ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Χαρακτηριστικό του κλάδου των αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων
είναι ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες διαφοροποιούνται
μεταξύ τους κυρίως ως προς την έκταση του δικτύου πωλήσεων (αριθμός
και χωροταξική κατανομή των καταστημάτων).
Το δίκτυο πωλήσεων περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία λειτουργούν με το
ίδιο εμπορικό σήμα και τα οποία είναι εταιρικά, ή/και franchising,
καταστήματα που εκμεταλλεύονται συγγενείς επιχειρήσεις αλλά και shop -
in- shop.
Το συνολικό μέγεθος αγοράς (πωλήσεις) το οποίο προκύπτει από τις
αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (με τουλάχιστον τρία
καταστήματα λιανικής πώλησης η κάθε μία) παρουσίασε ανοδική πορεία την
περίοδο 1996-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12,6%. Ωστόσο, το 2009
καταγράφεται μείωση 11,3% σε σχέση με το 2008, πτώση που συνεχίστηκε
και το 2010 με υψηλότερο ρυθμό. Οι πωλήσεις ενδυμάτων κάλυψαν περίπου
το 90% των συνολικών πωλήσεων των εξεταζόμενων αλυσίδων το 2009, ενώ
το υπόλοιπο προήλθε από συμπληρωματικά προς την ένδυση είδη (αξεσουάρ,
εσώρουχα, υποδήματα κλπ). Το μεγαλύτερο ποσοστό επί των συνολικών
πωλήσεων ενδυμάτων των αλυσίδων κατέλαβαν το 2009 τα γυναικεία
ενδύματα (53,9%) και ακολούθησαν τα ανδρικά (29,4%) και τα παιδικά
ενδύματα (16,7%). Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
είναι ιδιαίτερα έντονος λόγω της πληθώρας των αλυσίδων, αλλά και του
μεγάλου αριθμού μεμονωμένων - ανεξάρτητων σημείων πώλησης, πολλά από
τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά Ένδυσης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Ετοίμων Ενδυμάτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων των Αλυσίδων Καταστημάτων Ενδυμάτων
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη
3.4 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.2 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ενδυμάτων
4.3 Μερίδια Αλυσίδων στις Συνολικές Πωλήσεις Ενδυμάτων από τις Αλυσίδες Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
4.3.1 Μερίδια Αλυσίδων στις Πωλήσεις Ανδρικών Ετοίμων Ενδυμάτων από Αλυσίδες Καταστημάτων
4.3.2 Μερίδια Αλυσίδων στις Πωλήσεις Γυναικείων Ετοίμων Ενδυμάτων από Αλυσίδες Καταστημάτων
4.3.3 Μερίδια Αλυσίδων στις Πωλήσεις Παιδικών Ετοίμων Ενδυμάτων από Αλυσίδες Καταστημάτων
4.4 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατάστημα
5. Franchising (Δικαιόχρηση)
5.1 Ορισμός του Franchising
5.2 Εφαρμοζόμενες Μορφές Συμφωνιών Franchising
5.3 Πλεονεκτήματα για τους Franchisors και τους Franchisees
6. Διεθνής Αγορά Ένδυσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Ετοίμων Ενδυμάτων
Παράρτημα ΙΙ Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2008)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή ειδών ένδυσης και των υποκατηγοριών του (2002-2008)
Π2.1 Μέσες μηνιαίες αγορές ενδυμάτων ανά κατηγορία περιοχής
Π2.2 Μέσες μηνιαίες αγορές ενδυμάτων βάσει μηνιαίου εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Εταιρείες εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενδυμάτων (2004-2008)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης ενδυμάτων (2004-2008)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ενδυμάτων (2004)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά κατηγορία καταστημάτων (2004-2008)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2007-2008)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Συνολικό μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (1996-2008)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις ενδυμάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ειδών ένδυσης (1996-2008)
Πίνακας 4.3 Πωλήσεις ενδυμάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ειδών ένδυσης ανά κατηγορία ενδύματος (2003-2008)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων στο σύνολο των πωλήσεων των αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2008)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων στο σύνολο των πωλήσεων εξωτερικών ενδυμάτων από αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2008)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων στο σύνολο των πωλήσεων ανδρικών ενδυμάτων από αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2008)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων στο σύνολο των πωλήσεων γυναικείων ενδυμάτων από αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2008)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων στο σύνολο των πωλήσεων παιδικών ενδυμάτων από αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2008)
Πίνακας 4.9 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατάστημα ορισμένων αλυσίδων ετοίμων ενδυμάτων (2008)
Πίνακας 6.1 Αγορά ετοίμων ενδυμάτων στη Γαλλία (2006-2008)
Πίνακας 6.2 Αγορά αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων στη Γαλλία (2006-2008)
Πίνακας 6.3 Λιανικές πωλήσεις καταστημάτων ανδρικών ενδυμάτων (2004-2008)
Πίνακας 6.4 Λιανικές πωλήσεις καταστημάτων γυναικείων ενδυμάτων (2004-2008)
Π6.1 Εισαγωγές ενδυμάτων στην ΕΕ των 27 (2004-2007)
Π6.2 Εξαγωγές ενδυμάτων της ΕΕ των 27 (2004-2007)