου (Check Δώρου)
Τιμολογιακή Πολιτική και Πολιτική Πιστωτικών Διευκολύνσεων
Ποικιλία και Ποιότητα των Διατιθέμενων Ειδών
Υπηρεσίες κατά την Πώληση
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.6 Χωροταξική Κατανομή των Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.7 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Χονδρικής Πώλησης Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
4.2 Βαθμός Συγκέντρωσης στο Κλάδο & Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
4.3 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατάστημα
5. Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα
5.1 Oρισμός του Franchising
5.2 Εφαρμοζόμενες Μορφές Συμφωνιών Franchising
5.3 Τυπολογική Διάκριση Συμφωνιών Franchising
5.4 Δομή της Σύμβασης Franchise
5.5 Πλεονεκτήματα για τους Franchisors και τους Franchisees
5.6 Αποτελέσματα Έρευνας για το Franchising
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking των Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking των Επιχειρήσεων Χονδρικής Πώλησης Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1990-2006
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2007)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2007)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2007)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008 & 2007)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα εξεταζόμενα προϊόντα κατά περιοχή (2004-2005)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα εξεταζόμενα προϊόντα κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2004-2005)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα εξεταζόμενα προϊόντα κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2004-2005)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα εξεταζόμενα προϊόντα κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2002-2007)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Χωροταξική κατανομή των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού (2003)
Π3.2 Συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων κρυστάλλων, ειδών οικιακού εξοπλισμού και δώρων (2003-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων κρυστάλλων (2006-2007)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ειδών οικιακού εξοπλισμού (2006-2007)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων δώρων (2006-2007)
Π3.6 Κατάλογος καταστημάτων της Agelco ΑΕ «Studio Kosta Boda Illum»
Π3.7 Κατάλογος καταστημάτων της Berson Αφοί Κ. Σαραφίδη AE&ΒΕ «Cook Shop»
Π3.8 Κατάλογος καταστημάτων της Christ Hellas Λεώνη Νησιώτη-Βόττα ΑΕΕ «Christofle»
Π3.9 Κατάλογος καταστημάτων της Ikia ΑΕ «Ikia»
Π3.10 Κατάλογος καταστημάτων της Nikko ΑΕ «Nikko Market»
Π3.11 Κατάλογος καταστημάτων της Octopus - Ι. & Χ. Τσιρώνης ΕΠΕ «Octopus»
Π3.12 Κατάλογος καταστημάτων της Omnishop ΑΕ «Omnishop»
Π3.13 Κατάλογος καταστημάτων της Room Service ΕΠΕ «Room Service»
Π3.14 Κατάλογος καταστημάτων της Vefa´s House ΕΠΕ «Vefa´s House»
Π3.15 Κατάλογος καταστημάτων της Ανδρεάδη Αφοί Arte ΑΕ «Sotrek»
Π3.16 Κατάλογος καταστημάτων της Ανδρεάδης Εμμ. ΑΕ «Ανδρεάδης Homestores»
Π3.17 Κατάλογος καταστημάτων της Αντώσογλου-Σλάμαρης ΕΠΕ «Posto»
Π3.18 Κατάλογος καταστημάτων της Διάφανο ΑΕ «Διάφανο»
Π3.19 Κατάλογος καταστημάτων της Ζαφειρόπουλος ΑΕΕΕ «Ζαφειρόπουλος»
Π3.20 Κατάλογος καταστημάτων της Ζούλοβιτς Αθαν. Υιοί ΑΕΒΕ «Zoulovits»
Π3.21 Κατάλογος καταστημάτων της Ιωνία ΑΒΕΕ «Ιωνία»
Π3.22 Κατάλογος καταστημάτων της Κανελλόπουλος Π. ΑΕΕ «Ο Κόσμος του Σπιτιού»
Π3.23 Κατάλογος καταστημάτων της Κεσίσογλου Π. & Γ. ΟΕ «Καταστήματα Κεσίσογλου»
Π3.24 Κατάλογος καταστημάτων της Μπακαρά Ελλάς ΕΠΕ «Baccarat»
Π3.25 Κατάλογος καταστημάτων της Μπενρουμπή Χ. & Υιός ΑΕ «www.home.com»
Π3.26 Κατάλογος καταστημάτων της Οικιακός Εξοπλισμός «Παρουσίαση» ΑΕΒΕ
Π3.27 Κατάλογος καταστημάτων της Πούντζα Αφοί ΟΕ «Καταστήματα Πούντζα»
Π3.28 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων ορισμένων από τις κυριότερες αλυσίδες καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (Ιούνιος 2008)
Π3.29 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.30 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.31 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.32 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.33 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.34 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.35 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2005-2006)
Π3.36 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2005-2006)
Π3.37 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2005-2006)
Π3.38 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.39 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.40 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.41 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.42 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.43 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2005-2006)
Π3.44 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2005-2006)
Π3.45 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος λιανικής αγοράς μέσω αλυσίδων καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης
Πίνακας 4.2 Μερίδια Αγοράς (2007)
Πίνακας 4.3 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.4 Μέσος όρος λιανικών πωλήσεων ανά κατάστημα ορισμένων αλυσίδων χρηστικών ειδών (2007)