ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα
2. Η Ζήτηση Ετοίμων Ενδυμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Μέθοδοι Προώθησης των Πωλήσεων των Αλυσίδων Καταστημάτων Ενδυμάτων
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη
3.4 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Κατάταξη Επιχειρήσεων βάσει Κερδοφορίας
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη”
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.2 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ενδυμάτων
4.3 Μερίδια Αλυσίδων στις Συνολικές Πωλήσεις Ενδυμάτων των Αλυσίδων Καταστημάτων
4.3.1 Μερίδια Αλυσίδων στις Πωλήσεις Ανδρικών Ετοίμων Ενδυμάτων
4.3.2 Μερίδια Αλυσίδων στις Πωλήσεις Γυναικείων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.3.3 Μερίδια Αλυσίδων στις Πωλήσεις Παιδικών Ετοίμων Ενδυμάτων
4.4 Κατανομή των Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ένδυσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Ετοίμων Ενδυμάτων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για ένδυση και υπόδηση (2005-2010)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2005-2010)
Π2.1 Μέσες μηνιαίες αγορές ενδυμάτων ανά κατηγορία περιοχής (2008)
Π2.2 Μέσες μηνιαίες αγορές ενδυμάτων βάσει μηνιαίου εισοδήματος (2008)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ενδυμάτων μέσω ειδικευμένων καταστημάτων ανά νομική μορφή (2005-2006)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων λιανικής κυρίως πώλησης ενδυμάτων (2006-2010)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής κυρίως πώλησης ενδυμάτων (2006-2010)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ενδυμάτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη” (2011)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη” (2011-2010)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (2006-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά μέσο ενημέρωσης (2006-2010)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά κατηγορία (2006-2010)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2006-2010)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2006-2010)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2006-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2009-2010)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2009-2010)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2009-2010)
Π3.14 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων βάσει μικτού κέρδους (2009-2010)
Π3.15 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2009-2010)
Π3.16 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων βάσει κέρδους EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Συνολικό μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (1996-2011)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις ενδυμάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ειδών ένδυσης (1996-2011)
Πίνακας 4.3 Πωλήσεις ενδυμάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ανά κατηγορία ενδύματος (2003-2011)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς αλυσίδων στο σύνολο των πωλήσεων των αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2010)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς αλυσίδων στο σύνολο των πωλήσεων ενδυμάτων μέσω αλυσίδων ένδυσης (2010)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων ανδρικών ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων ένδυσης (2010)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων γυναικείων ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων ένδυσης (2010)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων παιδικών ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων ένδυσης (2010)
Πίνακας 4.9 Αριθμός καταστημάτων 150 αλυσίδων ενδυμάτων (2010-2011)
Πίνακας 5.1 Ιταλία: πωλήσεις γυναικείων ενδυμάτων (2007-2010)
Πίνακας 5.2 Ιταλία: πωλήσεις ανδρικών ενδυμάτων (2007-2010)
Πίνακας 5.3 Ιταλία: πωλήσεις παιδικών ενδυμάτων (2007-2010)
Πίνακας 5.4 Γαλλία: πωλήσεις ετοίμων ενδυμάτων (2007-2010)
Πίνακας 5.5 Γαλλία: πωλήσεις ετοίμων ενδυμάτων από αλυσίδες (2007-2010)
Πίνακας 5.6 Αυστρία: λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων και υποδημάτων (2008-2010)
Π5.1 Οι πέντε (5) πρώτες χώρες προέλευσης των εισαγωγών ενδυμάτων στην Ε.Ε.-27 (2009-2010)
Π5.2 Οι πέντε (5) πρώτες χώρες προορισμού των εξαγωγών ενδυμάτων από την Ε.Ε.-27 (2009-2010)