ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Αλυσίδες Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
1.2 Άλλες Κατηγορίες Καταστημάτων που Δραστηριοποιούνται στη Λιανική Διάθεση Οικιακών Χρηστικών Ειδών
Σούπερ μάρκετ
Πολυκαταστήματα Οικιακού Εξοπλισμού
Μεμονωμένα καταστήματα
2. Η Ζήτηση Οικιακών Χρηστικών Ειδων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Οικιακών Χρηστικών Ειδών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά από τις Αλυσίδες Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
3.1 Απογραφικά Στοιχεία Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Επίπλων - Φωτιστικών και Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Καταστημάτων Οικιακών Ειδών, Κρυστάλλινων Ειδών και Δώρων
3.3 Άλλοι Τρόποι Προώθησης των Πωλήσεων από τις Αλυσίδες Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
Λίστα γάμου
Επιταγή Δώρου
Τιμολογιακή πολιτική και πολιτική πιστωτικών διευκολύνσεων
Ποικιλία και ποιότητα των διατιθέμενων ειδών
Υπηρεσίες κατά την πώληση
3.4 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.4.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων με χρήση Αριθμοδεικτών
Κερδοφορία των επιχειρήσεων
Αποδοτικότητα των επιχειρήσεων
Ρευστότητα των επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων
Ομαδοποιημένος ισολογισμός Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης
3.5 Δίκτυα Καταστημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
4.2 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Οικιακών Χρηστικών Ειδών
4.3 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατάστημα
5. Ο Θεσμός του Franchising (δικαιοχρηση) στην Ελλάδα
5.1 Ορισμός του Franchising
5.2 Εφαρμοζόμενες Μορφές Συμφωνιών Franchising
5.3 Τυπολογική Διάκριση Συμφωνιών Franchising
5.4 Δομή της Σύμβασης Franchise
5.5 Πλεονεκτήματα για τους Franchisors και τους Franchisees
Τα Οφέλη για τον Franchisor
Τα Οφέλη για τον Franchisee
Μειονεκτήματα
Το Franchising ως Στρατηγική Ανάπτυξης
5.6 Έρευνα Franchising
Μεθοδολογία της Έρευνας
5.7 Η Συμμετοχή του Franchising στο Λιανικό Εμπόριο
5.7.1 Επιχειρήσεις Franchise ανά Ομάδα Δραστηριότητας
5.7.2 Γεωγραφική Κατανομή των Καταστημάτων
5.7.3 Δραστηριότητες και Εμπορικά Σήματα
5.7.4 Προφίλ του Franchising το 2005
5.7.5 Τα Συστήματα Franchising: Προέλευση και Τύπος Ιδιοκτησίας
5.7.6 Ενεργοί Franchisors με Διεθνή Δραστηριότητα
5.7.7 Κύκλος Ζωής των Επιχειρήσεων
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικου Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1990-2005
Πίνακας 2.2 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1990-2005)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2005)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. τ.μ. (2001-2005)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. κ.μ. (2001-2005)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Ιούλιος 2006 & 2005)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2001-2005)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (2001-2005)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση διαγραμμάτων
Π3.1 Διαρθρωτικά στοιχεία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης επίπλων, φωτιστικών και ειδών οικιακής χρήσης (2003)
Π3.2 Συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων κρυστάλλων, ειδών νοικοκυριού και δώρων (2001-2005)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων κρυστάλλων (2004-2005)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ειδών νοικοκυριού (2004-2005)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων δώρων – (2004-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης (2001-2005)
Π3.8 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης (2001-2005)
Π3.9 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης (2001-2005)
Π3.10 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης (2001-2005)
Π3.11 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης (2001-2005)
Π3.12 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης (2001-2005)
Π3.13 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης (2001-2005)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης
Π3.20 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων ορισμένων από τις κυριότερες αλυσίδες καταστημάτων χρηστικών-οικιακών ειδών (Νοέμβριος 2006)
Π3.21 Διευθύνσεις καταστημάτων αλυσίδων καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης
Πίνακας 4.1 Μέγεθος λιανικής αγοράς μέσω αλυσίδων καταστημάτων ειδών οικιακής χρήσης (2001-2005)
Πίνακας 4.2 Μέσος όρος λιανικών πωλήσεων ανά κατάστημα
Πίνακας 5.1 Ομάδες δραστηριότητας franchising
Πίνακας 5.2 Franchisors ανά ομάδα δραστηριότητας (2005)
Πίνακας 5.3 Γεωγραφική συγκέντρωση των καταστημάτων το 2005: Νομός Αττικής
Πίνακας 5.4 Γεωγραφική συγκέντρωση καταστημάτων το 2005: Σύνολο χώρας
Πίνακας 5.5 Περιβάλλον του franchising: Δραστηριότητες, εμπορικά σήματα, πολλαπλά καταστήματα
Πίνακας 5.6 Προφίλ του franchising (2005)
Πίνακας 5.7 Προέλευση των concepts ανά ομάδα δραστηριότητας (2005)
Πίνακας 5.8 Μορφές εκμετάλλευσης διεθνών concepts ανά ομάδα δραστηριότητας (2005)
Πίνακας 5.9 Χώρες προέλευσης διεθνών concepts ανά ομάδα δραστηριότητας (2005)
Πίνακας 5.10 Διεθνής παρουσία των επιχειρήσεων ανά ομάδα δραστηριότητας (2005)
Πίνακας 5.11 Χώρες διεθνούς παρουσίας και καταστήματα (2005)
Πίνακας 5.12 Προτιμώμενες χώρες μελλοντικής ανάπτυξης διεθνούς δραστηριότητας (2005)
Πίνακας 5.13 Έναρξη της διεθνούς δραστηριότητας
Πίνακας 5.14 Κύκλος ζωής των επιχειρήσεων: Έναρξη δραστηριότητας
Πίνακας 5.15 Κύκλος ζωής των επιχειρήσεων: Έναρξη franchising
Πίνακας 5.16 Κύκλος ζωής των επιχειρήσεων: 1ο πιλοτικό κατάστημα