ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα
- Ορισμός του Franchising
- Το Franchising ως Στρατηγική Ανάπτυξης
2. Η Ζήτηση Ετοίμων Ενδυμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Μέθοδοι Προώθησης των Πωλήσεων των Αλυσίδων Καταστημάτων Ενδυμάτων
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη
3.4 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη”
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.2 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ενδυμάτων
4.3 Μερίδια Αλυσίδων στις Συνολικές Πωλήσεις Ενδυμάτων των Αλυσίδων Καταστημάτων
4.3.1 Μερίδια Αλυσίδων στις Πωλήσεις Ανδρικών Ετοίμων Ενδυμάτων
4.3.2 Μερίδια Αλυσίδων στις Πωλήσεις Γυναικείων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.3.3 Μερίδια Αλυσίδων στις Πωλήσεις Παιδικών Ετοίμων Ενδυμάτων
4.4 Χωροταξική Κατανομή των Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
5. Διεθνής Αγορά Ένδυσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Ετοίμων Ενδυμάτων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2009)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη δείκτη τιμών καταναλωτή για τα είδη ένδυσης (2004-2009)
Π2.1 Μέσες μηνιαίες αγορές ενδυμάτων ανά κατηγορία περιοχής
Π2.2 Μέσες μηνιαίες αγορές ενδυμάτων βάσει μηνιαίου εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα ανά νομική μορφή (2005)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενδυμάτων (2005-2009)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης ενδυμάτων (2005-2009)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη” (2009)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη” (2009-2008)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (2005)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά κατηγορία καταστημάτων (2005-2009)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2005-2009)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2005-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2008-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2008-2009)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Συνολικό μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (1996-2010)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις ενδυμάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ειδών ένδυσης (1996-2010)
Πίνακας 4.3 Πωλήσεις ενδυμάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ανά κατηγορία ενδύματος (2003-2010)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων στο σύνολο των πωλήσεων των αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2009)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων ενδυμάτων μέσω αλυσίδων ένδυσης (2009)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων ανδρικών ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων ένδυσης (2009)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων γυναικείων ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων ένδυσης (2009)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων παιδικών ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων ένδυσης (2009)
Πίνακας 5.1 Πωλήσεις γυναικείων ενδυμάτων στην Ιταλία (2006-2009)
Πίνακας 5.2 Πωλήσεις ανδρικών ενδυμάτων στην Ιταλία (2005-2009)
Πίνακας 5.3 Πωλήσεις παιδικών ενδυμάτων στην Ιταλία (2005-2009)
Πίνακας 5.4 Πωλήσεις ετοίμων ενδυμάτων στη Γαλλία (2006-2009)
Πίνακας 5.5 Πωλήσεις ετοίμων ενδυμάτων από αλυσίδες στη Γαλλία (2006-2009)
Πίνακας 5.6 Λιανικές πωλήσεις καταστημάτων ανδρικών ενδυμάτων στις ΗΠΑ (2005-2009)
Πίνακας 5.7 Λιανικές πωλήσεις καταστημάτων γυναικείων ενδυμάτων στις ΗΠΑ (2005-2009)
Π5.1 Εισαγωγές ενδυμάτων στην ΕΕ των 27 κρατών μελών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2008)
Π5.2 Εξαγωγές ενδυμάτων της ΕΕ των 27 κρατών μελών προς κύρια χώρα προορισμού (2005-2008)